Alkacymetria - wykład - Mianowanie r-ru titranta

Nasza ocena:

3
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1183
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Alkacymetria - wykład - Mianowanie r-ru titranta - strona 1 Alkacymetria - wykład - Mianowanie r-ru titranta - strona 2 Alkacymetria - wykład - Mianowanie r-ru titranta - strona 3

Fragment notatki:

ALKACYMETRIA
Mianowanie r-ru titranta - dokładne ustalenie stęż. titranta z użyciem sub. pods. pozwalające na dokonanie obliczeń prowadzących do ustalenia masy tejże sub.;
Buf. pH i buf. potecjału - r-r słabego kwasu i soli wykazuje niemal stałe pH nie zmieniając się przy rozcieńczaniu i dodaniu niewielkiej ilości mocnych kwasów lub zasad;
Sub. pods.:
Musi być ściśle określonym indywiduum chemicznym;
Wskazana wys. masa czas.;
Musi być łatwa do otrzymania, suszenia, oczyszczania i przechowywania w czystym stanie;
Nie może być higroskopijna;
Brak w cząsteczce wody hydratacyjnej ( brak wrażliwości na zmiany wilgotności w ot. środ);
Powinna być absolutnie czysta;
Jej reakcja z r-rem mianowanym musi przebiegać stechiometrycznie ściśle wg równań;
Dobra rozpuszczalność w niezbędnym rozpuszczalniku;
Reakcja w analizie miareczkowej:
Przebieg powinien być szybki, stechiometryczny, zgodny z równaniem;
Titrant nie może reagować z inną sub. obecną w r-rze;
Musi istnieć wskaźnik mogący zaadsorbować koniec miareczkowania;
PR - moment, w którym następuje ilościowe przereagowanie stechiometrycznie równoważnych ilości analitu;
PK - osiągany w trakcie miareczkowania w momencie gdy objętość dodanego titranta wywołuje obserwowalny (mierzalny) sygnał analityczny; wyznaczanie:
Instrumentalne - z użyciem aparatu, który mierzy syg. analityczny generowany w momencie dodawania kolejnych porcji titranta; potencjometryczne - na podstawie pomiaru zmian potencjału elektrody wskaźnikowej w trakcie miareczkowania; konduktometryczne - pomiar zmiany przewodnictwa r-ru miareczkowanego;
amperometryczne - pomiar zmiany natężenia prądu płynącego w odpowiednim układzie elektrod w badanym r-rze;
spektrofotometryczne - pomiar zmiany absorpcji r-ru;
Wizualne - z użyciem sub. chem. (wskaźnika) zmieniającej barwę w momencie zakończenia reakcji chemicznej;
Wskaźniki - grupa zw. Organicznych o charakterze sł. kwasów lub zasad, które reagując w wodą tworzą sprzężone układy kwas-zasada, przy czym oba człony są inaczej zabarwione; Jednobarwne - (fenoloftaleina) wykazuje zabarwienie w jednym środowisku; (zasadowe, obojętne - czerwony, kwaśne - bezbarwna);
Dwubarwne - (oranż metylowy) oba człony mają różne zabarwienie; (zasadowe, obojętne - żółty, kwaśne - czerwony);
Mieszane - to mieszaniny 2 odpowiednio dobranych wskaźników kwasowo-zasadowych lub w mieszaninę z obojętnym barwnikiem, na którego tle zmiana barwy właściwego jest bardziej zauważalna (oranż metylowy z błękitem metylowym);


(…)

… centralne (jon metalu) i ligandów (elektroujemnych jonów lub obojętnych cząst. organicznych lub nieorganicznych, które tworzą z jonem centralnym wiązanie kowalencyjne przekazując mu parę elektronów następnie uwspólnionych); są to związki powstające poprzez utworzenie wiązania pomiędzy akceptorowymi i donorowymi ugrupowaniami reagujących cząstek; Ligand - odczynnik kompleksotwórczy, donor pary elektronowej…
…. wielordzeniowe - zawierające więcej niż jeden jon centralny; powstają, gdy wielokleszczowy ligand wiąże się z więcej niż jednym jonem metalu;
K. labilne - kompleksy, w których wymiana jonowa zachodzi szybko;
K. interne - tworzące się powoli i powoli ulegające rozkładowi;
Para jonowa - k. asocjacyjne - powstające z udziałem 2 jonów (najczęściej kompleksowych) o przeciwnych ładunkach (na zasadzie oddziaływań…
… dla zapewnienia przepływu prądu o żądanej wartości;
Buf. potencjału - utrzymuję stałą wartość potencjału nawet po dodaniu niewielkich ilości utleniacza lub reduktora, ale zmienia potencjał po rozcieńczeniu;
Ogniwo galwaniczne - jest to układ z dwóch półogniw; warunek jest taki, że po połączeniu półogniw zewnętrznym przewodnikiem w układzie płynie prąd (w r-rze zachodzi reakcja red-ox);
Ogniwo elektrolityczne…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz