Kapitał przedsiębiorstwa

note /search

Wiadomości ogólne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kapitał przedsiębiorstwa
Pobrań: 98
Wyświetleń: 833

Wiadomości ogólne „Kapitał” to jedno z najczęściej używanych pojęć w zarządzaniu finansami, ale jest różnie interpretowane. W ujęciu makroekonomicznym „kapitał” jest definiowany jako trzeci oprócz ziemi i pracy czynnik wytwórczy. W języku potocznym pojęcie to jest często utożsamiane ze środkami pie...

Średni ważony koszt kapitału

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kapitał przedsiębiorstwa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1057

Średni ważony koszt kapitału (WACC) Znając szczegółową strukturę źródeł finansowania przedsiębiorstwa, czyli udział każdego ze składników kapitału w całym finansowaniu (jego wagę) oraz koszt każdego z tych składników, można ok...

Źródła kapitałów własnych

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kapitał przedsiębiorstwa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1078

Źródła kapitałów własnych Uzupełnienie kapitałów własnych może być zrealizowane z następujących źródeł: pozostawienie do dyspozycji przedsiębiorstwa części wygospodarowanych w niej zysków (reinwestowanie zysku), wniesienie przez właścicieli nowych wkładów (nowa emisja akcji) zmiana części zobowi...

Źródła krótkoterminowych kapitałów obcych

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kapitał przedsiębiorstwa
Pobrań: 49
Wyświetleń: 791

Źródła krótkoterminowych kapitałów obcych a) Kredyt kupiecki (dostawcy) Oznacza możliwość zakupu niezbędnych produktów przy odroczeniu płatności na późniejszy termin, ustalony w umowie z dostawcą. Z kolei dostawcy traktują sprzedaż na kredyt jako jeden z instrumentów zwiększenia sprzedaży i zysków....

Analiza ogólna bilansu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kapitał przedsiębiorstwa
Pobrań: 56
Wyświetleń: 665

Analiza ogólna bilansu POZYCJA ( w tys zł) 2002-12-31 2003-12-31 2004-12-31 AKTYWA 227 044 167 494 140 045 I. Aktywa trwałe 70 735 62 506 58 760 1. Wartości niematerialne i prawne 216 94 22 2. Rzeczowe aktywa trwałe 61 224 53 550 48 762 3. Należności długoterminowe 0 0 0 4. ...

Analiza płynności i zadłużenia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kapitał przedsiębiorstwa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 518

Analiza płynności i zadłużenia 2002 2003 2004 ZŁOTA REGUŁA BILANSOWA (=1) -0,37 -1,11 -1,60 ZŁOTA REGUŁA FINANSOWA (=1) -0,35 -1,10 -1,60 WSK. ZADŁUŻENIA (0,5-0,7) 0,87 0,94 1,11 WSK. NAPIĘCIA (1-3) -7,65 -2,28 -1,65 Reguła bilansowa dla spółki (kapitały własne/aktywa trwałe) w 2...

Analiza struktury i dynamiki bilansu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kapitał przedsiębiorstwa
Pobrań: 182
Wyświetleń: 987

Analiza struktury i dynamiki bilansu POZYCJA 2002-12-31 2003-12-31 2004-12-31 AKTYWA 100,00% 100,00% 100,00% I. Aktywa trwałe 31,15% 37,32% 41,96% 1. Wartości niematerialne i prawne 0,10% 0,06% 0,02% 2. Rzeczowe aktywa trwałe 26,97% 31,97% 34,82% 3. Należności długoterminowe 0,...

Czynniki wpływające na wybór optymalnej struktury kapitału przedsiębio...

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kapitał przedsiębiorstwa
Pobrań: 308
Wyświetleń: 3507

Czynniki wpływające na wybór optymalnej struktury kapitału przedsiębiorstwa. Polityka struktury kapitału jest funkcją stopy zwrotu i ryzyka: większe wykorzystanie kapitału obcego powoduje zwiększenie się ryzyka oczekiwanego przez akcjonariuszy jednocześnie większy udział zobowiązań w źródłach fin...

Definicja struktury kapitału

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kapitał przedsiębiorstwa
Pobrań: 609
Wyświetleń: 3290

Definicja struktury kapitału Struktura kapitału to proporcje kapitału obcego, czyli długu oraz kapitału własnego, czyli akcji/udziałów (uprzywilejowanych oraz zwykłych), z których firma zamierza pozyskiwać kapitał. Każda firma, która się rozwija, potrzebuje kapitału; może on zostać pożyczony lub s...

Kapitały własne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kapitał przedsiębiorstwa
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1400

Kapitały własne Kapitały własne to suma tych składników majątku, w stosunku do których jednostce przysługuje prawo własności. Przy zakładaniu spółki wartości te zostały wniesione przez jego założycieli, wspólników w formie pieniężnej lub rzeczowej. Powiększanie i pomniejszanie kapitałów własnych u...