Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw - strona 2

note /search

Istota sprawozdań finansowych

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
Pobrań: 462
Wyświetleń: 2996

Istota sprawozdań finansowych . Sprawozdawczość podmiotu gospodarczego stanowi system, który dotyczy wszystkich sprawozdań, które są sporządzane przez podmiot gospodarczy. Najczęściej przyjmują one postać zestawień liczbowych, za ustalone okresy sprawozdawcze. Zawierają one dane liczbowe charaktery...

Działalność gospodarcza - zakres podmiotowy

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1085

Podmiotowy zakres poj ę cia działalno ść gospodarcza Najważniejszym pojęciem z podmiotowego punktu widzenia jest termin „przedsiębiorca”. Został on zdefiniowany zarówno w KC (art. 431) jak i w USDG (art. 4). Obie definicje brzmią jednakowo. Zgodnie z nimi, „przedsi ę biorc ą jest osoba fizyczna, ...

Podstawowe obowiązki przedsiębiorcy

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
Pobrań: 553
Wyświetleń: 1967

Podstawowe obowi ą zki przedsi ę biorcy Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej nakłada na przedsiębiorców szereg obowiązków, które mają zastosowanie w każdym przypadku, bez względu na formę prawną czy rozmiar prow...

Rachunek przepływów środków pieniężnych

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
Pobrań: 7
Wyświetleń: 791

Rachunek przepływów środków pieniężnych Rachunek wyników przedstawia różnicę przychodów i kosztów, niezależnie od tego, czy zaksięgowane koszty zostały faktycznie poniesione, a zaksięgowane przychody rzeczywiście osiągnięte. Firma Ü sprzedaje częściowo na kredyt (z krótszymi lub dłuższymi ...

Egzamin - ekonomika

 • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1253

ZADADNIE 1 Na podstawie założeń dotyczących przedsiębiorstwa z najemną siłą roboczą obliczyć saldo przepływów pieniężnych, wynik finansowy, oraz sporządzić bilans zamknięcia Założenia *przedsiębiorstwo gospodaruje na powierzchni 200ha GO, w drugim okręgu podatkowym. Posiada 100ha klasy II i 100 ha...

Ekonomika - egzamin

 • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1253

Ekonomika Zestaw A 1. Na podstawie podanych założeń obliczyć dochód rolniczy i dochód czysty w gospodarstwie rodzinnym: Rolnik sprzedał w ciągu roku 50 tuczników o wadze 100 kg, 4 tuczniki o wadze 150kg zostały przeznaczone na spożycie domowe. Przyrost stada obrotowego trzody chlewnej na koniec ...

Pytania na egzamin ustny z ekonomiki i organizacji przedsiebiorstw

 • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1456

Pytania na ustny u Ziętary Funkcje planów w gospodarstwie. Dezydery Chłapowski i jego wkład do organizacji ekonomiki Gospodarstwo a przedsiębiorstwo- kryterium wyodrębniania. Jak się liczy kategorie wynikowe w przedsiębiorstwie a jak w gospodarstwie, koszty własne w przedsiębiorstwie. Plusy i minu...

Pytania na egzamin z ekonomiki i organizacji przedsiebiorstw

 • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1155

Koszty a nakłady w przedsiębiorstwie. Płynność finansowa, wskaźniki płynności. Gospodarka po II wojnie światowej(zmiany w systemie ekonomicznym) Poślizg technologiczny w agrobiznesie. Cechy, metody działalności w gospodarstwie. Efektywność alokacji nakładów i zasobów. Rodzaje przedsiębiorstwa...

Ekonomika materiały

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1330

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: zachowania współczesnych przedsiębiorsw w obliczu sytuacji kryzysowych oraz wobec wyzwań globalizacyjnych i wymogów nowej gospodarki, plansze pomocnicze do bloku tematycznego: Zachowania współczesnych przedsiębiorstw w obliczu sytuacji kryzysowych...

Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw- opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
Pobrań: 763
Wyświetleń: 1505

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: przedsiębiorstwo jako podstawowy podmiot gosodarczy, geneza przedsiębiorstwa, zróżnicowanie definicji przedsiębiorstwa, Triada: przedsiębiorswo-przedsiębiorczość-przedsiębiorca, systemowa formuła przedsiębiorstwa,