Ekonomika - egzamin

Nasza ocena:

5
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1288
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekonomika - egzamin - strona 1 Ekonomika - egzamin - strona 2 Ekonomika - egzamin - strona 3

Fragment notatki:

Ekonomika
Zestaw A
1. Na podstawie podanych założeń obliczyć dochód rolniczy i dochód czysty w gospodarstwie rodzinnym:
Rolnik sprzedał w ciągu roku 50 tuczników o wadze 100 kg, 4 tuczniki o wadze 150kg zostały przeznaczone na spożycie domowe. Przyrost stada obrotowego trzody chlewnej na koniec roku wyniósł 500kg (średnia cena tuczników wyniosła 3,5zł/kg). W ciągu roku rolnik zakupił pasze za 5700zl. Wartość zużytego materiału siewnego z zakupu wyniosła 2200zł, natomiast nawozów mineralnych za 5000zl. Rolnik zakupił i zużył 1200 l oleju napędowego za 3,8zł/l. Rolnik zapłacił podatek rolny w wysokości 500zł, ubezpieczenie KRUS 1600zł, spłacił raty kredytu długoterminowego w wysokości 8600zł, oraz odsetki od tego kredytu w wysokości 2500zł. Opłata za spółkę wodną wyniosła 100 zł. Obliczono amortyzację budynków w wysokości 5500zł i pozostałych środków trwałych 4500zł. Opłata pracy najemnej wyniosła 3000zł, a wartość swojej pracy i członków rodziny, rolnik oszacował na 30000zł.
Produkcja globalna=50*100*3,5 + 4*150*3,5 + 500*3,5 = 21350 zł
Produkcja czysta netto = 21350 - 5700(pasza) - 2200(mat.siewny) - 5000(nawozy) - 3,8*1200(olej) - 5500(am.bud.) - 4500(am.pozostała) = -6110zł
Dochód czysty = P.cz.n - koszty robocizny = -6110 - 3000 = -9110 zł
Dochód rolniczy = D.cz. - Koszty majątkowe = -9110 - 1600(KRUS) - 500(pod.rolny) - 100(sp.wodna) - 2500(odsetki) = -13810zł
2. Na podstawie podanych założeń obliczyć następujące kategorie zysku w spółce z.o.o. zgodnie z ustawą o rachunkowości (zysk/strata na sprzedaży, na działalności operacyjnej, gospodarczej, zysk brutto i netto).
Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi wyniosły 6.856 tys. zł w tym zwiększenie stanu produktów 550 tys. zł. Koszty działalności operacyjnej wyniosły 6.952 tys. zł . Przychody z pozostałej działalności operacyjnej wyniosły 445 tys. zł, a pozostałe koszty operacyjne wyniosły 10 tys. zł. Przychody z lokat długoterminowych wyniosły 85 tys. zł, a koszty odsetek 70 tys. zł. Od działów specjalnych przedsiębiorstwo zapłaciło podatek dochodowy w wysokości 35 tys. zł.
zysk/strata na sprzedaży: 6856tys - 6952tys = -96tys
zysk/strata na działalności operacyjnej: -96tys + 445tys - 10tys = 339tys
zysk/strata na działalności gospodarczej: 339tys + 85tys - 70tys = 354tys
zysk brutto: 354tys
zysk netto: 354tys - 35tys = 319tys zł.
3. Obliczyć zasadność przedsięwzięcia inwestycyjnego za pomocą metody NPV i IRR przy następujących założeniach: proces inwestycyjny trwał 2 lata. Nakłady inwestycyjne w pierwszym roku wyniosły 2 mln zł, a w drugim 1,5 mln zł. W trzecim roku (pierwszy rok eksploatacji) przychody pieniężne wyniosły 1200 tys. zł, a w latach następnych wynosiły po 1300 tys. zł. Całkowite koszty działalności w pierwszym roku eksploatacji i w następnych wyniosły 550 tys. zł (w tym amortyzacja 150 tys. zł). Przyjęto stopę dyskonta w wysokości 16%.


(…)

… 430 zł.
Pt = 500*11 + 200 = 5700
Kb = 300 + 250 + 400 + 430 = 1380
Nb = Pt-Kb = 5700 - 1380 = 4320 zł
8. Rolnik sprzedał produkty za 100 tys. zł. Wskaźnik rentowności sprzedaży wyniósł 8%. Obliczyć kwotę zysku, jaką uzyskał rolnik.
8% = zysk netto/100tys *100% => zysk netto = 8 tys zł.
9. Zdefiniuj pojęcie przedsiębiorcy i menadżera - wskaż różnice.
10. Przedstaw na schemacie zależności między celami…
…% + [301,5*(19-16)]/(301,5 + 55,5) = 16+2,5 = 18,5%
4. Firma produkuje ciągniki sprzedając je w cenie 65 tys. zł/ sztukę. Koszt zmienny szacowany jest na 45 tys. zł. Całkowite koszty stałe firmy szacowane są na 2550 tys. zł. Moc produkcyjna zakładu wynosi 600 sztuk.
a. wyznaczyć próg rentowności ilościowy i wartościowy.
b. określić min. cenę zbytu i maksymalny koszt zmienny produkcji ciągnika.
ilościowo…
… 1,25; IVa 1; IVb 0,75; V 0,45; VI 0,15. Dla TUZ I 1,55; II 1,30; III 1,10; IV 0,7; V 0,35; VI 0,15.
WBG = (20*1,75+40*1,6+40*1,45+50*1,1)/150 = 1,41 gleby dobre
WUGD = (20+40+40+50)/150 *100% = 100%
7. Obliczyć nadwyżkę bezpośrednią buraków cukrowych wiedząc że : rolnik sprzedał z 1 ha 500 dt buraków po 11 zł/dt, z tytułu nie pobranych wysłodków uzyskał 200zł. Liście przeznaczył na przeoranie. Poniósł…
…. Cena zbytu wynosić będzie 1 zł/l. Koszty żywienia wraz ze zmiennymi kosztami obsługi i odnawiania stada wyniosą 950 tys. zł rocznie. Zakłada się 30- letni okres użytkowania obory. Stopa dyskonta wynosi 16%.
lata
Przepływy pieniężne w tys.
Współczynnik dla r1=16%
NPV dla r1, w tys.
Współczynnik dla r2=9%
NPV dla r2, w tys.
0
-3000
1
-3000
1
-3000
1
250
0,86
215
0,92
230
2
350
0,74
259
0,84
294
3
450…
… w kwocie 5 tys. zł. Zapasy środków produkcji zwiększyły się o 20 tys. zł, a wartość stada podstawowego zmniejszyła się o 10 tys. zł. Zapasy produktów zwiększyły się o 9 tys. zł. Dzierżawca otrzymał odszkodowanie za spaloną stodołę w wysokości w wysokości 10 tys. zł., natomiast z tytułu przegranego procesu poniósł koszty w wysokości 5 tys. zł. Podatki i ubezpieczenia wyniosły 10 tys. zł. Koszty pracy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz