Biochemia - strona 12

Ćwiczenia z biochemii - test t-Studenta

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Janusz Piechota
 • Biochemia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1449

    Pytanie:  Kiedy do testowania hipotezy stosujemy test t-Studenta dla dwóch prób  niezależnych? Gdy: ●   badana cecha jest  mierzalna (ewentualnie policzalna); ●   dysponujemy dwoma próbami; ●   chcemy sprawdzić, czy wartości średnich z dwóch prób różnią się w sposób istotny  statystycznie; Ogra...

Ćwiczenia z biochemii - Przedział ufności

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Janusz Piechota
 • Biochemia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 798

Przedział ufności (PU) dla nieznanej średniej populacji  wyznacza wzór:  x − t /2 s  n  x  t / 2 s  n Czyli: = x ± t  / 2 s  n Zadanie: Obliczyć przedział ufności dla średnich obydwu prób  przebiśniegów dla α = 0,05. Odp.: ...

Ćwiczenia z biochemii - Wyznaczanie rzetelności i dokładności metod...

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Janusz Piechota
 • Biochemia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 784

Teoria błędów Wskutek niedoskonałości przyrządów, jak również  niedoskonałości organów zmysłów – wszystkie pomiary są  dokonywane z określonym stopniem dokładności. Nie  otrzymujemy prawidłowych wartości mierzonej wielkości,  lecz  wartości  do niej  zbliżone .  Wszystkie wartości wielkości fizyczn...

Hierarchiczna budowa komórki

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Biochemia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 889

1 3. Biochemia - budowa białek Hierarchiczna budowa komórki komórka struktury subkomórkowe makrocząsteczki podjednostki monomeryczne Aminokwasy – podstawowe jednostki budulcowe białek Struktura aminokwasu grupa aminowa grupa karboksylowa Aminokwasy są stereoizomerami Wszystkie aminokwasy wchodząc...

Podstawy biologii molekularnej

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Biochemia
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1029

1 08. Biochemia Podstawy biologii molekularnej Wiele bakterii zawiera plazmidy. Plazmidy są to małe, koliste cząsteczki DNA. Wprowadzenie plazmidu do bakterii nazywamy transformacją Klonowanie: włączanie fragementu DNA do wektora (plazmidu) Enzymy restrykcyjne rozpoznają charakterystyczne  sekwen...

Biochemia - błony komórkowe

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Biochemia
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1050

1 8. Biochemia Błony komórkowe Budowa błony komórkowej wnętrze komórki glikolipid białko transbłonowe łańcuchy cukrowe białko transbłonowe sterol polarne głowy lipidów białko peryferyjne dwuwarstwa lipidowa Schemat budowy fosfolipidu kwas tłuszczowy kwas tłuszczowy fosforan alkohol g li c e ro l ...

Biochemia - węglowodany i glikobiologia

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Biochemia
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1645

1 5. Biochemia - węglowodany i glikobiologia Monosacharydy (cukry proste): jedna jednostka aldehydowa  albo ketonowa Disacharydy: dwa monosacharydy Polisacharydy: więcej niŜ 20 monosacharydów Triozy: aldehyd glicerynowy           dihydroks...

Hormonalna regulacja metabolizmu

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Biochemia
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1218

1 Hormonalna regulacja metabolizmu Sygnał moŜe być przesłany przez układ nerwowy lub za pośrednictwem małych cząsteczek zwanych hormonami. Dwa mechanizmy działania hormonów Hormony aminowe lub peptydowe wiąŜą się do receptora na powierzchni komórki i działa za pośrednictwem drugorzędowego przekaź...

Nukleotydy i kwasy nukleinowe

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Biochemia
Pobrań: 322
Wyświetleń: 2254

1 7. Biochemia - nukleotydy i kwasy nukleinowe Białka są kodowane przez geny DNA RNA białko chemiczna natura sekwencja nukleotydów sekwencja nukleotydów sekwencja aminokwasów Dogmat biologii molekularnej replikacja transkrypcja translacja białko Kwasy nukleinowe (DNA i RNA) składają się z nukleot...

Przemiany białek i aminokwasów

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Biochemia
Pobrań: 420
Wyświetleń: 2569

1 Przemiany białek i aminokwasów SpoŜyte białka w przewodzie pokarmowym ulegają degradacji do aminokwasów i peptydów. Zostają one wchłonięte przez komórki jelita z udziałem swoistych przenośników. Wolne aminokwasy są uwalniane do krwi i moga być wykorzystane przez inne tkanki. Wszystkie aminokwas...