Analiza ekonomiczna - strona 13

Wzory Analiza Finansowa

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1001

Wzory Analiza Finansowa Bilans Kapitał stały = kapitał własny + zobowiązania długoterminowe Kapitał netto = kapitał własny Podejście Bilansowe Aktywa bieżące = zapasy + należności krótkoterminowe + inwestycje krótkoterminowe ...

Zadania dotyczące bilansu i rachunku zysków i strat

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 973

ZADANIA DOTYCZĄCE BILANSU I RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT 1. Podziel poniższe elementy na aktywa i pasywa oraz zalicz je do poszczególnych kategorii aktywów i pasywów. Czy wszystkie elementy są kategoriami bilansowymi? Kapitał odzwierciedlający wartość nominalną akcji Należności z tytułu dostaw Kredyt...

Zarządzanie kapitałem i jego podział

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 567

W finansach można wyodrębnić 3 wzajemnie powiązane ze sobą obszary: Rynek finansowy , który koncentruje się na sposobach wypożyczania pieniędzy i dotyczy podmiotów, które dzielą i tworzą pieniądz. Inwestowanie, czyli decyzje poszczególnych osób i instytucji finansowych podejmowanych przy wybieran...

"Twój Styl" - strategia marketingowa

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 707

„Twój STYL ” - STRATEGIA MARKETINGOWA Wstęp teoretyczny Najogólniej rzecz ujmując tworzenie strategii marketingowej można sprowadzić do kolki podstawowych kroków. Pierwszym z nich jest analiza rynku. Służy ona zbadaniu silnych i słabych stron organizacji oraz szans i zagrożeń tkwiących w otoczeniu....

Analiza rynku kapitałowego - wzory z omówieniem

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 434

Wskaniki rynku kapitaowego. Mona je znale w opracowaniach pod pojciem analizy fundamentalnej, która dotyczy sposobu podejcia do analizy cen akcji - przez pryzmat funkcjonowania przedsibiorstwa akcyjnego. Wskaniki owe dziel si na: u...

Analiza aktywów - przykład - Finanse

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 539

Analiza efektywności wykorzystania majątku obrotowego w przedsiębiorstwie „DOMINO” opiera się o zestaw danych zawartych w bilansie firmy za dwa kolejne lata obrachunkowe (tab. 1) oraz o rachunek zysków i strat za analogiczne okresy (tab. 2) Tabela 1 Bilans przedsiębiorstwa „DOMINO” Lp. AKTYWA Sta...

Analiza finansowa spółki "Bakoma"

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 175
Wyświetleń: 924

Analiza finansowa spółki BAKOMA DANE DO OBLICZEŃ ( w mln złotych ) 12.97 12.98 12.99 AKTYWA 115,8 153,1 211,9 I. Majątek trwały 79,4 105,6 147,0 wartości niematerialne i prawne 1,9 3,7 9,2 rzeczowy majątek trwały 67,0 100,2 127,1 finansowy majątek trwały 10,5 1,7 10,7 należności długoterminowe - - ...

Analiza działalności gospodarczej

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 686

ANALIZA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEDSIĘBIORSTWA W LATACH 1995 - 1997 Przedstawienie danych BILANS   1995 1996 1997 AKTYWA OGÓŁEM 5707.3 7159.9 17793 MAJĄTEK TRWAŁY 2848.5 4249.8 7756.9 WART. NIEMATERIALNE I PRAWNE 7.5 251.9 1303.6 RZECZOWY MAJ. TRWAŁY 2841 3997.9 6453.3 FINANSOW...

Analiza ekonomicza przedsiębiorstwa

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 448

Wykład 1 23.02.2002 Charakterystyka bilansu przedsiębiorstwa (nie dot. banków i instytucji finansowych). Bilans analityczny i wpływ operacji gospodarczych na bilans. Ogólna ocena sytuacji majątkowo - kapitałowej przedsiębiorstwa. Charakterystyka rachunku zysku i strat. Koszty działalności przed...

Analiza ekonomiczna i jej przedmiot

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 511

Analiza ekonomiczna - analiza odnoszaca sie do dzialalnosci gospodarczej, bada w jaki sposób dzialalnosc gospodarcza jest zgodna z racjonalnym dzialaniem. Z punktu widzenia przedmiotowego wyrózniamy w niej: Analize makroekonomiczna i mikroekonomiczna. Analize finansowa - jej trescia sa wielkosci ...