Ryzyko walutowe - omówienie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1050
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ryzyko walutowe - omówienie - strona 1 Ryzyko walutowe - omówienie - strona 2 Ryzyko walutowe - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

RYZYKO WALUTOWE Ryzyko walutowe (kursowe) - zagrożenie nieosiągnięcia zamierzonych celów na skutek zmian kursu walutowego lub zagrożenia odmiennymi od założonych celów wynikami działań na skutek niedoskonałej antycypacji przyszłego poziomu kursów walutowych; składa się z: - ryzyka waluty (niebezpieczeństwo zmniejszenia wartości dewizowych aktywów przedsiębiorstwa) - wymienialności (zagrożenie straty spowodowane ograniczoną wymianą danej waluty zagranicznej) - transferu (niebezpieczeństwo wprowadzenia administracyjnych ograniczeń dewizowych mimo istnienia określonego standardu wymienialności) - ewentualnego (związane z możliwością niewywiązania się partnera z danej transakcji) Inny podział: - ekonomiczne (wynika ze zmian wielkości oczekiwanych strumieni pieniężnych w związku z nieoczekiwanymi zmianami kursu walutowego) - wymiany (wynika ze zmian rachunkowych w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, spowodowanych zmianą kursu walutowego) - kursowe/transakcyjne (wynik konkretnej transakcji, w której danego dnia przepływają określone środki finansowe denominowane w danej walucie) Współczesne standardy wymienialności: - wymienialność wewnętrzna - zapewnienie rezydentom przez władze monetarne danego kraju swobody w płatnościach z tytułu transakcji bieżących z nierezydentami tego kraju, brak rynku dewizowego - zewnętrzna - zapewnienie nierezydentom przez władze monetarne danego kraju swobody w płatnościach z tytułu transakcji bieżących z rezydentami tego kraju, jest rynek dewizowy - wg standardu MFW - zapewnienie rezydentom i nierezydentom przez władze monetarne danego kraju swobody w płatnościach z tytułu transakcji bieżących - całkowita - zapewnienie rezydentom i nierezydentom przez władze monetarne danego kraju swobody w płatnościach z tytułu transakcji bieżących i kapitałowych
Pozycja walutowa firmy - zestawienie należności w walutach obcych bez względu na termin ich realizacji Rodzaje: - zamknięta - należności w danej walucie równe zobowiązaniom w danej walucie - otwarta - należności w danej walucie nie są równe zobowiązaniom - długa - należności w danej walucie przewyższają zobowiązania - krótka - należności w danej walucie są mniejsze niż zobowiązania Pozycja otwarta długa: wzrost kursu walutowego - zysk; spadek kursu walutowego - strata Pozycja otwarta krótka: wzrost kursu walutowego - strata; spadek kursu walutowego - zysk Ryzyko walutowe w banku komercyjnym: Dla oceny pozycji walutowej w banku komercyjnym oblicza się wymóg kapitałowy. Tworzy go kwota przewyższająca iloczyn pozycji walutowej całkowitej o 8% i kwotę 2% funduszy własnych. Bank może ponosić ryzyko wynikające ze zmiany kursów walutowych przez utrzymywanie otwartych pozycji walutowych i otwartych pozycji w złocie. Bank może monitorować pozycje z kontraktów walutowych (futures, opcje) i gwarancje z dewiz. Bank ustala strukturę wewnętrznych limitów nakładanych na pozycje otwarte.

(…)

… dziennych, zaufanie do analizy technicznej, chęć utrzymywania długich pozycji w walucie wyżej oprocentowanej, która z drugiej strony posiadając gorszy rating jest narażona na kryzysy o charakterze wewnętrznym i zewnętrznym Zarządzanie ryzykiem walutowym w instytucji finansowej następuje przez: - poznanie ryzyka (identyfikację) - określenie polityki i ram organizacyjnych zarządzania ryzykiem walutowym…
… ryzyka bądź rezerwa na ryzyko ogólne). Zarządzanie ryzykiem walutowym polega na możliwie najlepszym jego oszacowaniu. Strategia zarządzania ryzykiem zmierza do ograniczenia ekspozycji na ryzyko kosztem rentowności lub ograniczenia skutków ryzyka. Podstawą w skutecznym zarządzaniu ryzykiem walutowym jest odpowiednia polityka i ramy organizacyjne. Dokument opisujący politykę zarządzania ryzykiem powinien charakteryzować się specyficznymi cechami. Podejście banku do ryzyka może być oparte na wielu czynnikach, które obejmują m.in.: - wielkość i rodzaj ryzyka walutowego, na jakie narażona jest organizacja - podejście, jakie wykazują bezpośredni konkurenci w sektorze finansów - zasoby i kwalifikacje dostępne dla banku, które mogą być przeznaczone na zarządzanie ryzykiem walutowym - osobowość i doświadczenie członków…
…. opcyjna - nabywca opcji ma prawo (ale nie obowiązek) zrealizowania transakcji, kupujący opcję płaci za to prawo określoną kwotę pieniężną, zwaną premią; odmiany opcji: europejska opcja waniliowa, amerykańska opcja waniliowa, europejska opcja binarna, opcja azjatycka, opcja barierowa Marża kursu terminowego - różnica między kursem terminowym a kasowym M = { Ks * (% a - % b) * t }* 1/360 M - marża…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz