Analiza cash flow i rach. zysków i strat

Nasza ocena:

5
Pobrań: 140
Wyświetleń: 8008
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza cash flow i rach. zysków i strat - strona 1 Analiza cash flow i rach. zysków i strat - strona 2 Analiza cash flow i rach. zysków i strat - strona 3

Fragment notatki:

W kolejnych tabelach znajduje się struktura przychodów, struktura przychodów ze sprzedaży, struktura kosztów, struktura kosztów operacyjnych, struktura kosztów sprzedanych towarów i produktów, marże na sprzedaży, tworzenie zysku netto oraz tworzenie zysku netto - ceny stałe. Kolejna część to analiza przepływów pieniężnych, w tym przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej, korekty razem, środki pieniężne netto z działalności operacyjnej, przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej, przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej, przepływy pieniężne netto razem, środki pieniężne na koniec okresu oraz cash flow syntetyczny. W kolejnej tabeli znajdują się obliczenia dla cen stałych.

3.1 Analiza rachunku zysków i strat
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2004 2005 2006 2007 Przychody z całokształtu działalności
1 592 030
2 211 098
2 319 290
2 549 955
Koszty ogółem
1 447 718
1 832 438
1 936 673
2 077 368
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi
1 540 417
2 063 942
2 228 071
2 483 589
I. Przychody ze sprzedaży produktów
1 519 181
2 042 775
2 228 071
2 483 589
II. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów
21 236
21 167
0
0
B. Koszty sprzedanych towarów i produktów
759 655
934 722
973 136
1 096 349
I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
18 717
18 550
0
0
II. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
740 938
916 172
973 136
1 096 349
C. Zysk/Strata brutto ze sprzedaży
780 762
1 129 220
1 254 935
1 387 240
I. Koszty sprzedaży
470 839
654 406
749 099
789 687
II. Koszty ogólnego zarządu
132 921
169 013
187 323
160 207
D. Zysk/Strata ze sprzedaży
177 002
305 801
318 513
437 346
E. Pozostałe przychody operacyjne
32 521
47 801
17 111
6 212
F. Pozostałe koszty operacyjne
43 825
33 162
0
0
G. Zysk/Strata na działalności operacyjnej
165 698
320 440
335 624
443 558
H. Przychody finansowe
19 092
99 355
74 108
60 154
I. Koszty finansowe
40 478
41 135
27 115
31 125
J. Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej
144 312
378 660
382 617
472 587
K. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
0
0
0
0
L. Zysk/Strata brutto
144 312
378 660
382 617
472 587
M. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego
24 257
54 448
60 206
80 541
N. Zysk/Strata netto
120 055
324 212
322 411
392 046
Dynamika
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2004 2005 2006 2007 2007/2004
Przychody z całoksztaltu działalności
1
1,39
1,05
1,10
1,60
Koszty ogółem
1
1,27
1,06
1,07
1,43
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi
1
1,34
1,08
1,11
1,61
I. Przychody ze sprzedaży produktów
1
1,34


(…)

… 387 240 Marża na sprzedaży towarów i materiałów
2 519 2 617 0 0 Marża na sprzedaży produktów (ceny stałe)
778 243 1 103 431 1 216 954 1 312 444 Marża na sprzedaży towarów i materiałów (ceny stałe)
2 519 2 563 0 0 Marża brutto na sprzedaży produktów (%)
51,2%
55,2%
56,3%
55,9%
Marża brutto na sprzedaży towarów i materiałów (%)
11,9%
12,4%
0,0%
0,0%
Nadwyżka finansowa
256 928 528 289 516 652 570 996…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz