Ograniczone prawa rzeczowe - Użytkowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1190
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ograniczone prawa rzeczowe - Użytkowanie - strona 1 Ograniczone prawa rzeczowe - Użytkowanie - strona 2 Ograniczone prawa rzeczowe - Użytkowanie - strona 3

Fragment notatki:

OGRANICZONE PRAWA RZECZOWE
1. Pojęcie i rodzaje ograniczonych praw rzeczowych Ograniczone prawa rzeczowe to prawa przysługujące osobie fizycz- nej lub prawnej względem rzeczy będących własnością innej osoby.
Wskutek ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego, uprawnienia właściciela rzeczy ulegają pewnemu uszczupleniu na rzecz innej osoby, której to ograniczone prawo rzeczowe przysługuje. Charakter i zakres ograniczenia prawa własności zależy od rodzaju ograniczonego prawa rzeczowego, jakie obciąża dany przedmiot, a także ewentualnie od treści zawartej przez strony umowy (jeżeli do ustanowienia prawa doszło w drodze umowy). Kodeks cywilny odróżnia siedem rodzajów ograniczonych praw rzeczowych:
użytkowanie,
zastaw,
służebność,
własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego.
spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
hipoteka.
2. Użytkowanie Użytkowaniem może być obciążona rzecz ruchoma, nieruchoma lub prawo. Użytkowanie można ustanowić na rzecz osoby fizycznej lub prawnej, której przysługuje wówczas prawo używania tej rzeczy oraz pobierania
pożytków, jakie rzecz przynosi. W umowie można ściśle określić, jakie pożytki przysługują, a jakie ewentualnie nie przysługują użytkownikowi. Jeżeli tego nie uczyniono, to w każdym przypadku użytkownik zobowiązany jest wykonywać swoje prawo zgodnie z wymaganiami prawidłowej gospodarki - bez eksploato- wania obiektu w sposób rabunkowy czy naruszający jego istotę.
Użytkowanie może być ustanowione darmowo lub odpłatnie. Użytkowanie jest prawem niezbywalnym, ściśle związanym z osobą, na rzecz której je ustanowiono, w związku z tym gaśnie ze śmiercią użytkownika, jeśli jest nim osoba fizyczna, oraz z chwilą likwidacji osoby prawnej. Ponadto użytkowanie wygasa, gdy użytkownik przez okres dziesięciu lat nie wykonuje swojego prawa.
3. Zastaw
Zastaw może być ustanowiony przez zawarcie odpowiedniej umowy między stronami (zastaw umowny) lub powstaje w określonych okolicznoś- ciach z mocy samej ustawy (zastaw ustawowy).
Gospodarczym celem zastawu jest zabezpieczenie wierzytelności. Zastaw może zabezpieczać wierzytelność już istniejącą, wierzytelność przyszłą lub wierzytelność warunkową, to znaczy taką, co do powstania której nie ma pewności. A więc zastaw jest czymś wtórnym w stosunku do istniejącej wierzytelności. Ma on zabezpieczać interesy wierzyciela zwłaszcza wtedy, gdy zachodzi uzasadniona obawa, że dłużnik nie spełni świadczenia.
Wierzyciel odnosi istotne korzyści z zabezpieczenia swoich roszczeń za- stawem. W razie gdy dłużnik nie spełni swojego świadczenia, na przykład nie zwróci pożyczki, wierzyciel kieruje sprawę na drogę sądową, a po uzyskaniu

(…)

… własnością rzecz będzie w owej chwili. Dłużnik bowiem może dysponować swoim prawem własności i zastawioną rzecz sprzedać.
Umowa o ustanowienie zastawu nie wymaga szczególnej formy (poza zastawem rejestrowym).
Szczególną odmianą zastawu umownego jest zastaw rejestrowy. W przeci- wieństwie do klasycznej formy zastawu, której wartość dla zastawnika wiąże się z wydaniem mu do rąk zastawionej rzeczy (łacińskie powiedzenie głosi beatus qui tenet), rzeczy obciążone zastawem rejestrowym mogą być pozostawione w posiadaniu zastawcy. Zgodnie z przepisami50 zastaw rejestrowy może być stosowany jedynie dla zabezpieczenia wierzytelności niektórych podmiotów prawa, a mianowicie Skarbu Państwa i innych państwowych osób prawnych, gmin oraz wszelkich podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. W praktyce…
… umowy pomiędzy zainteresowanymi osoba- mi albo na mocy orzeczenia sądu, który na wniosek zainteresowanego przymusowo ustanawia służebność na nieruchomości należącej do innej osoby. Służebność podlega wpisowi do księgi wieczystej.
Ze względu na to, kto jest uprawniony z tytułu obciążającej cudzy grunt służebności, rozróżniamy:
służebności gruntowe,
służebności osobiste.
Służebność gruntowa polega…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz