Controlling - Koordynowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 301
Wyświetleń: 2331
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Controlling - Koordynowanie - strona 1 Controlling - Koordynowanie - strona 2 Controlling - Koordynowanie - strona 3

Fragment notatki:


Geneza Controllingu
Controlling wykształcił się w praktyce przedsiębiorstw na tle efektywnego wykorzystania rachunkowości w procesach planowania i kontroli.
Początkowo rachunkowość pełniła funkcje:
- statystyczne – (rejestrowała zmiany w stanie majątkowym jednostki gospodarczej oraz procesy gospodarcze w niej zachodzące) rozliczenia osób odpowiedzialnych materialnie za powierzone im zasoby.
- ochrony mienia,
- rozliczania osób.
Wraz z rozwojem przedsiębiorstw następował rozwój rachunkowości....
Organizacja controllingu w przedsiębiorstwie

sposoby wdrażania controllingu
W małych firmach kontrolingiem może zajmować się właściciel
w średnich- główny księgowy
Model macierzowy (w przypadku zatrudnienia kontrolera z zewnątrz przedsiębiorstwa). W ramach zespołów zadaniowych wyodrębnia się grupy robocze, które zostają rozwiązane po osiągnięciu celu. Do zadań kontrolera należy szkolenie pracowników zarządu do momentu, kiedy będą w stanie za sami przejąć zadania kontrolingu.
W dużych przedsiębiorstwach należy stopniowo tworzyć komórki controllingu na różnych szczeblach zarządzania:
1
2 lokalne jednostki controllingu w obrębie wydziałów
realizujące zadania z zakresu controlingu operatywnego. Komórki te podlegają centralnemu pionowemu działowi controlingu, zaś poziomo kierownikowi….Geneza Controllingu
Controlling wykształcił się w praktyce przedsiębiorstw na tle efektywnego wykorzystania rachunkowości w procesach planowania i kontroli.
Początkowo rachunkowość pełniła funkcje:
- statystyczne - (rejestrowała zmiany w stanie majątkowym jednostki gospodarczej oraz procesy gospodarcze w niej zachodzące) rozliczenia osób odpowiedzialnych materialnie za powierzone im zasoby.
- ochrony mienia,
- rozliczania osób.
Wraz z rozwojem przedsiębiorstw następował rozwój rachunkowości.
Czynniki, które stymulowały rozwój rachunkowości do celów zarządczych:
- światowy kryzys gospodarczy - (w latach 1925-1940), który wymusił poszukiwanie nowych skutecznych metod i technik zarządzania przedsiębiorstwem,
- wzrost rozmiarów przedsiębiorstw- prowadzący do wewnętrznych problemów z komunikacją między działami i koordynacją w rozwiązywaniu problemów,
- amortyzacja produkcji - powodująca wzrost kosztów stałych ograniczających elastyczność działań przedsiębiorstwa,
- wzrost ryzyka działalności gospodarczej,
- decentralizacja systemu zarządzania,
Rosnące wymagania informacyjne zarządzające procesami gospodarczymi.
Zakres przedmiotowy rachunkowości został poszerzony o:
- funkcje analityczne,
- funkcje planistyczne,
Procedury przetwarzania i prezentowania informacji dla potrzeb podejmowania decyzji.
Wykorzystanie rachunkowości do celów zarządczych ukształtowało jej podział na dwa modele:
- model angloamerykański (anglosaski) - zorientowany na potrzeby informacyjne inwestorów, którzy poprzez emisję akcji i innych instrumentów finansowych finansują działalność przedsiębiorstwa np. USA, Meksyk, Wielka Brytania, Indie,
- model europejski (kontynentalny, niemiecko-japoński) - zorientowany na potrzeby informacyjne wierzycieli (banków, rządu), którzy finansują działalność przedsiębiorstw np. Niemcy, Japonia, Francja, Hiszpania, Norwegia.
Controlling w USA
- Pierwsi controllerzy pojawili się w Anglii i USA w sektorze publicznym w XV wieku. Zdaniem „comptrollera” działającego na angielskim dworze królewskim było gromadzenie zapisów dotyczących wpływów i wydatków środków pieniężnych i dóbr. Podobne funkcje pełnił w USA comptroller.
- Pojęcie „ comptrolling” poja

(…)

… było gromadzenie zapisów dotyczących wpływów i wydatków środków pieniężnych i dóbr. Podobne funkcje pełnił w USA comptroller.
- Pojęcie „ comptrolling” pojawiło się po raz pierwszy w zapisie Konstytucji Stanów Zjednoczonych z 1778 roku. Kiedy to kongres ustalił zasady powołania trzech stanowisk do spraw rachunkowości: comptrollera, skarbnika i audytora, odpowiedzialnych za utrzymanie równowagi budżetowej państwa…
… controllingu w Niemczech i innych krajach niemieckojęzycznych nastąpiła w drugiej połowie XX wieku, głównie w wyniku zakładania filii dużych korporacji amerykańskich.
- Na rozwój controllingu w Niemczech największy wpływ wywarł kryzys naftowy lat 70-tych XX wieku. Controlling zaczął się tworzyć jako koncepcja zarządzania operatywnego, w wyniku dążenia przedsiębiorstw niemieckich do wzrostu efektywności…
… zarządzania - (Güunter) zapewnia integralność celów całego przedsiębiorstwa oraz sprawny pomiar i ocenę wyników jego działalności poprzez bieżące porównanie stanu pożądanego (zaplanowanego) ze stanem istniejącym.
System rachunkowości zarządczej - zajmuje się sterowaniem przedsiębiorstwem oraz rozwiązywaniem problemów koordynujących miedzy podsystemami zarządzania za pośrednictwem instrumentów rachunkowości…
… rachunkowości zarządczej, budżety, ośrodki kosztów i dochodów, itp.
Definicja kontrolingu:
Controlling jest narzędziem zarządzania, służącym do sterowania przedsiębiorstwem na podstawie monitoringu i jego wyniku, zorientowany na założone cele, poprzez koordynacje systemu zarządzania, prowadzący do powiązania planowania oraz kontroli z systemem przetwarzania informacji.
Controlling a kontrola:
Pojęcie…
… zadań rachunkowości i finansów (podporządkowanie rachunkowości i finansów controllingowi) * połączyć rachunkowość, finanse i planowanie z innymi zadaniami controllingu (połączenie struktury liniowej i sztabowej) Umiejscowienie komórki controllingu w przedsiębiorstwie - efektywność contro llera jest tym większa im wyższe zajmuje miejsce w hierarchii przedsiębiorstwa - contro ller może być członkiem…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz