Chemia analityczna - zadania - widmo oscylacyjne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1015
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Chemia analityczna - zadania - widmo oscylacyjne - strona 1

Fragment notatki:

W jaki sposób powstaje widmo oscylacyjne?
Widmo oscylacyjne powstaje w wyniku wzbudzenia energetycznych stanów oscylacyjnych cząsteczki odpowiednim kwantem promieniowania El-mag. Cząsteczka przebywa we wzbudzonym stanie oscylacyjnym niezwykle krótko, po czym wyemitowuje pochłonięty kwant. Znając intensywność promieniowania, jakim naświetlano cząsteczkę oraz mierząc intensywność promieniowania, jakie przechodzi przez badane medium otrzymujemy zależność absorbancji od długości (energii) fali padającej. Pomiary wzbudzeń stanów oscylacyjnych wykonuje się w zakresie IR oraz przy mniejszych częstościach metoda Ranunana. Pobudzenia stanów elektronowych wymagają relatywnie dużych energii kwantów padających.
Schemat blokowy i zasada działania pH-metru
Zasada działania pH-metru opiera się o relację między stężeniem jonów wodorowych w roztworze badanym a potencjałem zbudowanej przy użyciu tego roztworu elektrody (półogniwa). Urządzenie składa się z elektrody o znanym potencjale (elektrody porównawczej), najczęściej stosuje się elektrodę szklaną lub kalomelową oraz elektrody, jakim jest badany roztwór (el.wskaźnikowa). Na podstawie zmian potencjału tak zbudowanego ogniwa możemy określać pH interesującego nas roztworu.
Jakie zjawiska zachodzą w spektroskopii emisyjnej?
Jest to metoda oparta na interpretacji widm emisyjnych wysyłanych przez wzbudzone atomy. W fotometrii płomieniowej mamy do czynienia z charakterystycznymi liniami widmowymi wysyłanymi przez atomy pierwiastków wzbudzonych w płomieniu palnika (litowce, berylowe). Spektrografia podobnie jak fotometria płomieniowa operuje widmem emisyjnym pierwiastka, ale w spektrografii promieniowanie dodatkowo jest kierowane na układ optyczny i po przejściu rejestrowane na kliszy. Otrzymane widmo ma postać zaczernionych linii, których położenie oraz intensywność jest źródłem informacji na temat badanego pierwiastka.
Zasada działania aparatu Orseta
Podstawy podziału substancji chromatografowanej. Podstawą jest fakt, że poszczególne składniki próbki w niejednakowym ulegają podziałowi między dwie niemieszające się fazy: ruchomą i stacjonarną. Prędkość poruszania się składników jest funkcją podziału tych składników. Składniki o większym powinowactwie do fazy stacjonarnej poruszają się wolniej. Rozdział jest wynikiem różnych szybkości migracji. 1) tR -całkowity czas retencji liczony od iniekcji iniekcji do pojawienia się piku. 2) VR-całkowita objętość retencji danego składnika, to obj. Fazy ruchomej potrzeba do wynajęcia składnika, mierzona od iniekcji do maksimum piku. 3) tR -czas martwy retencji, przebywania na kolumnie substancji, która nie oddziałuje z fazą stacjonarną 4) k -współczynnik retencji = n0/nm, 5)α=kB/kA -współczynnik selektywności. 6) Zdolność rozdzielcza kolumny RS=[2(tR2-t

(…)

… zjawisko absorpcji promieniowania UV i VIS ?
Polega na pochłonięciu przez układ (cząsteczkę, atom) kwantu o odpowiedniej częstości odpowiadającej różnicy poziomów energetycznych składników układu. Czas pobytu cząsteczki we wzbudzonym stanie jest bardzo krótki, po czym pochłonięty kwant jest emitowany a cząsteczka wraca do podstawowego stanu energetycznego. Częstości promieniowania widzialnego…
… ?
Należy odpowiednio dobrać zależnie od typu chromatografii: adsorbent, nośnik, złoże jonitu, wypełnienie.
Jak można podzielić metody spektrofotometryczne ?
Przyjmując za kryterium częstość promieniowania: spektrofotometria UV-VIS, spektrofluorymetria, absorpcyjna spektroskopia Atomowa, emisyjna spektroskopia Atomowa.
Jak powstaje promieniowanie rentgenowskie ?
Powstaje podczas bombardowania anody w lamie…
… przez środowisko w którym znajdują się atomy jakiegoś pierwiastka, to w wyniku zderzenia fotonów promieniowania z tymi atomami zachodzi zjawisko absorpcji. Jeżeli foton promieniowania o częstości ν spotka atom obojętny znajdujący się na podstawowym poziomie energetycznym Ep to w wyniku absorpcji tego fotonu poziom energetyczny atomu wzrośnie i będzie wynosił Ep+hν, gdzie k jest stałą Plancka. Nowy stan…
… z poziomu jednego na drugi. Fluorescencję charakteryzuje widmo absorpcji, a fosforescencję czas trwania emisji.
Podstawy jakościowej i ilościowej analizy chromatografii planarnej.
Wykonuje się ją na bibule lub na cienkich warstwach sorbentów osadzonych na podłożu z płytek szklanych lub folii aluminiowych albo polimerowych. Rozróżniamy chromatografię bibułową i cienkowarstwową. Płytki stanowią warstwę…
… stosowane w potencjometrii
Ze względu na mechanizm elektrody dzielą się na 4 grupy: a) pierwszego rodzaju - odwracalne względem kationu. Są zbudowane z metalu (gazu) zanurzonego do roztworu własnych jonów. Mo<>M+ne, np. elektroda wodorowa 1/2H2<>H++e. b)drugiego rodzaju - odwracalne względem wspólnego anionu. Jest to metal pokryty trudno rozpuszczalną solą tego metalu, zanurzony w roztworze soli…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz