Opracowanie pytań na kolokwium wykładowe - analiza instrumentalna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1295
Wyświetleń: 3766
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Opracowanie pytań na kolokwium wykładowe - analiza instrumentalna - strona 1 Opracowanie pytań na kolokwium wykładowe - analiza instrumentalna - strona 2 Opracowanie pytań na kolokwium wykładowe - analiza instrumentalna - strona 3

Fragment notatki:

Opracowanie pytań na kolokwium wykładowe z „Analizy instrumentalnej”
Zagadnienia ogólne:
Wymień znane metody instrumentalne oparte na zjawiskach fizykochemicznych.
Wydzielanie elektrolityczne - elektrograwimetria, kulometria, miareczkowanie kulometryczne.
Przepływ prądu między elektrodami - polarografia, woltamperometria, amperometria, miareczkowanie amperometryczne.
Zmiana potencjału elektrody wskaźnikowej - potencjometria, miareczkowanie potencjometryczne.
Przewodnictwo elektryczne roztworów - konduktometria, miareczkowanie konduktometryczne, oscylometria, miareczkowanie oscylometryczne.
Promieniowanie α, β, γ powstające w wyniku reakcji jądrowych - metody radiometryczne.
Zmiana masy ogrzewanej próbki - termo grawimetria (TG).
Efekty cieplne (związane ze zmianą masy) - termiczna analiza różnicowa (DTA).
Wymień znane metody instrumentalne oparte na zjawiskach fizycznych.
Absorpcja promieniowania - spektrofotometria absorpcyjna cząsteczkowa (UV, VIS, IR), spektometria absorpcyjna atomowa (ASA), absorpcja promieni rentgenowskich, magnetyczny rezonans jądrowy (NMR), elektronowy rezonans paramagnetyczny (EPR, ESR).
Rozproszenie i absorpcja - turbidymetria.
Rozproszenie promieniowania - nefelometria, dyfrakcja promieni rentgenowskich.
Odbicie światła - reflektometria.
Załamanie światła - refraktometria, interferometria.
Skręcanie płaszczyzny polaryzacji światła spolaryzowanego - polarymetria.
Emisja promieniowania - fotometria płomieniowa, spektrografia i spektrometria emisyjna, fluorescencja rentgenowska, fluorescencja atomowa, spektrofluorymetria.
Strumień cząstek naładowanych w polu magnetycznym oróżnym stosunku m/z (masy do ładunku) - spektrometria mas (MS).
Strumień elektronów lub jonów o różnej energii - spektrometria elektronów i jonów.
Efekty cieplne (bez zmian masy) - termiczna analiza różnicowa (DTA).
Metoda krzywej wzorcowej.
Metoda wykorzystywana do ilościowych oznaczeń spektrofotometrycznych. Krzywa wzorcowa jest graficzną zależnością absorbancji (A) od stężenia substancji wzorcowej (c). Wykonanie wykres pozwala na bezpośredni odczytanie szukanych stężeń na podstawie zmierzonych wartości absorbancji oznaczanych próbek. Prostoliniowy przebieg prostej świadczy o spełnieniu prawa Beera.
W celu wykreślenia krzywej wzorcowej przygotowuje się 5 - 8 roztworów wzorcowych tej samej substancji o coraz większych stężeniach i mierzy ich absorbancję. Otrzymana krzywa wzorcowa nie może być wykorzystywana jako wykres uniwersalny, gdyż zmiana warunków pracy i zmiana temperatury powodują przesunięcie krzywej lub zmianę jej kąta nachylenia.


(…)

… są stosowane dla zakresu nadfioletowego. Siatka dyfrakcyjna:
Jest to wypolerowana płytka szklana lub metalowa z dużą liczbą równoległych rys położonych blisko siebie. Zasada działania oparta jest na zjawisku interferencji promieni ugiętych podczas przechodzenia przez wąskie szczeliny (szerokość mniejsza niż długość fali padającej). Przechodząc przez siatkę dyfrakcyjną wiązka promieniowania monochromatycznego ulega rozszczepieniu na wiele wiązek, które odchylają się od kierunku padania pod kątami zależnymi od odległości pomiędzy wyrysowanymi liniami i od długości fali promieniowania padającego. Siatki dyfrakcyjne można podzielić na płaskie, odbiciowe i holograficzne.
Miareczkowanie spektrofotometryczne
Miareczkowanie to należy do grupy metod analizy objętościowej, gdzie wyznacza się PK poprzez pomiar…
…, aby było możliwe określenie potencjału badanej elektrody. Jeśli badana elektroda jest anodą, to jej potencjał jest ujemny, jeśli natomiast jest katodą to jej potencjał jest dodatni.
Wzór Nernsta - stanowi podstawową zależność elektrochemiczną wyrażającą równowagowy potencjał elektrody względem jej potencjału standardowego i stężenia substancji biorących udział w procesie elektrodowym.
Rodzaje elektrod:
Istnieją trzy rodzaje…
… stosowana w badaniach nad wielkocząsteczkowymi biopolimerami takimi jak białka i oligonukleotydy.
Termorozpylanie (Termospray, TE) - jonizacja przez podgrzanie przy pomocy prądu elektrycznego roztworu zawierającego sól i analizowaną substancję wewnątrz stalowej kapilary. Gorąca substancja jest rozpylana w komorze próżniowej z prędkością naddźwiękową.
Jonizacja chemiczna (Chemical Ionisation, CI) - jony…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz