Działalność gospodarcza - zakres podmiotowy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1078
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Działalność gospodarcza - zakres podmiotowy - strona 1

Fragment notatki:

Podmiotowy zakres poj ę cia działalno ść gospodarcza Najważniejszym pojęciem z podmiotowego punktu widzenia jest termin
„przedsiębiorca”. Został on zdefiniowany zarówno w KC (art. 431) jak i w USDG (art. 4).
Obie definicje brzmią jednakowo. Zgodnie z nimi, „przedsi ę biorc ą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nieb ę d ą ca osob ą prawn ą , której odr ę bna ustawa przyznaje zdolno ść prawn ą - wykonuj ą ca we własnym imieniu działalno ść gospodarcz ą ”. Za przedsiębiorców uznaje się tak ż e wspólników spółki cywilnej w zakresie
wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Należy pamiętać, że odrębne, poszerzone
definicje przedsiębiorcy zawierają ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów (art. 4
pkt.1 ustawy) oraz ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (art. 2 ustawy). Definicje
sformułowane w tych przepisach znajdują zastosowanie jedynie na gruncie obu ustaw.
Przedsiębiorcami mogą więc być:
1. osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą oraz traktowane tak, jak
osoby fizyczne wspólnicy spółek cywilnych,
2. spółki osobowe,
3. spółki kapitałowe,
4. spółdzielnie,
5. przedsiębiorstwa państwowe,
6. jednostki badawczo-rozwojowe,
7. fundacje i stowarzyszenia prowadzące działalność gospodarczą,
8. przedsiębiorstwa zagraniczne,
9. towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych,
10. oddziały przedsiębiorców zagranicznych działających na terytorium RP,
11. główne oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń działających na
terytorium RP,
4
12. inne osoby prawne, jeśli prowadzą działalność gospodarczą na terytorium
RP.
Istotnym warunkiem uznania danego podmiotu za przedsiębiorcę jest wykonywanie działalno ś ci we własnym imieniu . Oznacza to, że nie może być przedsiębiorcą osoba, która
prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie za kogoś innego. Nie jest więc przedsiębiorcą
pracownik czy osoba działająca na podstawie pełnomocnictwa, gdyż wówczas działa się w
imieniu pracodawcy lub mocodawcy. Działalnością gospodarczą prowadzoną we własnym
imieniu będzie natomiast działalność komisanta czy osoby działającej na podstawie umowy
agencyjnej. Są to bowiem pośrednicy handlowi, działający wprawdzie „na rzecz” innej osoby,
lecz we własnym imieniu. Działanie „na rzecz ” należy zatem wyraźnie odróżnić od działania „w imieniu”
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz