Analiza struktury i dynamiki bilansu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 140
Wyświetleń: 868
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza struktury i dynamiki bilansu - strona 1 Analiza struktury i dynamiki bilansu - strona 2

Fragment notatki:

Analiza struktury i dynamiki bilansu
POZYCJA
2002-12-31
2003-12-31
2004-12-31
AKTYWA
100,00%
100,00%
100,00%
I. Aktywa trwałe
31,15%
37,32%
41,96%
1. Wartości niematerialne i prawne
0,10%
0,06%
0,02%
2. Rzeczowe aktywa trwałe
26,97%
31,97%
34,82%
3. Należności długoterminowe
0,00%
0,00%
0,00%
4. Inwestycje długoterminowe
4,09%
5,29%
7,05%
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
0,00%
0,00%
0,07%
II. Aktywa obrotowe
68,85%
62,68%
58,04%
1. Zapasy
0,52%
1,09%
0,51%
2. Należności krótkoterminowe
17,96%
21,93%
18,25%
3. Inwestycje krótkoterminowe
47,76%
39,52%
38,91%
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
2,61%
0,14%
0,37%
PASYWA
100,00%
100,00%
100,00%
I. Kapitał własny
-11,39%
-41,37%
-67,30%
1. Kapitał zakładowy
8,95%
12,14%
14,51%
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
0,00%
0,00%
0,00%
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
0,00%
0,00%
0,00%
4. Kapitał zapasowy
50,36%
0,06%
0,07%
5. Kapitał z aktualizacji wyceny
1,84%
2,43%
2,91%
6. Pozostałe kapitały rezerwowe
0,93%
0,00%
0,00%
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych
-17,21%
-30,07%
-69,69%
8. Zysk (strata) netto
-56,26%
-25,92%
-15,11%
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
0,00%
0,00%
0,00%
IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
111,39%
141,37%
167,30%
1. Rezerwy na zobowiązania
21,34%
43,14%
52,82%
2. Zobowiązania długoterminowe
0,43%


(…)

… z firm podporządkowanych.
Zobowiązania długoterminowe zmalały do zera, a jednocześnie krótkoterminowe wzrosły i stanowiły w 2004 roku prawie 111% wartości pasywów. Oznacza to, że firma, chcąc wykorzystać dźwignię finansową za bardzo posiłkowała się kapitałami obcymi i utraciła płynność finansową.

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz