Pojęcia z chemii analitycznej - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 763
Wyświetleń: 2282
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcia z chemii analitycznej - wykład - strona 1 Pojęcia z chemii analitycznej - wykład - strona 2 Pojęcia z chemii analitycznej - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Dyfuzja Wirowa - wynika z występowania wielu możliwych torów „strumienia” fazy ruchomej pomiędzy drobinami fazy stałej wypełniającej kolumnę i dyfuzji substancji pomiędzy tymi torami, a także dyfuzji do „martwych” - statycznych mikro-objętości fazy ruchomej immobilizowanych w porach wypełnienia. Mianowanie roztworu titranta - dokładne ustalanie stężenia titranta z użyciem substancji podstawowej. Potencjał formalny elektrody - jest potencjałem elektrody (połówkowej reakcji redoks), gdy analityczne stężenia wszystkich substancji biorących udział w reakcji są równe 1, gdy wszystkie inne substancje obecne w roztworze rzeczywistym (mogące wpływać na wartość potencjału, zmieniają siłę jonową, kwasowość) występuje w znanych stężeniach gdy jest ona mierzona względem NEW. Potencjał normalny elektrody - opisuje zawsze jej potencjał redukcyjny. Gdy reakcja przebiega spontanicznie jako proces utleniania, normalny potencjał jest ujemny. Gdy jest dodatni przebiega proces redukcji. Jest miarą siły napędowej reakcji połówkowej od stanu w którym stężenia substancji biorących udział w reakcji są równe 1 do stanu równowagi. Zależy od temperatury. Rodzaje miareczkowań kompleksometrycznych:
Miareczkowanie bezpośrednie - gdy tworzy się trwały labilny kompleks. Miareczkowanie odwrotne - gdy kompleksy są trwałe ale tworzą się powoli, do roztworu dodawany jest nadmiar odczynnika, który jest miareczkowany po odpowiednim czasie, za pomocą roztworu EDTA, tworzącego labilny kompleks z EDTA. Miareczkowanie przez podstawienie - gdy występują problemy z doborem wskaźnika; do roztworu oznaczanego metalu dodaje się kompleksu Mg=EDTA (słabego); wyparty magnez jest miareczkowany za pomocą czerni eriochromowej T, Miareczkowanie pośrednie - gdy substancje nie reagują ze sobą bezpośrednio; polega na dodaniu trzeciej substancji, która reaguje stechiometrycznie i ilościowo z oznaczanym składnikiem, tworzy nowy związek, reagujący następnie szybko i stechiometrycznie z titrantem. Dlaczego roztwór jodu stosowany w jodometrycznych miareczkowaniach przygotowuje się przez rozpuszczenie I2 w stężony roztworze jodku potasu?
Ponieważ I2 jest substancją lotną a w roztworze z I- powstaje I3- którego można ustalić stałe miano, które pozostaje niezmienne w czasie…
Dyfuzja podłużna - dyfuzja liniowa wzdłuż osi kolumny, poszerza pasmo docierające do detektora, na skutek migracji dyfuzyjnej cząstek od punktu o największym stężeniu substancji rozdzielanej, do jego czoła i części kończącej. Klucz elektrolityczny - rurka zakończona spiekami szklanymi wypełniona roztworem elektrolitu, umożliwiająca przepływ ładunku, a uniemożliwiająca przepływ masy pomiędzy roztworami. Nadnapięcie stężeniowe

(…)

… - jest stabilnie usytuowana w kolumnie lub na powieżchni polarnej (bibuła, płytka szklana).
Nośnik - substancja strącająca się z roztworu w identycznych warunkach jak związek wydzielany i dodawany do roztworu w celu ilościowego strącania jego śladowych ilości. Czas retencji - czas pomiędzy wstrzyknięciem próbki na czoło kolumny a zarejestrowaniem substancji prze detektor.
Stała podziału - opisuje stan równowagi…
… uwzględniająca wpływ zachodzących reakcji chemicznych substancji w obu fazach, stanowi stosunek sumy stężeń wszystkich form substancji w fazie organicznej do sumy stężeń w fazie wodnej) lub do chromatografii (stosunek stężenia substancji w fazie stacjonarnej do stężenia substancji w fazie ruchomej. Współczynnik retencji - jest to stosunek zredukowanego czasu retencji do martwego czasu retencji ; ; VS objętość…
… które zachowują się zależnie od środowiska jak kwasy lub jak zasadu (Al., Zn)
Amfoter redoks - to substancje które mogą zachowywać się w zależności od warunków jako utleniacze lub reduktory (Cr, Mn)
Współczynnik retencji - jest to stosunek zredukowanego czasu retencji do martwego czasu retencji ; ; VS objętość fazy stacjonarnej, VR objętość fazy ruchomej, optymalne rozdzielenie zapewnia 5>k>1.
Współczynnik…
… znajduje się w obydwu fazach w takiej samej postaci. Proszę obliczyć pH roztworów uzyskanych przez dodanie do 20,00ml 0,2M roztworu kwasu mrówkowego (Ka=1,8*10-4):
5,00ml wody, 25ml 0,16M roztworu NaOH 25,00ml 0,2M roztworu NaOH pKw=14
25,00ml 0,2M roztworu mrówczanu sodu Faza ruchoma - jest to faza która niosąc substancje rozdzielane przesuwa się nad lub poprzez fazę stacjonarną.
Współczynnik podziału…
… kompleks powstający z udziałem ligandów, w którym występują przynajmniej dwa atomy donorowe zdolne (ze względów sterycznych) do utworzenia z wiązań z jonem centralnym.
Ligand - odczynnik kompleksotwórczy, donor pary elektronowej, łączy się z jonem centralnym, może być elektroujemny lub obojętny.
Warunkowa stała trwałości kompleksu - gdy jon metalu wchodzi w skład innych kompleksów, wolny ligand kompleksuje inne jony, bądź tworzy niezdysocjowaną cząsteczkę, wtedy obliczenie wolnych jonów metalu i ligandów jest bardzo trudne, stosuje się wtedy w.s.t.: Me+L=MeL i [Me] jest to stężenie metalu w roztworze we wszystkich postaciach z wyjątkiem kompleksu MeL.
Osad krystaliczny - o budowie krystalicznej, uporządkowanej, strąca się go z roztworów rozcieńczonych, po ogrzaniu roztworu dodaje się odczynnika…
… (ze względów sterycznych) z jonem centralnym
Ogniwo galwaniczne - jest to układ zbudowany z dwóch półogniw. Warunek jest taki że po połączeniu półogniw zewnętrznym przewodnikiem w układzie płynie prąd (ponieważ w roztworze zachodzi reakcja red-ox).
Ogniwo elektrolityczne - w tym ogniwie trzeba przyłożyć zewnętrzny prąd aby na półogniwach zaszła reakcja.
Amfoter kwasowo-zasadowy - są to substancje…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz