Ks. dr hab. Romuald Jaworski

note /search

Bóg groźny i fascynujący

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Religia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1134

Bóg groźny i fascynujący (tremendum et fascinosum) W doświadczeniach religijnych osób wierzących Bóg jawi się zarówno jako ktoś wzniosły, groźny a nawet straszny, a równocześnie jako rzeczywistość fascynująca, pociągająca, angażująca. O przewadze jednej z tych tendencji decyduje zarówno osobista hi...

Pionierskie badania Jamesa Marka Baldwina

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Religia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 756

Pionierskie badania Jamesa Marka Baldwina Wg Baldwina (za: E. Schmitz 1992, s. 69 n.) religia jest dążeniem za dobrem i pięknem. Centralnym tematem jego teorii jest zmieniające się rozumienie Boga. Chodzi przy tym o problem zależności od Boga oraz o tajemniczość Boga (Misteriöse Gott). Bóg jest zar...

Allporta religijność wewnętrzna i zewnętrzna

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Psychologia religii
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1309

G. Allporta religijność wewnętrzna i zewnętrzna Gordon Allport (1988) poświęcił wiele pracy studium nad religijnością człowieka. W oparciu o liczne badania wyodrębnił dwa typy religijności: religijność wewnętrzną i zewnętrzną. Ta pierwsza jest dojrzałą formą przeżyć i zachowań religijnych. Allport ...

Etapy rozwoju religijnego wg F. Osera i P. Gmundera

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Psychologia religii
Pobrań: 21
Wyświetleń: 910

Etapy rozwoju religijnego wg F. Osera i P. Gmundera F. Oser i P. Gmunder (1987) odwoływali się do opowieści zawierajacych dylematy, aby określić struktury religijnych ocen. Wychodzili z założenia, że religia wyraża relację do Rzeczywistości Ostatecznej i że człowiek wytwarza specyficzne struktury p...

James'a Fowlera teoria wyższości treści

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Psychologia religii
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1022

. James'a Fowlera teoria wyższości treści J. Fowler wychodził z założenia, że wiara wywodzi sie z komunikacji z ludźmi, ze światem społecznym i z Transcendencją. Wiara obejmuje całą osobowość, poziomy nieświadomości, moralność, świadomość społeczną i inteligencję. Struktura poszczególnych stopni ro...

O religijności świadomej i nieświadomej

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Psychologia religii
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1001

O religijności świadomej i nieświadomej Poziom udziału świadomości i wolności w decyzjach dotyczących życia religijnego może być zróżnicowany. Człowiek zwraca się do Boga niejako odruchowo, w sposób nieświadomy poszukując obrony przed zagrożeniem. Może jednak w pełni świadomie i dobrowolnie podejmo...

Stopnie religijnego rozwoju wg Goldmana

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Psychologia religii
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1484

. Stopnie religijnego rozwoju wg Goldmana (por. Bucher i Oser 1988 s. 477) Poziom religijności wg Goldmana Wiek dziecka Charakterystyka religijności Poziom rozwoju wg Piageta Religijne myślenie intuicyjne do 7 r. ż Jest to stadium przedreligijne, charakteryzuje się antropomorfizmem (ubóstwie...

Szkoła poznawcza-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Psychologia religii
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1015

Szkoła poznawcza Szkoła poznawcza (kognitywna), zorientowana na procesy myślenia i wyjasnianie znaczeń, odwołuje się najczęściej do poglądów Piageta, według którego rozwój dokonuje się w fazach dzięki spotkaniu się struktury myślowej jednostki z poznawczo ustrukturalizowanym swiatem zewnętrznym. W ...

Teoria strukturalno-genetyczna

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Psychologia religii
Pobrań: 0
Wyświetleń: 826

Teoria strukturalno-genetyczna, badania R. Gol d mana Ronald Goldman nawiązywał do przekonania Jamesa, że myślenie religijne, w sposobie i metodzie, nie różni się od myślenia w innych dziedzinach . Podjął badania nad myśleniem religijny...

Uniwersalne, stałe cechy dojrzałości religijnej

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Psychologia religii
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1015

Uniwersalne, stałe cechy dojrzałości religijnej, niezależne od faz rozwojowych Aby zobaczyć rozwój religijności i cały jego dynamizm, należy uwzględnić napięcie między dojrzałością religijną, do jakiej człowiek zmierza, a niedojrzałością, która może go charakteryzować w określonym momencie jego życ...