Chemia - strona 11

Piroliza, rafinacja, frakcje ropy naftowej-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Marek Jasiorski
 • Chemia
Pobrań: 385
Wyświetleń: 2100

Piroliza - proces rozkładu termicznego substancji prowadzony poprzez poddawanie ich działaniu wysokiej temperatury, ale bez kontaktu z tlenem i innymi czynnikami utleniającymi. Rafinacja - procesy przekształcające ropę naftową w bardziej użyteczne produkty: Destylacja frakcyjna: rozdzielenie roby ...

Układ okresowy pierwiastków-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Marek Jasiorski
 • Chemia
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1162

Układ okresowy pierwiastków Idea uporządkowania pierwiastków według wzrastających mas i doszukiwanie się periodyczności cech chemicznych stały się podstawą fundamentalnego, w zakresie uporządkowania pierwiastków, prawa okresowości sformułowanego przez Dymitra Mendelejewa: pierwiastki uszeregowane w...

Wiązania chemiczne, hybrydyzacja-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Marek Jasiorski
 • Chemia
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1799

Wiązania chemiczne Wiązania chemiczne są oddziaływaniami powodującymi, że atomy łączą się w cząsteczki (wiązania cząsteczkowe: kowalencyjne, jonowe, metaliczne) Wiązanie chemiczne, oddziaływanie elektrostatyczne łączące atomy w cząsteczkach związków chemicznych. W reakcjach atomy jednego pierwiast...

Instrukcja do ćwiczenia ChA2 - Kompleksometria, analiza strąceniowa

 • dr Andrzej Ostrowski
 • Chemia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 707

Ćwiczenie 2. KOMPLEKSOMETRIA. ANALIZA STRĄCENIOWA Analiza próbki rzeczywistej. Oznaczanie zawartości NaCl i CaCl2 w mieszance drogowej Przygotowanie próbki Mieszanka drogowa służy do likwidacji zalodzenia nawierzchni traktów komunikacyjnych. Otrzymuje się ją przez zmieszanie w odpowiednich prop...

Instrukcja do ćwiczenia ChA3 - Redoksometria

 • dr Andrzej Ostrowski
 • Chemia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 966

Ćwiczenie 3. REDOKSOMETRIA Nastawianie miana roztworu KMnO4. Oznaczanie wody utlenionej. 3.1. Ustalenie stężenia ok. 0,02 mol/l roztworu KMnO4 na Na2C2O4 Szczawian sodu, czysty i bezwodny, jest najważniejszą substancją podstawową w manganometrii. Manganian(VII) potasu utlenia

Instrukcja do ćwiczenia I1 - Korozja i ochrona metali

 • dr Andrzej Ostrowski
 • Chemia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 378

,QVWUXNFMD GR üZLF]HQLD .252=-$ , 2&+521$ 0(7$/, :\NRQDQLH L ]DOLF]HQLH üZLF]HQLD Z\PDJD ]QDMRPR FL QDVW SXM F\FK ]DJDGQLH − WHUPRG\QDPLF]QH SRGVWDZ\ NRUR]ML PHWDOL − PHFKDQL]P\ NRUR]ML − QDWXUDOQH URGRZLVND NRUR]\MQH − URG]DMH ]QLV]F]H NRUR]\MQ\FK − PHWRG\ ]DEH]SLHF]DQLD PHWDOL SU]HG ...

Instrukcja do ćwiczenia I2 - Oznaczanie twardości wody

 • dr Andrzej Ostrowski
 • Chemia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 413

,QVWUXNFMD GR üZLF]HQLD $1$/,=$ =$1,(&=)H &1 @ → )H )H &1 @ . -RQ\ )H -RQ\ HOD]D ,,, WZRU] ] URGDQNLHP SRWDVX NUZLVWRF]HUZRQ\ ]ZL ]HN UR]SXV]F]DOQ\ Z ZRG]LH ]JRGQLH ] UHDNFM )H .6&1 → )H 6&1 . -RQ\ 0Q -RQ\ PDQJDQX ,, WZRU] ] ZRGRURWOHQNLHP VRGX ELDá\ RVDG ZRGRURWOHQNX PDQJDQX ,, 0Q...

Reakcje utleniania - redukcji, potencjały - omówienie

 • dr Andrzej Ostrowski
 • Chemia
Pobrań: 476
Wyświetleń: 1603

Katedra Chemii Nieorganicznej i Technologii Ciała Stałego PW Przedmiot: Laboratorium z Chemii Temat ćwiczenia: 6. Reakcje utleniania - redukcji, potencjały utleniająco-redukujące, ogniwa galwaniczne Data: 19.XI.2004 Grupa: G2 ...

Kationy - omówienie

 • dr Andrzej Ostrowski
 • Chemia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 959

2+ Sn4+ Sn 2+ Sb3+ Pb 2+ Hg 2+ Hg2 Cu 2+ Cd 2+ Bi3+ Ag + Kationy II II grupa, I podgrupa (bez Hg22+) II grupa, II podgrupa Lub AKT w œrodowisku pH=0,5 (zakwaszone kwasem solnym) SnS2 + (NH4)2S -- (NH4)2SnS3 3SnS2 + 6NaOH ...

Kationy 3 - omówienie

 • dr Andrzej Ostrowski
 • Chemia
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1400

2+ 3+ 3+ 2+ uwodniony Zn pH = 6 uwodniony 2+ bezw. Ni pH = 6 uwodniony Mn2+ pH = 6 uwodniony Fe pH = 1-2 uwodniony bezw. Fe2+ pH = 1-2 uwodniony Cr pH = 3-4 uwodniony bezw. Co pH = 6 uwodniony Al3+ pH = 1-2 Kationy III 2- Str¹ca siê czarny CoS NR: CH3COOH, HCl roz...