Wykład - chemia analityczna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1022
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - chemia analityczna - strona 1 Wykład - chemia analityczna - strona 2 Wykład - chemia analityczna - strona 3

Fragment notatki:

Trochę poprawione namiętna, ale zachować czujność.
ALKACYMETRIA
Mianowanie roztworu titranta - dokładne ustalanie stężenia titranta dzięki reakcji z substancją podstawową, której stężenie określamy na podstawie masy odważki.
Buforem pH i buforem potencjału - Mieszaniny słabego kwasu i sprzężonej do niego zasady, albo słabej zasady i sprzężonego kwasu wg. Teorii Broensteda. Mają zdolność utrzymywania pH na stałym poziomie w określonych granicach. (wzory)
Amfoter kwasowo-zasadowy -Substancje mogące dysocjować kwasowo i zasadowo w zależności od warunków. W wodorotlenku może zostać zobojętnione OH­- albo H+
Amfoter redoks - Posiadając jednocześnie właściwości kwasowe i zasadowe, mogące donorować lub pobierać elektrony w zależności od warunków reakcji.
(Cr, Mn,H2O2) (Wzory)
Subst. Podst. musi spełniać warunki:
*Nie higroskopijna
*Duża masa cząsteczkowa.
*Łatwa do utrzymywania w stanie czystym i suchym
*Brak wody hydratacyjnej
*powinna być substancją absolutnie czystą;
*reakcja leci stechiometrycznie
Warunki jakie musi spełniać reakcja wykorzystywana w analizie miareczkowej:
*Szybka *selektywna
*Umożliwiająca znalezienie PK
*Stechiometryczna *Trwała w czasie przeprowadzania analizy Punkt RÓWN.PR - moment, w którym następuje ilościowe przereagowanie stechiometrycznie równoważnych ilości
PUNKT KOŃC. PK - obserwowany moment końca reakcji. Różnica to błąd miareczkowania
wyznaczanie PK :
1) instrumentalne czyli sprzęt bada sygnał analityczny w funkcji ilości titranta:
Potencjometryczne, konduktometryczne, amperometryczne, spektrofotometryczne
2)Wizualne Czyli z użyciem wskaźników WSKAŹNIKI Ph - to grupa związków organicznych o charakterze słabych kwasów lub zasad, które reagują z wodą
tworząc sprzężone układy kwas-zasada, przy czym oba człony są inaczej zabarwione. (wzory)
oranż metylowy
fenoloftaleina
MIESZANE - to mieszaniny dwóch odpowiednio dobranych wskaźników kwasowo-zasadowych lub w mieszaninie z
obojętnym barwnikiem na którego tle zmiana barwy właściwego wskaźnika jest bardziej zauważalna, np. oranż
metylowy z błękitem metylowym, pH=3-fioletowy, pH=5-zielony.
UNIWERSALNE - mieszaniny wskaźników, które zmieniają barwę stopniowo w szerokim zakresie pH. Mają skalę
ELEKTRO
Potencjał formalny elektrody - Potencjał wykazywany przez układ w konkretnych warunkach analitycznych, eliminuje błędy wynikające z używania stężeń zamiast aktywności Podobno gówno prawda, lepiej spisać z prezentacji.

(…)

… taki nazywa się ekstrakcją typu ciecz-ciało stałe.
CIEKAWE PYTANIA
Dlaczego roztwór jodu stosowany w jodometrycznych miareczkowaniach przygotowuje się przez rozpuszczenie I2 w stężony roztworze jodku potasu?
Ponieważ I2 jest substancją lotną a w roztworze z I- powstaje I3- którego można ustalić stałe miano, które pozostaje niezmienne w czasie…
Dlaczego podczas działania elektrody wodorowej przemywa…
…, np.difenyloamina - zredukowana-bezbarwna, - utleniona-granatowa.
KOMPLEKSOMETRIA
EDTA - kawas etylenodiaminotetraoctowy. Azot i tlen do kompleksu.
Para jonowa - kompleksy asocjacyjne powstające z udziałem dwóch jonów (najczęściej kompleksowych) o
przeciwnych ładunkach (na zasadzie oddziaływań elektrostatycznych).
Kompleks wielordzeniowy - kompleks zawierający więcej niż jeden jon centralny; powstaje gdy ligand wielo kleszczowy wiąże się więcej niż jednym jonem metalu.
Kompleks chelatowy -pierścieniowe kompleksy powstające z udziałem ligandów, w których występują przynajmniej 2 atomy donorowe zdolne do utworzenia wiązań (ze względów sterycznych) z jonem centralnym
Chelat wewnętrzny - obojętne pierścieniowe kompleksy powstające z udziałem ligandów, w których występują przynajmniej 2 atomy donorowe zdolne do utworzenia wiązań (ze względów sterycznych) z jonem centralnym.
Ligand - odczynnik kompleksotwórczy, donor pary elektronowej, łączy się z wolnymi orbitalami jonu centralnego. może być elektroujemny lub obojętny
Warunkowa stała trwałości kompleksu to stała równowagi jonu centralnego M z ligandem L w wyniku której tworzy się kompleks ML. Me+L=MeL i [ ][ ]
(Wzór)
Kompleksy labilne - wymiana ligandów zachodzi…
…, spektrometria
mas)
EKSTRAKCJA
układy ekstrakcyjne:
Obojętne: (niejonowe cząsteczki kowalencyjne i chelaty wewnętrzne) te substancje są ekstrahowalne przez organiczne rozpuszczalniki niepolarne (toluen, benzen, czterochlorek węgla).
Jonowo-asocjacyjne: pary jonowe, chalogenkowe metalokwasy, heteropolikwasy i solwatowane sole; substancje te są ekstrahowalne polarnymi rozpuszczalnikami organicznymi jak: etery, ketony, estry, alkohole wyższych rzędów.
EKSTRAKCJA SELEKTYWNA - warunkiem rozdzielania dwóch metali tworzących kompleks z tym samym
odczynnikiem jest znaczna różnica współczynników podziału (D) w wybranych warunkach procesu ekstrakcyjnego. Jeśli w wyniku jednej ekstrakcji nie uzyskuje się dostatecznego rozdzielenia proces powtarza się reekstrahując metale
do fazy wodnej i ponownie przeprowadzając…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz