Siła wyższa - opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 2303
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Siła wyższa - opracowanie - strona 1 Siła wyższa - opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

SIŁA WYŻSZA
Siła wyższa (vis maior) należy do zjawisk odgrywających istotną rolę w stosunkach prawa zobowiązaniowego. Przepisy wiążą z nią w wielu przypadkach określone skutki prawne, w szczególności traktując siłę wyższą jako czynnik uwalniający od odpowiedzialności cywilnej.
Pojęcie siły wyższej nie zostało w kodeksie cywilnym zdefiniowane. Według przeważającego w polskiej nauce prawa cywilnego poglądu:
Siłą wyższą jest każde zdarzenie zewnętrzne, występujące z takim natężeniem, że jego szkodliwym skutkom nie da się zapobiec zwyczajnie używanymi środkami
Jak wynika z przytoczonej definicji, prawne znaczenie pojęcia siły wyższej poważnie odbiega od tego, co się rozumie przez siłę wyższą w języku potocznym. Należy przede wszystkim zwrócić uwagę, że nie można siły wyższej utożsamiać ze zdarzeniem niezależnym od człowieka. Wielu zdarzeń niezależ- nych od woli ludzkiej nie zaliczamy do przypadków siły wyższej. Tak na przykład nie jest siłą wyższą spóźnienie się pociągu, ulewa, zepsucie się samochodu, awaria maszyny, zablokowanie szosy wskutek zderzenia pojaz- dów. Za siłę wyższą uznaje się przede wszystkim gwałtowne działanie siły przyrody o charakterze katastrofy, a także zdarzenie nadzwyczajne w postaci zaburzeń życia zbiorowego, jak wojna, zamieszki wewnętrzne itp.
Według ukształtowanego w orzecznictwie Sądu Najwyższego poglądu, siła wyższa charakteryzuje się trzema następującymi cechami.
Zdarzenia nie można było przewidzieć, analizując sytuację i uwzględniając wszystkie okoliczności sprawy. Śnieg i mróz, zaspy na drodze, gołoledź, które mogą zahamować transport drogowy i uniemożliwić wykona- nie w terminie dostawy, nie są w polskich warunkach klimatycznych w okresie zimy przypadkami siły wyższej, gdyż doświadczenie życiowe pozwala je przewidzieć i odpowiednio uwzględnić w planach działania.
Zdarzeniu nie można było zapobiec znanymi sposobami i urzą- dzeniami, obiektywnie dostępnymi i normalnie stosowanymi Obsuwanie się kamieni ze zbocza na prowadzącą przez góry szosę jest zjawiskiem częstym i można je przewidzieć, a w konsekwencji zapobiec jego skutkom. Dlatego spowodowana najechaniem na leżący głaz katastrofa samochodu nie jest następstwem siły wyższej, gdyż z reguły można jej było zapobiec przez ostrożną jazdę.
Zdarzenie musi pochodzić z zewnątrz. Wybuch kotła lub awaria instalacji w fabryce wskutek wady wewnętrznej, nawet najtrudniejszej do wykrycia, nie jest przypadkiem siły wyższej, bo są to elementy składowe przedsiębiorstwa, które odpowiada za ich eksploatację. Podobnie katastrofa pociągu lub innego pojazdu wskutek złego działania urządzeń.
Za działanie siły wyższej można uznać tylko wypadek odpowiadający wymienionym trzem kryteriom jednocześnie. Rozwój techniki i rosnące wraz ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz