"Twój Styl" - strategia marketingowa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 707
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

„Twój STYL ” - STRATEGIA MARKETINGOWA Wstęp teoretyczny Najogólniej rzecz ujmując tworzenie strategii marketingowej można sprowadzić do kolki podstawowych kroków. Pierwszym z nich jest analiza rynku. Służy ona zbadaniu silnych i słabych stron organizacji oraz szans i zagrożeń tkwiących w otoczeniu.. Z pewnym uproszczeniem, do otoczenia zalicza się wszystkie te czynniki, które są niezależne od przedsiębiorstwa. Bliższe i dalsze otoczenie przedsiębiorstwa
Wyróżniamy dwa typy otoczenia. Globalne - zawiera ogólne, wzajemnie powiązane czynniki i systemy oddziaływujące raczej pośrednio przedsiębiorstwo oraz otoczenie bliskie które z kolei zawiera czynniki oddziaływujące bezpośrednio. Trzeba jednak podkreślić, że granice między obydwoma częściami otoczenia są bardzo trudno uchwytne. Analiza otoczenia dalszego wymaga zwrócenia uwagi na otoczenie makroekonomiczne, polityczno - prawne, technologiczne, socjokulturowe. Z kolei analiza otoczenia bliższego sprowadza się do analizy obecnych i potencjalnych konkurentów, dostawców, odbiorców, oraz konkurentów pośrednich w postaci produktów substytucyjnych Bliższe otoczenie ekonomiczne
 
Uwieńczeniem rozpoznania rynku jest analiza najistotniejszych sił i słabości firmy z największymi szansami i zagrożeniami w otoczeniu zwana analizą SWOT (skrót od: strengths, weaknesses, opportunities, threats ) Jest ona podstawą do określenia celów strategicznych przedsiębiorstwa pomagając ustalić stan obecny w jakim znajduje się organizacja. Do silnych stron organizacji można zaliczyć jej udział w rynku, kontrolowane przez nią zasoby, misję firmy wokół której silnie zintegrowani są jej pracownicy oraz wszystkie te elementy które w sposób pozytywny wyróżniają ją od konkurencji.
Słabymi stronami są te wszystkie elementy które ograniczają sprawność przedsiębiorstwa oraz mogą negatywnie wpływać na jej rozwój. Mogą nimi być: nadmierna biurokracja lub sformalizowanie stosunków wewnętrznych, brak integracji pracowników z misją firmy. Wszystkie te nieprawidłowości mają charakter stały i nasilający się
Szansami i zagrożeniami firmy mogą być zarówno działania zainicjowane przez zarządzających przedsiębiorstwem, np. jego polityka personalna, system relacji z klientami czy też obsługa serwisowa, jak również sytuacje nie związane z strategią firmy, np. stawki podatków i akcyz, pojawienie się konkurencji
Ogólne wytyczne wynikające z analizy SWOT są bardzo proste, ale niestety trudne do realizacji: unikać zagrożeń, wykorzystywać szanse, wzmacniać słabe strony, opierać się na mocnych stronach.     Kolejnym etapem tworzenia strategii przedsiębiorstwa, jest faza formułowania i wyboru celów strategicznych. Powinna ona nastąpić po dokonaniu pełnej analizy strategicznej firmy umożliwiającej zawężenie pola wyboru możliwych opcji.


(…)

…..
Strategia penetracji rynku (Ansoff)    Strategia penetracji rynku to poszukiwanie możliwości zwiększenia sprzedaży dotychczasowych produktów na dotychczasowym rynku. Polega ona na takich działaniach firmy, które zapewniają coraz pełniejsze wykorzystanie warunków i możliwości, jakie istnieją w sferze dotychczas obsługiwanej. Oznacza to przeważnie intensyfikację działań marketingowych, do których należą: zwiększenie budżetu reklamowego, zwiększenie promocji, obniżenie cen, tworzeniu nowych sposobów dystrybucji. Przedsiębiorstwo może również dokonać kolejnych segmentacji rynku i zróżnicowania oferty dla poszczególnych jego części. Celem tego typu strategii jest wzrost udziału przedsiębiorstwa na dotychczas obsługiwanym rynku. Cel ten może być osiągnięty przez przyciągnięcie nabywców konkurentów lub stymulowanie zakupów nabywców, którzy nie kupowali dotąd ani produktów przedsiębiorstwa ani produktów konkurencyjnych. Strategia rozwoju rynku (Ansoff)    Rozwój rynku to poszukiwanie nowych rynków zbytu dla dotychczasowych produktów. Oferta może być skierowana ku innym segmentom lub przedstawiona na innym terenie, nowym rynku geograficznym. Strategia ta jest bardziej ryzykowna niż penetracja rynku ze względu…
… finansowa pisma. SWOT
Silne strony.
Słabe strony.
Powszechnie znany tytuł na rynku wydawniczym. najdłużej istniejącym tytuł na rynku pism luksusowych stąd też jego silna pozycja i powszechna świadomość marki wśród czytelników.
Silna pozycja opiniotwórcza. patronat nad wieloma akcjami mającymi na celu wybór produktu rekomendowanego przez miesięcznik na podstawie opinii niezależnych ekspertów.
Znaczący…
…, wyznaczającym nowe trendy w kreowaniu stylów życia młodych polek.
Wzrost konkurencji krajowej. Na rynku wciąż pojawiają się nowe tytuły prezentujące sobą równie wysoki poziom wydawniczy co Twój Styl, które będą stanowiły potencjalną konkurencję.
Utrata pozycji lidera rynkowego. Wysoki poziom zarówno intelektualny jak i majątkowy grupy docelowej TS obliguje do utrzymywania równie wysokiego poziomu pisma…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz