Analiza ogólna bilansu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 616
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza ogólna bilansu - strona 1 Analiza ogólna bilansu - strona 2

Fragment notatki:

Analiza ogólna bilansu
POZYCJA ( w tys zł)
2002-12-31
2003-12-31
2004-12-31
AKTYWA
227 044
167 494
140 045
I. Aktywa trwałe
70 735
62 506
58 760
1. Wartości niematerialne i prawne
216
94
22
2. Rzeczowe aktywa trwałe
61 224
53 550
48 762
3. Należności długoterminowe
0
0
0
4. Inwestycje długoterminowe
9 295
8 862
9 877
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
0
0
99
II. Aktywa obrotowe
156 309
104 988
81 285
1. Zapasy
1 178
1 825
709
2. Należności krótkoterminowe
40 787
36 726
25 565
3. Inwestycje krótkoterminowe
108 429
66 202
54 487
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
5 915
235
524
PASYWA
227 044
167 494
140 045
I. Kapitał własny
-25 866
-69 284
-94 250
1. Kapitał zakładowy
20 327
20 327
20 327
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
 
 
 
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
 
 
 
4. Kapitał zapasowy
114 343
98
101
5. Kapitał z aktualizacji wyceny
4 176
4 078
4 075
6. Pozostałe kapitały rezerwowe
2 102
 
 
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych
-39 084
-50 369
-97 594
8. Zysk (strata) netto
-127 730
-43 418
-21 159
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
 
 
 
IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
252 910
236 778
234 295
1. Rezerwy na zobowiązania
48 457
72 252
73 974
2. Zobowiązania długoterminowe
971
379
0
3. Zobowiązania krótkoterminowe
196 898 ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz