Controlling

note /search

Controlling - istota i cel

 • Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej
 • Controlling
Pobrań: 3766
Wyświetleń: 6132

Controling - Wykłady z Panią Bek - Gaik. Controlling - istota i cel Controlling - proces sterowania zorientowany na wynik przedsiębiorstwa, realizowany przez planowanie, kontrolę i sprawozdawczość. Zadaniem controllingu jest zapewnienie dłu...

Controlling - test z rozwiązaniem

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Controlling
Pobrań: 12593
Wyświetleń: 24542

...• Wśród argumentów przemawiających za potraktowaniem wyniku finansowego jako głównego finansowego celu funkcjonowania przedsiębiorstwa można wymienić: a. memoriałowe ujęcie przychodów i kosztów; b. możliwość porównań z innymi jednostkami gospodarczymi; c. możliwość manipulacji; d. współ...

Controlling - Koordynowanie

 • Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna w Elblągu
 • Controlling
Pobrań: 301
Wyświetleń: 2366

Geneza Controllingu Controlling wykształcił się w praktyce przedsiębiorstw na tle efektywnego wykorzystania rachunkowości w procesach planowania i kontroli. Początkowo rachunkowość pełniła funkcje: - statystyczne – (rejestrowała zmiany w ...

Ceny transferowe w controllingu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Controlling
Pobrań: 364
Wyświetleń: 2086

CENY TRANSFEROWE W CONTROLLINGU Cena transferowa, zwana także wewnętrzną lub rozliczeniową, to cena dóbr, usług, a także wartości niematerialnych transferowanych miedzy jednostkami tego samego przedsiębiorstwa. Ceny wewnętrzne ustalane ...

Koszty w controllingu operacyjnym

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Controlling
Pobrań: 945
Wyświetleń: 2877

SPOSOBY UJĘCIA KOSZTÓW W CONTROLLINGU OPERACYJNYM Klasyczne rachunki kosztów wykorzystywane w controllingu. W systemie informacyjnym controllingu bezwzględna jest konieczność korzystania z takich układów rachunku kosztów, które z jednej strony umożliwiają wyznaczenie zadań centrom odpowiedzialnoś...

Ośrodki odpowiedzialnosci

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Controlling
Pobrań: 903
Wyświetleń: 3465

WYODRĘBNIANIE OŚRODKÓW ODPOWIEDZIALNOŚCI Centra odpowiedzialności to segment przedsiębiorstwa, którego kierownik odpowiada za wykonanie przyjętych zadań zarówno rzeczowych jak i finansowych. Typy ośrodków odpowiedzialności: Za koszty Za przychody Za wynik finansowy Za limit wydatków Za inwest...

Premiowanie - system motywacyjny

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Controlling
Pobrań: 420
Wyświetleń: 2324

PREMIOWANIE Decentralizacja zarządzania przez wyodrębnienie samodzielnych centrów wymaga systemu motywacyjnego, który będzie przybliżał te centra do realizacji założonych zadań i celów opisanych w budżetach. System motywacyjny opiera się na aktywności personelu w ustalaniu celów i zadań dla ośrod...

System informacyjny w controllingu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Controlling
Pobrań: 714
Wyświetleń: 1827

SYSTEM INFORMACYJNY W CONTROLLINGU Wraz z rozwojem skali działania powstaje potrzeba stworzenia systemu kompleksowej informacji, który pozwoliłby kierownikom podejmować decyzje służące realizacji powierzonych im zadań. System powinien być ukierunkowany na rozwiązywanie problemów bieżących i przys...

Zadania i funkcjonowanie controllingu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Controlling
Pobrań: 889
Wyświetleń: 1876

ZADANIA CONTROLLERA Planowanie Wspieranie procesu planowania poprzez przygotowywanie wariantów decyzyjnych Pozyskiwanie informacji o przychodach i kosztach wariantów Zwrócenie uwagi kierowników na podejmowanie decyzji zgodnych z celami firmy Podejmowanie wysiłków na rzecz przestrzegania zasad...

Planowania strategiczne

 • Uniwersytet Gdański
 • Controlling
Pobrań: 1043
Wyświetleń: 1673

Pierwsze półrocze poziom planowania strategicznego w każdym roku. Operacyjne druga połowa roku, gdy grożą odchylenia pojawiają się dyspozycje. Planowanie dyspozycyjne nie dotyczy tylko okresu krótkiego. Walka z odchyleniami z bieżącego roku. Materiały informacyjne potrzebne w planowaniu - podkładk...