Spektroskopia - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1043
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Spektroskopia - wykład - strona 1 Spektroskopia - wykład - strona 2 Spektroskopia - wykład - strona 3

Fragment notatki:

CHEMIA ANALITYCZNA II
SPEKTROSKOPIA
Jak można podzielić metody spektrofotometryczne ?
Przyjmując za kryterium częstość promieniowania: spektrofotometria UV-VIS, spektrofluorymetria, absorpcyjna spektroskopia Atomowa, emisyjna spektroskopia Atomowa.
Możliwe rozwiązania konstrukcji spektrometru.
Podstawowymi częściami są:
źródło promieniowania musi pokryć cały zakres UV_VIS. Stosowane są lampy deuterowe, wolframowe, halogenowe, wysokociśnieniowe, lampy łukowe, ksenonowe.
Monochromator- składa się ze szczeliny wejściowej kolimatora rozczepiającego elektronowego promienie i szczeliny wyjściowej.
Kuweta pomiarowa z kwarcu lub ze stopionej krzemionki na zakres widzialny ze szkła lub tworzywa sztucznego.
Detektor- najczęściej sosowany jest fotokomórkowy fotopowielacze, fotodiody.
Wskaźniki rejestratory, komputer.
W jaki sposób powstaje widmo oscylacyjne?
Widmo oscylacyjne powstaje w wyniku wzbudzenia energetycznych stanów oscylacyjnych cząsteczki odpowiednim kwantem promieniowania El-mag. Cząsteczka przebywa we wzbudzonym stanie oscylacyjnym niezwykle krótko, po czym wyemitowuje pochłonięty kwant. Znając intensywność promieniowania, jakim naświetlano cząsteczkę oraz mierząc intensywność promieniowania, jakie przechodzi przez badane medium otrzymujemy zależność absorbancji od długości (energii) fali padającej. Pomiary wzbudzeń stanów oscylacyjnych wykonuje się w zakresie IR oraz przy mniejszych częstościach metoda Ranunana. Pobudzenia stanów elektronowych wymagają relatywnie dużych energii kwantów padających.
Zjawiska będoce podstawą pomiaru w spektroskopi ramanowskiej.
Spektroskopia ramanowska bada podobnie jak IR widma oscylacyjno-rotacyjne cząsteczek. Promieniowanie wzbudzające musi być promieniowaniem monochromatycznym z obszaru widzialnego bądź nadfioletu. Cechą tego promieniowania jest zmiana częstości promieniowania rozproszonego w stosunku do częstości promienia padającego. Energia jest emitowana lub absorbowana przez materię w skończonych porcjach kwantowych energii. Badając długość fali lub częstość promieniowania możemy określić zmiany
energii podczas zmiany oddziaływania promieniowania z materią
Jakie zjawiska zachodzą w spektroskopii emisyjnej?
Jest to metoda oparta na interpretacji widm emisyjnych wysyłanych przez wzbudzone atomy. W fotometrii płomieniowej mamy do czynienia z charakterystycznymi liniami widmowymi wysyłanymi przez atomy pierwiastków wzbudzonych w płomieniu palnika (litowce, berylowe). Spektrografia podobnie jak fotometria płomieniowa operuje widmem emisyjnym pierwiastka, ale w spektrografii promieniowanie dodatkowo jest kierowane na układ optyczny i po przejściu rejestrowane na kliszy. Otrzymane widmo ma postać zaczernionych linii, których położenie oraz intensywność jest źródłem informacji na temat badanego pierwiastka.


(…)

… zanurzona w roztworze wewnętrznym o stałej aktywności jonów, w stosunku do których jest ona odwracalna. Do pomiaru pH - roztworem wewnętrznym jest 0,1mol/dm3 HCl. Mechanizm powstawania różnicy potencjałów na granicy faz membrana szklana / roztwór zawierający jony H+ tłumaczy teoria jonowymienna. Na granicy faz zachodzi reakcja wymiany jonowej: A+szkło+ B+roztwór A+roztwór+ B+szkło Struktura szklanej…
… energetycznych składników układu. Czas pobytu cząsteczki we wzbudzonym stanie jest bardzo krótki, po czym pochłonięty kwant jest emitowany a cząsteczka wraca do podstawowego stanu energetycznego. Częstości promieniowania widzialnego i nadfioletowego odpowiadają pobudzeniom stanów elektronowych w cząsteczkach.
Różnice w przejściach elektronowych w fluorescencji i fosforescencji.
Pasmo fluorescencji przesunięte jest w stronę długofalową, z pasmem absorpcji częściowo się układa. Fluorescencja - metoda spektroskopii atomowej z lampy emitującej promieniowanie rentgenowsk. Wywołuje emisję promieniowania. Fosforescencja - w niektórych cząsteczkach jest przejście bezpromieniste z poziomu jednego na drugi. Fluorescencję charakteryzuje widmo absorpcji, a fosforescencję czas trwania emisji.
Zasadniczwe sposoby rozdzilania…
… rtęci, w plazmie laserowej.
Źródła zakłóceń w AAS ?
Czynniki zakłócające: Aparaturowe (emisja cieplna atomów, wzbudzenia atomów, rozpraszanie sygnału przez duże cząstki plazmy, absorpcja przez wszystkie cząstki układu), dwa ostatnie kompensuje się aparaturowo (absorpcja niespecyficzna). Matrycowe (wpływ na dysocjację, parowanie, wzbudzenia, jonizacja. Inne: niestabilność linii rezonansowej źródła, mała…
…- atomizer płomieniowy; analizowana substancja- roztwór.
Przejście roztworu do gazu:
Nebulizacja- rozproszenie analizowanego roztworu w delikatną mgłe i przeprowadzenie jej w sposób jednorodny do płomienia
Atomizacja- w płomieniu palnika, do którego wprowadza się gaz utleniający (powietrze, tlen lub N2O), gaz palny (acetylen, gaz świetlny lub propan-butan). W celu przedłużnia drogi absorbcji - palniki…
… strumieniu neutonów cz. Naładowanych lub fotonów.
CHROMATOGRAFIA
Schemat wysokosprawnego chromatografu cieczowego
Fazę ruchomą ze zbiornika pompujemy po filtracji i odgazowaniu przez szklaną kolumnę chromatograficzną. Analizowaną próbkie wstrzykujemy na szczyt kolumny. Składniki próbki rozdzielają się w kolumnie i na wyjściu z niej wykrywane są przez detektor, sygnał z niego jest mierzony i przekazywany…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz