Chemia analityczna

note /search

Reakcje charakterystyczne kationów

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Chemia analityczna
Pobrań: 392
Wyświetleń: 3290

 REAKCJE CHARAKTERYSTYCZNE KATIONÓW   Jon K+  a)  kwas winowy - H2C4H4O6 lub wodorowinian sodowy - NaHC4H4O6   b)  Na3[Co(NO2)6] - heksaazotynokobaltan(III) sodowy   c)  kwas nadchlorowy - HClO4    d)   barwa płomienia    Jon NH4+    a)  wod...

Zagadnienia na egzamin - chemia analityczna

 • Politechnika Wrocławska
 • Chemia analityczna
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1659

Jak dzielimy metody stosowane w analizie składu -wymień grupy metod i podaj jakie parametry są mierzone. Wyjaśnij pojecia: walidacja, próbka, dokładność, granica wykrywalności. Podział metod miareczkowych ze względu na typ reakcji. Cel i metody stabilizacji. 3 przykłady stabilizacji oraz innych ...

Chemia analityczna - egzamin 2

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia analityczna
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1764

1. Co to jest analiza ilościowa i jakościowa. 2. Po dodaniu odczynnika grupowego dla III grupy wytrącił się biały osad. Jakie kationy były w  tym roztworze. 3. Dlaczego PbS wytrąca się w I i II grupie kationów. 4. Nazwy odczynników grupowych i warunki ich zastosowania. 5. Jak odróżnić HgS od inny...

Chemia analityczna - egzamin

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia analityczna
Pobrań: 434
Wyświetleń: 2457

1. Jak odróżnić Fe3+ od Fe2+? 2. Reakcja Vogla, Cruma, mieszanina Lehnera 3. Reakcja heparowa 4. Reakcje charakterystyczne dla 3 grupy kationów 5. Reakcje charakterystyczne dla jonów fosforanowych 6. Reakcja fosforanów z molibdenianem 7. Reakcja kalomelowa 8. Reakcja obrączkowa 9. Manganometryczn...

Chemia analityczna - chemia analityczna

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia analityczna
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1918

1.Dlaczego  Pb2+ wykrywa się w I i II grupie kationów?  2. Odczynniki I, II i III grupy kationów. 3.Środowisko ,,działania" odczynników grupowych I, II i III grupy kationów.  4.Jony jodkowe wytrącają  (barwa) osad jodku ołowiu który jest/  nie jest (podkreślić właściwe)rozpuszczalny w nadmia...

Aniony

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Chemia analityczna
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1428

  !   !" "# $%& '( )* !+& )  # ,-   )" !$ * ./ / #.& $)* !01 23 43 " # % & " ' ()* &+ ' " , ' - . / 0   ! "#$ %#" & ' ( ) * +%,( & -   . ' ( )   . / 0 / . 12 3 +4 . -5 . 6 '7   " 1 2 ( - 3! 3 .2 1 52 4 ' - 5! 3 " 1 52 +...

Wybrane reakcje barwne

 • Politechnika Śląska
 • Chemia analityczna
Pobrań: 322
Wyświetleń: 2247

Reakcje barwne 1. Fe 3+ + 6 SCN - → [Fe(SCN) 6 ] 3- krwistoczerwony 2. Mn 2+ + PbO 2 + 4H + → MnO 4 - + 5Pb 2+ + H 2 O fioletowy 3. Co 2+ + 4SCN - → [Co(SCN) 4 ] 2- ekstrakcja alkoholem amylowym niebieski 4. Al 3+ + 8-hydroksychinolina → Al(C 9 H 6 ON) 3 ↓ (8-hydroksychinolinianu glinu) zielonka...

Analiza rentgenofluorescencyjna

 • Politechnika Śląska
 • Chemia analityczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1372

SPRAWOZDANIE ANALIZA RENTGENOFLUORESCENCYJNA . Literatura : J. Minczewski „ Chemia analityczna ” tom III W. Szczepaniak „ Metody instrumentalne w analizie chemicznej ” J. Jurczyk „ Praktyczne wskazówki stosowania analizy rentgenospektralnej ” ( nie publikowane ) Praca zbiorowa „ Wybrane działy a...

Polarografia - omówienie zagadnienia

 • Politechnika Śląska
 • Chemia analityczna
Pobrań: 1148
Wyświetleń: 4970

ANALIZA INSTRUMENTALNA „ POLAROGRAFIA ” Wstęp teoretyczny : Nazwa polarografia i woltamperometria obejmują wiele metod elektroanalitycznych opartych na zjawiskach zachodzących w układzie elektrod , z których jedna ulega polaryzacji. Metody te...

Spektroskropia emisyjna

 • Politechnika Śląska
 • Chemia analityczna
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1211

SPRAWOZDANIE ANALIZA INSTRUMENTALNA „ SPEKTROSKOPIA EMISYJNA ( AES ) ” Część teoretyczna : Analiza spektralna emisyjna polega na tym że atomy pierwiastków badanych substancji pod wpływem wzbudzenia wysyłają promieniowanie , które po przejści...