Chemia analityczna - strona 5

Chemia analityczna - zadania - widmo oscylacyjne

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Wojciech Wróblewski
 • Chemia analityczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1015

W jaki sposób powstaje widmo oscylacyjne? Widmo oscylacyjne powstaje w wyniku wzbudzenia energetycznych stanów oscylacyjnych cząsteczki odpowiednim kwantem promieniowania El-mag. Cząsteczka przebywa we wzbudzonym stanie oscylacyjnym niezwykle krótko, po czym wyemitowuje pochłonięty kwant. Znając in...

Ćwiczenia z chemii analitycznej

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Wojciech Wróblewski
 • Chemia analityczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 742

Zasadniczwe sposoby rozdzilania jonów w spektroskopi MAS ? Spektroskopia mas-technika rozdzielajaca strumien jonów gazowych na jony o różnych wartościach stosunku masy do ładunku danego jonu - m/z . Rozdzielanie na analizatorze. Rodzaje ANALIZATORÓW: Magnetyczny-(np. z magnetycznym ogniskowaniem) ...

Spektroskopia - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Wojciech Wróblewski
 • Chemia analityczna
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1043

CHEMIA ANALITYCZNA II SPEKTROSKOPIA Jak można podzielić metody spektrofotometryczne ? Przyjmując za kryterium częstość promieniowania: spektrofotometria UV-VIS, spektrofluorymetria, absorpcyjna spektroskopia Atomowa, emisyjna spektroskopia Atomowa. Możliwe rozwiązania konstrukcji spektrometru. ...

Opracowanie pytań na kolokwium wykładowe - analiza instrumentalna

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Wojciech Wróblewski
 • Chemia analityczna
Pobrań: 595
Wyświetleń: 2366

Opracowanie pytań na kolokwium wykładowe z „Analizy instrumentalnej” Zagadnienia ogólne: Wymień znane metody instrumentalne oparte na zjawiskach fizykochemicznych. Wydzielanie elektrolityczne - elektrograwimetria, kulometria, miareczkowanie

Chemia analityczna - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Wojciech Wróblewski
 • Chemia analityczna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 714

POWST. WIDMA ELEKTR-OSCYL. En. cząsteczki składa się ze skwantowanych energii: Eel+Eosc+Erot. W wyniku absorpcji prom. elektromagnet. przez cząsteczki następuje wzbudzenie odpowiednich poziomów energii a efektem mierzonym jest widmo. pod wpływem prom z zakresu

Chemia analityczna - wykład - Elektroda szklana ES

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Wojciech Wróblewski
 • Chemia analityczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 896

Elektroda szklana ES: powszechnie stosowana do oznacza-nia pH; składa się z rurki szklanej zakończonej cienkościenną bańką ze szkła, składającej się z membrany szklanej znajdującej się między dwiema warstwami szkła uwodnio-nego; wewnątrz rurki znajduje się elektroda odniesienia -chlorosrebro-wa w ro...

Chemia analityczna - pytania na egzamin

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Wojciech Wróblewski
 • Chemia analityczna
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1813

Pytania z chemii analitycznej II (prof. Wróblewski) 03.02.2009 - czym różnią się widma atomowe od widm cząsteczkowych, wyjaśnić z czego wynikają te różnice -wyjaśnić pojęcia czułość i precyzja -co to jest chromatogram i jaka wielkość p...

Chemia analityczna - wykład - Analiza jakościowa

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Wojciech Wróblewski
 • Chemia analityczna
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1344

CHEMIA ANALITYCZNA 2 - WYKŁAD PRÓBKA CO? Analiza jakościowa Skład układów materialnych ILE? Analiza ilościowa W JAKIEJ POSTACI? Specjacja Formy występowania pierwiastków JAKA STRUKTURA? Analiza instrumentalna Struktura cząsteczek i ciał stałych GDZIE? Analiza rozmieszczenia Przemiany ...

Alkacymetria - wykład - Mianowanie r-ru titranta

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Maciej Jarosz
 • Chemia analityczna
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1071

ALKACYMETRIA Mianowanie r-ru titranta - dokładne ustalenie stęż. titranta z użyciem sub. pods. pozwalające na dokonanie obliczeń prowadzących do ustalenia masy tejże sub.; Buf. pH i buf. potecjału - r-r słabego kwasu i soli wykazuje niemal stałe pH nie zmieniając się przy rozcieńczaniu i dodaniu n...

Wykład - chemia analityczna

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Maciej Jarosz
 • Chemia analityczna
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1022

Trochę poprawione namiętna, ale zachować czujność. ALKACYMETRIA Mianowanie roztworu titranta - dokładne ustalanie stężenia titranta dzięki reakcji z substancją podstawową, której stężenie określamy na podstawie masy odważki. Buforem pH i buforem potencjału - Mieszaniny słabego kwasu i sprzężonej ...