Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie - strona 8

Reguły pochodzenia towarów - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Katarzyna Sołkowicz
 • Wstęp do handlu międzynarodowego
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1813

Definicje i znaczenie reguł pochodzenia towarów Reguły pochodzenia towarów są zasadami określania ekonomicznej przynależności towaru do konkretnego kraju lub regionu. Zasady te, w formie przepisów prawa, pozwalają na ustalenie z jakiego kraju lub grupy krajów towar pochodzi. Importowane towary są cz...

Wspólna polityka handlowa - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Katarzyna Sołkowicz
 • Wstęp do handlu międzynarodowego
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1106

WSPÓLNA POLITYKA HANDLOWA Wspólna Polityka Handlowa (WPH) reguluje stosunki gospodarcze miedzy Unią Europejską a państwami trzecimi. Jej celem jest oddziaływanie na rozmiary, kierunki oraz strukturę obrotów handlowych Wspólnoty z zagranicą. Podstawy prawne, zakres i cele WPH: Podstawowe unormowa...

Hipoteza cyklu życia według Modiglianiego - opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Wojciech Wyszyński
 • Podstawy makroekonomii
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1652

Hipoteza cyklu życia wg Modiglianiego Modigliani uważa, że konsumpcja przez całe życie jest stała, a dochód w ciągu okresu całego życia się zmienia. Oszczędności pozwalają niwelować te różnice (hipoteza cyklu życia). C = (W + RY) : ...

Hipotezy dotyczące oczekiwań w gospodarce - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Wojciech Wyszyński
 • Podstawy makroekonomii
Pobrań: 42
Wyświetleń: 581

Hipotezy dotyczące oczekiwań w gospodarce a) HIPOTEZA RACJONALNYCH OCZEKIWAŃ - twierdzi, że w ocenie przyszłych zdarzeń podmioty gospodarujące wykorzystują skutecznie wszystkie dostępne wiadomości, dlatego nie popełniają regularnych błędów w swoich przewidywaniach Xt+1 - tXt+1 = εt+1 gdzie: tXt+1 ...

Inwestycje - omówienie zagadnień i definicji.

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Wojciech Wyszyński
 • Podstawy makroekonomii
Pobrań: 28
Wyświetleń: 742

Inwestycje- strumień wydatków w gospodarce, wpływający na wzrost wielkości kapitału fizycznego (zwiększenie potencjału gosp., produkcji); decyzja makroekonomiczna na poziomie przedsiębiorstwa; nie jest to zakup akcji, lokata, obligacje itp. Inwestycje są bardzo zmienne, co wpływa na PKB. Wpływają r...

Ryzyko kredytowe - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Zbigniew Klimiuk
 • Ekonomika banku komercyjnego
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1008

RYZYKO KREDYTOWE Przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w tej umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kr-biorca zobowiązuje się do korzystania z niej na war...

Ryzyko stopy procentowej - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Zbigniew Klimiuk
 • Ekonomika banku komercyjnego
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1155

RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ Stopa procentowa - cena jaką dłużnik płaci wierzycielowi za udostępnione fundusze pieniężne. Obrazuje stosunek wysokości ceny pożyczki do wartości pożyczonego kapitału. Stopy % są niestabilne, bo w bardzo krótkich okresach ulegają znacznym zmianom. Ryzyko stopy % - niebezpie...

Ryzyko walutowe - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Zbigniew Klimiuk
 • Ekonomika banku komercyjnego
Pobrań: 42
Wyświetleń: 952

RYZYKO WALUTOWE Ryzyko walutowe (kursowe) - zagrożenie nieosiągnięcia zamierzonych celów na skutek zmian kursu walutowego lub zagrożenia odmiennymi od założonych celów wynikami działań na skutek niedoskonałej antycypacji przyszłego poziomu kursów walutowych; składa się z: - ryzyka waluty (niebezpiec...

System bankowy, rynek walutowy, definicja ryzyka - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Zbigniew Klimiuk
 • Ekonomika banku komercyjnego
Pobrań: 84
Wyświetleń: 665

SYSTEM BANKOWY System bankowy - ogół instytucji bankowych oraz norm prawnych, ustalających organizację, zakres i zasady działania banków. Bank Centralny banki komercyjne prawo bankowe nadzór nad bankami system gwarantowania depozytów/inwestycji Rodzaje banków: centralne operacyjne specjalne kasy osz...

Opracowanie pytań na egzamin - polityka regionalna

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Polityka regionalna
Pobrań: 252
Wyświetleń: 896

1. Za prawidłową realizacje programu operacyjnego Europejskiej Współpracy Terytorialnej odpowiedzialność ponosi? a) Instytucja Zarządzająca b) Wspólny Sekretariat Techniczny c) Instytucja Audytowa d) Komitet Monitorujący 2. Innowacje to zjawisko? a) niezamierzone b) przypadkowe c) celowe d) niekonie...