Biochemia - węglowodany i glikobiologia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 343
Wyświetleń: 2100
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Biochemia - węglowodany i glikobiologia - strona 1 Biochemia - węglowodany i glikobiologia - strona 2 Biochemia - węglowodany i glikobiologia - strona 3

Fragment notatki:


1 5. Biochemia - węglowodany i glikobiologia Monosacharydy (cukry proste): jedna jednostka aldehydowa  albo ketonowa Disacharydy: dwa monosacharydy Polisacharydy: więcej niŜ 20 monosacharydów Triozy: aldehyd glicerynowy           dihydroksyaceton (aldoza)                               (ketoza) D-glukoza                                  D-fruktoza (aldoheksoza)                            (ketoheksoza) heksozy D-ryboza                                2-deoksy-D-ryboza (aldopentoza)                           (aldopentoza) pentozy Monosacharydy mają asymetryczne centra, czyli są cząsteczkami chiralnymi aldehyd D-glicerynowy          aldehyd L-glicerynowy 2 D-aldozy D-ketozy Większość cukrów występuje naturalnie w formie D jeden z wyjątków: Epimery: cukry, które róŜnią się konfiguracją przy jednym atomie węgla Większość cukrów występuje w formie cyklicznej D-glukoza α-D-glukopiranoza                     β-D-glukopiranoza anomeryczny atom węgla 3 Piranozy i furanozy furan                     piran Konformacja krzesełkowa i łódkowa  β-D-glukopiranozy krzesło                                                          łódka Forma krzesełkowa jest bardziej stabilna, poniewaŜ pozycje aksjalne (osiowe) są zajęte przez atomy wodoru. Zawada przestrzenna 4 Niektóre cukry waŜne w biologii D-ryboza                                          2-deoksy-D-ryboza Ryboza i deoksyryboza wchodzą w skład kwasów nukleinowych Monosacharydy mają właściwości redukujące Cukry, które reagują z jonem miedziowym nazywmy redukującymi, a te, które nie dają tej reakcji, nieredukującymi. Cukry redukujące muszą mieć wolną grupę aldehydową. Disacharydy składają się z 2 monosacharydów Disacharydy Laktoza: Gal( β1→4)Glc Sacharoza: Fru( β2→1α)Glc Trehaloza: Glc( α1→1α)Glc Sacharoza α-D-glukopiranozylo-(1→2)-β-D-fruktofuranoza Sacharoza jest cukrem nieredukującym, poniewaŜ oba redukujące końce są połączone ze sobą. 5 Laktoza β-D-galaktopiranozylo-(1→4)-α-D-glukopiranoza Maltoza α-D-glukopiranozylo-(1→4)-α-D-glukopiranoza Skróty nazw monosacharydów Fukoza N-acetylogalaktozoamina N-acetyloglukozoamina 6 Kwas N-acetyloneuraminowy (sjalowy) wiązanie O-glikozydowe metylo  α-D-glukopiranozyd                          metylo-β-D-glukopiranozyd Monosacharydy wiąŜą się z alkoholami i aminami poprzez 

(…)

… aminokwasowe
A
Arg
Gly
Leu*
Gly*
pozycja
176
235
266*
268*
B
Gly
Ser
Met*
Ala*
*podstawienia istotne dla zmiany swoistości
Inne (rzadkie ) zmiany w genach kodujących
glikozylotransferazy układu ABH powodują istnienie rzadkich
‘nienormalnych’ fenotypów.
Galα1-3Galβ1-4GlcNAc α
β
są liczne w glikoproteinach i glikolipidach zwierząt (ssaków)
i są nieobecne u ludzi i małp ‘starego świata’
Wszystkie ludzkie…
… zawierają peptydoglikany
Biosynteza ściany komórkowej jest hamowana przez penicylinę
Bakterie gram-dodatnie
zawierają łącznik pentaglicynowy.
Bakterie gram-ujemne
zawierają łącznik zbudowany
z L-lizyny albo kwasu
diaminopimelinowego.
kwas N-acetylomuraminowy
N-acetyloglukozoamina
miejsce trawione
przez lizozym
L-Ala
D-Glu
L-Lys
D-Ala
redukujący koniec
łącznik pentaglicynowy
Bakterie zawierają teŜ…
… w antytrombinie (AT) po związaniu
swoistego pentasacharydu w domenie S pozwala na związanie
czynnika Xa, co z kolei hamuje krzepnięcie krwi.
niemodyfikowane cukry
Domena S oddziałuje z róŜnymi czynnikami.
10
PodwyŜszenie oddziaływań białko-białko
trombina
Koreceptor dla ligandów zewnątrzkomórkowych
FGF (ligand)
domena S
AT
receptor dla FGF (dimer)
Antytrombina (AT) i trombina związane przez 2 sąsiednie domeny S…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz