Analiza rynku kapitałowego - wzory z omówieniem

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 434
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza rynku kapitałowego - wzory z omówieniem - strona 1 Analiza rynku kapitałowego - wzory z omówieniem - strona 2

Fragment notatki:

Wskaniki rynku kapitaowego. Mona je znale w opracowaniach pod pojciem analizy fundamentalnej, która dotyczy sposobu podejcia do analizy cen akcji - przez pryzmat funkcjonowania przedsibiorstwa akcyjnego.
Wskaniki owe dziel si na:
uwzgldniajce liczb akcji lub udziaów- wskaniki dotyczce spóek akcyjnych i z o. o.
uwzgldniajce cen rynkow akcji - stosowane jedynie do podmiotów notowanych na giedzie
uwzgldniajce zarówno liczb akcji, jak i kurs giedowy - dotyczy wic równie jedynie spóek akcyjnych
produktywno jednej akcji lub udziau. Najczciej nie uwzgldnia si w badaniu akcji uprzywilejowanych. Produktywno akcji mówi jaka warto przychodów przypada na jedn sztuk akcji lub udziau. Wszystkie wskaniki uwzgldniajce liczb akcji nie wyraaj wartoci kapitau akcyjnego ogóem.
zysk netto na jedn akcj lub udzia, zyskowno akcji, dochodowo jej. Zyskowno akcji mówi jaka warto zysku netto przypada na jedn sztuk akcji lub udziau. Wzrost produktywnoci i zyskownoci naley uzna za podany. Oba powysze wskaniki mona porównywa tylko, jeeli dotycz tego samego podmiotu (analiza w czasie). Porównania midzy przedsibiorstwami s nieodpowiednie ze wzgldu np. na rón struktur finansowania.
dywidenda okrela warto ogóem (w przeciwiestwie do dywidendy jednostkowej). Jest to zawenie poprzedniego wskanika do tej czci zysku, która przeznaczona jest na dywidend. Powinien on si charakteryzowa tendencj rosnc. Podaje on rzeczywist dochodowo jednej akcji (poprzedni - potencjaln).
wskanik stopy wypat dywidendy. Rosncy udzia tego wskanika mówi, e bdziemy otrzymywa wiksze zyski z akcji, ale moe równie oznacza mniejsze nakady na inwestycje firmy.
wskanik maksymalizacji dywidendy, odwrotno poprzedniego. Mówi ile razy zysk netto przewysza dywidend, która jest w nim zawarta.
stopa zatrzymania - wskanik zysku zainwestowanego - mówi ile zysku netto zostao zainwestowanego.
powinien wykazywa tendencj rosnc.
wskanik wartoci ksigowej jednej akcji. Ile na jedn sztuk akcji przypada kapitau wasnego.
wskanik kursu bilansowego. Jeeli kupujemy po cenie nominalnej jedn akcj, to bdziemy posiadali t ilo kapitau wasnego. Wskanik ten odpowiada na pytanie ile uzyskamy jednostek kapitau wasnego jeeli zakupimy akcj po jej cenie nominalnej.
wskanik rentownoci kapitaów wasnych.
stopa reinwestycji - ile jednostek pieninych zysku netto zatrzymanego lub reinwestowanego przypada na jedn jednostk kapitau wasnego.
wskanik szybkoci wzrostu zysków, to po prostu tempo zmiany zysku.
mierzony liczb okresów, do których odnosi si warto zysku netto. Wskanik ten ronie przy wzrocie ceny rynkowej lub spadku zysku netto na akcj. Jeeli ronie tylko cena rynkowa - akcjonariusze chtniej kupuj walory. Jeeli spada zysk - pacimy coraz wicej za co, co jest coraz mniej warte. Przy wysokiej wartoci tego wskanik dugo musimy czeka na zwrot inwestycji. Akcjonariusze wybiera wic bd sporód rónych spóek te, które maj niszy wskanik. Jeeli jednak tak si stanie podniesie si cena rynkowa akcji i wskanik owy. Utrzymuje si wic on na pewnym poziomie z rónych innych przyczyn (akcjonariusze nie kieruj si tylko opisywanym wskanikiem). ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz