Chemia analityczna - strona 2

Spektroskopia UV Vis

 • Politechnika Śląska
 • dr Robert Zięcina
 • Chemia analityczna
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1841

CZĘŚĆ TEORETYCZNA Zasada i podział spektrofotometrii W metodach spektrofotometrycznych wykorzystuje się absorpcję promieniowania elektromagnetycznego . Warunkiem wystąpienia tego zjawiska jest, aby energia padającego promieniowania odpowiadała różnicy energii poziomów elektronowych danej cząsteczki...

Wolumetria-wyznaczanie cząstkowej objętości

 • Politechnika Śląska
 • dr Robert Zięcina
 • Chemia analityczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1372

WOLUMETRIA Wyznaczanie cząstkowej objętości molowej mocnego elektrolitu 1. WSTĘP TEORETYCZNY Jeżeli będziemy rozważać układ w ustalonych warunkach zewnętrznych ( T , p = const ) składający się z n 1 moli rozpuszczalnika i n 2 moli substancji rozpuszczonej . Zgodnie z teorematem Eulera całkowitą obj...

Zadania i odpowiedzi na egzamin

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia analityczna
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1946

1.  Co to jest analiza ilościowa i jakościowa . Analiza ilościowa-ustalanie składu ilościowego sub. Dzielimy na: chemiczną (metody  analizy wagowej,miareczkowej) instrumentalne(bezpośrednie, wymagające wstępnej  obróbki) biologiczne (dzielenie związków chemicznych  na org. Zwierząt) Analiza jakoś...

Instrukcja miareczkowania i obliczania-redoksymetria

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia analityczna
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1204

1.Idziesz odważyć 1 gram dichromianu(takie coś pomarańczowe jest koło wag) zapisujesz wagę  4miejsca po przecinku.wrzucasz do swojej kolby miarowej i zalewasz do kreski wodą.Następnie ten  chromian wylewasz do

Zadania - iloczyn rozpuszczalności

 • Politechnika Gdańska
 • mgr inż. Jerzy Borysowicz
 • Chemia analityczna
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1015

Obliczyć która z soli srebra wytrąci się jako 1sza i określić zakresy stężeń jonów Ag+, w których będą się wytrącać poszczególne sole. 2. Ile gramów CaCl2 było w badanej próbce? 3. Do 20ml roztworu zawierającego jony Ni2+ dodano 40 ml EDTA, o stężeniu (...). pojęcia:

Zadania - miareczkowanie

 • Politechnika Gdańska
 • mgr inż. Jerzy Borysowicz
 • Chemia analityczna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 875

Na zmiareczkowanie 25ml roztworu zasady organicznej zużyto 15ml roztworu HCl o stężeniu 0,1168M. Oblicz wartość stałej dysocjacji zasady wiedząc, że pH w punkcie równoważnikowym...

Zadania z kolokwium

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia analityczna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 854

Obliczyć stopień dysocjacji kwasowej w roztworze, jeżeli stała dysocjacji kwasowej w tej temperaturze wynosi Ka=2,0*10^-4. Zad.2 0,2M roztwór soli MX (soli słabej zasady) wyka...

Zadania z chemii analitycznej

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia analityczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 546

, Stopień dysocjacji kw mrówkowego w roztworze o stężeniu 0,1M wynosi 4,22 =. Oblicz stałą dysocjacji oraz pH.- , Zmieszano 50 ml roztworu azotanu amonu o st. 0,2mola i 30ml o ...

Iloczyn rozpuszczalności - zadania z rozwiązaniami

 • Politechnika Gdańska
 • dr Nowicki
 • Chemia analityczna
Pobrań: 147
Wyświetleń: 686

2 - przy jakim pH zacznie wytrącać się osad Fe (OH)3... zad. 3 - iloczyn rozpuszczalności, zad. 4 w pewnej temperaturze pH roztworu kwasu mrowkowego wynosi 5,0., stężenie jonów, mole jonów....

Kompleksometryczne oznaczenie Ca

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Chemia analityczna
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1589

Kompleksometrczne oznaczenie Ca 2+ i Mg2+.    Odczynniki:  -  mianowany roztwór EDTA ok. 0,01M  rozpuścić w kolbie jednomianowej o pojemności 1L 3,3610g Na2H2Y, dopełnić H2O  -  bufor o pH 10  rozpuścić w kolbie jednomianowej o pojemnośći 1L 70g