Dr Roman Siuda - strona 2

note /search

Źródła zobowiązań - omówienie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1092

ŹRÓDŁA ZOBOWIĄZAŃ Jak wszelkie stosunki prawne, zobowiązania powstają w wyniku zdarzeń prawnych. Źródłami zobowiązań są następujące rodzaje zdarzeń prawnych. Czynności prawne. Stanowią one w obrocie cywilnym najczęstsze i najważniejsze źródło stosunków zobowiązaniowych. Dotyczy to przede wszystki...

Księgi wieczyste - opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 294
Wyświetleń: 2450

KSIĘGI WIECZYSTE Księgi wieczyste 52 (zwane dawniej także księgami hipotecznymi i grun- towymi) są instytucją prawa rzeczowego odgrywającą bardzo istotną rolę przy określaniu stanu prawnego nieruchomości, a przede wszystkim stosunków związanych z własnością nieruchomości 53 . Stanowią one, ujmują...

Nabycie i utrata prawa własności - Zasiedzenie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1183

NABYCIE I UTRATA PRAWA WŁASNOŚCI 1. Informacje ogólne Prawo zna liczne sposoby nabycia i utraty prawa własności 39 . Większość z nich uregulowana jest w kodeksie cywilnym. Poza prawem cywilnym spotykamy takie sposoby przejścia własności jak nacjonalizacja, wywłasz- czenie, przepadek rzeczy. Nabyci...

Odpowiedzialność cywilna - opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1799

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA Przez odpowiedzialność prawną należy rozumieć obowiązek ponoszenia przewidzianych przez prawo niekorzystnych skutków zachowania własnego lub innych osób. W zależności od tego, jaka gałąź prawa przewiduje ...

Ograniczone prawa rzeczowe - Użytkowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1134

OGRANICZONE PRAWA RZECZOWE 1. Pojęcie i rodzaje ograniczonych praw rzeczowych Ograniczone prawa rzeczowe to prawa przysługujące osobie fizycz- nej lub prawnej względem rzeczy będących własnością innej osoby. Wskutek ustanowien...

Posiadanie i dzierżenie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2513

POSIADANIE I DZIERŻENIE 1. Pojęcie posiadania Posiadanie polega na sprawowaniu rzeczywistego władztwa nad rzeczą. Posiadanie nie jest więc prawem, lecz stanem faktycznym, w którym posiadacz sprawuje nad rzeczą taką władzę, jaka odpowiada treś...

Prawo karne skarbowe - Kary zasadnicze

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 21
Wyświetleń: 994

PRAWO KARNE SKARBOWE Prawo karne skarbowe obejmuje przepisy prawa karnego dotyczące ochrony porządku finansowego w państwie. Przepisy te określają przestępstwa skarbowe

Przestępstwa przeciwko mieniu społecznemu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1323

PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO MIENIU SPOŁECZNEMU Przestępstwa przeciwko własności społecznej zostały wprawdzie uregu- lowane w tym samym rozdziale kodeksu karnego co pozostałe przestęp- stwa przeciwko mieniu, poświęcono im jednak osobne przepisy i twor...

Siła wyższa - opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 21
Wyświetleń: 2303

SIŁA WYŻSZA Siła wyższa (vis maior) należy do zjawisk odgrywających istotną rolę w stosunkach prawa zobowiązaniowego. Przepisy wiążą z nią w wielu przypadkach określone skutki prawne, w szczególności traktując siłę wyższą jako czynnik uwalnia...

Użytkowanie wieczyste - opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1827

UŻYTKOWANIE WIECZYSTE Użytkowanie wieczyste 46 odgrywa dużą rolę jako forma wykorzystywania gruntów należących do Skarbu Państwa oraz gmin i ich związków, zwłaszcza na cele związane z budownictwem mieszkaniowym. Należy ono do praw rzeczowych i jak wszystkie prawa rzeczowe jest prawem podmiotowym b...