Ryzyko stopy procentowej - omówienie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1253
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ryzyko stopy procentowej - omówienie - strona 1 Ryzyko stopy procentowej - omówienie - strona 2 Ryzyko stopy procentowej - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ Stopa procentowa - cena jaką dłużnik płaci wierzycielowi za udostępnione fundusze pieniężne. Obrazuje stosunek wysokości ceny pożyczki do wartości pożyczonego kapitału. Stopy % są niestabilne, bo w bardzo krótkich okresach ulegają znacznym zmianom. Ryzyko stopy % - niebezpieczeństwo negatywnego wpływu zmian rynkowej stopy % na sytuację finansową banku; możliwość zwiększenia lub zmniejszenia w stosunku do oczekiwanej wartości rynkowej lub ekonomicznej portfela inwestycyjnego banku pod wpływem zmian stóp zwrotu spowodowanych zmianą stóp %. Składa się z: - ryzyko dochodu - wynika z różnych terminów zapadalności aktywów i pasywów, wrażliwych na zmiany stopy %; ma miejsce, gdy zmiany stóp % zaciągniętych i udzielonych kredytów oraz przyjętych depozytów nie są idealnie do siebie dopasowane oraz gdy terminy przeszacowania aktywów i pasywów znacznie się od siebie różnią; ryzyko to oznacza niebezpieczeństwo zmniejszenia się dochodów odsetkowych banku na skutek zmian stopy % i niedopasowania zmian stóp % po stronie aktywów i pasywów - ryzyko inwestycji - zmiana wartości rynkowej instrumentu o stałym oprocentowaniu pod wpływem zmian rynkowych stóp % Czynniki decydujące o poziomie rynkowych stóp %: - polityka BC i decyzje RPP - polityka rządu - warunki, w których działają podmioty gospodarcze - ceny - poziom deficytu rachunku obrotów bieżących - publikowane dane makroekonomiczne dotyczące sytuacji gospodarczej Polski - oczekiwania uczestników rynku co do kształtowania się stóp % w przyszłości W Pl. organem decydującym o wysokości stóp % BC jest RPP.
Czynniki wpływające na wysokość ryzyka stopy %: - wielkość oczekiwanych zmian rynkowej stopy % oraz kierunku tych zmian - liczba transakcji, dla których terminy zmiany oprocentowania nie są zsynchronizowane - czas, na który zostały zawarte transakcje - różnica między wysokością stóp kontraktowych a aktualnymi i terminowymi stopami % Terminowe stopy % - mają zastosowanie przy prognozowaniu przyszłego poziomu stóp %; stopy oprocentowania kredytów lub depozytów znane w danym momencie ale dotyczące przyszłości. Krzywa dochodowości - przedstawia związek pomiędzy wysokością stopy % dla różnych terminów zapadalności. Pokazuje wysokość stopy % w określonym czasie dla wszystkich papierów wartościowych o tym samym stopniu ryzyka, ale o różnych terminach płatności. Rodzaje wg czasu, w którym stopy % ulegają zmianie: spadkowa (krótkookresowe stopy % są wyższe od długookresowych), łukowa (średniookresowe st. % są wyższe od stóp krótko i długookresowych), wzrostowa (stopy długookresowe są wyższe od krótkookresowych). Przebieg: normalny (krótkookresowe st. % są niższe od długookresowych), inwersyjny (krótkookresowe st. % są wyższe od długookresowych).

(…)

…, CCS, FRA, futures, walutowe kontrakty terminowe - o niesymetrycznym ryzyku - cap, floor, fraption, swaption Hedging - nowoczesne metody ograniczenia ryzyka za pomocą transakcji terminowych, których przedmiotem są finansowe instrumenty pochodne. Stosowany jest do zabezpieczenia podmiotów gospodarczych przed następującymi rodzajami ryzyka systematycznego tj. kursów walutowych, stóp procentowych i kursów akcji. Instrumenty pochodne wykorzystywane w hedgingu: finansowe kontrakty forward, kontrakty financial futures, opcje finansowe, warranty, swapy, kontrakty cap, kontrakty floor, kontrakty collar. Oferowane na rynkach zorganizowanych: financial futures; na rynkach niezorganizowanych: forward, swapy, cap, floor, collar; na obu rynkach: opcje, warranty. Kontrakty zawierane na rynkach zorganizowanych mają najwyższy stopień gwarancji wykonania kontraktów, których przedmiotem są instrumenty pochodne. Transakcje procentowe - służą do ograniczenia ryzyka związanego z niekorzystnymi zmianami cen oprocentowanych instrumentów bazowych. Podział wg kryterium czasu: - transakcje opiewające na instrumenty rynku pieniężnego - dotyczą krótkoter. depozytów bankowych i krótkoter. papierów dłużnych…
… oprocentowaniu oraz całego bilansu. Wykorzystuje koncepcje wartości pieniądza w czasie; strumienie płatności w różnych okresach mają różny wpływ na sytuację banku. Instrumenty pochodne - ich wartość jest pochodną wartości innego waloru, co stanowi o ich skuteczności jako instrumentów zabezpieczających przed niespodziewanymi zmianami cen; instrumenty, których wartość zależy od kształtowania się cen aktywów bazowych. Najważniejszą rolą jest zabezpieczenie posiadanych pozycji na rynku gotówkowym. Są zawierane w dniu dzisiejszym, rozliczenie transakcji dotyczy określonego okresu w przyszłości. Instrumenty pochodne umożliwiające kompensowanie ryzyka stopy % wynikającego z pozycji bilansowych: forward rate agreemant (FRA), futures, swapy odsetkowe, opcje odsetkowe, cap, floor i collar. Derywaty - instrumenty…
segmentacji rynku (preferowanych habitatów) - zakłada, że na kształtowanie się stóp % w różnych okresach wywierają wpływ relacje pomiędzy podażą i popytem na środki finansowe na poszczególnych segmentach rynku Preferowany habitat - taki segment rynku, na którym dana instytucja finansowa może zakupić papiery wartościowe o terminach zapadalności odpowiadających średniemu okresowi zapadalności jej pasywów…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz