konspekt

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1764
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
konspekt - strona 1

Fragment notatki:

Jest to konspekt poruszający takie tematy, jak: zobowiązanie, solidarność dłużników, źródła zobowiązań, odpowiedzialność cywilna, pojęcie szkody, czyny niedozwolone, przejęcie długu.

Z O B O W I Ą Z A N I E M nazywamy stosunek prawny, w którym jedna ze stron (wierzyciel) może domagać się (żądać) od drugiej strony (dłużnika) określonego zachowania (świadczenia), a ta ostatnia powinna to świadczenie spełnić.
Przedmiotem zobowiązania jest ś w i a d c z e n i e, tj. obowiązujący dłużnika określony sposób zachowania się (zgodny z treścią zobowiązania), którego spełnienia może domagać się wierzyciel.
Solidarność dłużników (tzw. solidarność bierna) zachodzi wówczas, gdy kilku dłużników jest zobowiązanych w ten sposób, że wierzyciel może żądać całości lub części należnego mu świadczenia od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna, według swojego wyboru, a zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z dłużników powoduje wygaśnięcie zobowiązania i zwalnia pozostałych.
Solidarność wierzycieli (tzw. solidarność czynna) polega na tym, że kilku wierzycieli jest uprawnionych w ten sposób, że dłużnik może spełnić całe świadczenie do rąk jednego z nich, a przez zaspokojenie któregokolwiek z wierzycieli dług wygasa względem wszystkich. ŹRÓDŁA ZOBOWIĄZAŃ
Czynności prawne
Czyny niedozwolone
Akty administracyjne
Inne zdarzenia.
- prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia
Kto bez zlecenia (tzn. bez umocowania) prowadzi cudzą sprawę, powinien działać z należytą starannością i z korzyścią osoby, której sprawę prowadzi, a także zgodnie z jej prawdopodobną wolą. - bezpodstawne wzbogacenie
Bezpodstawne wzbogacenie obejmuje stany faktyczne, w których jeden podmiot wzbogacił się bez podstawy prawnej (czyli bezprawnie) kosztem majątku innej osoby.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA
Przez odpowiedzialność prawną należy rozumieć obowiązek ponoszenia przewidzianych przez prawo niekorzystnych skutków zachowania własnego lub innych osób. Odpowiedzialność cywilna charakteryzuje się tym, że:
ma wyłącznie postać majątkową
konsekwencje mogą dotknąć tylko mienia osoby odpowiedzialnej
zachodzi w zasadzie tylko wówczas, gdy powstała szkoda
przybiera postać obowiązku naprawienia szkody
Istnieją dwa podstawowe rodzaje odpowiedzialności cywilnej
odpowiedzialność deliktowa
jest następstwem wyrządzenia szkody czynem niedozwolonym, deliktem (art. 415 i nast. k.c.). Charakteryzuje ją to, że stron uprzednio nie łączy stosunek prawny, bądź też szkoda nie ma związku z takim stosunkiem.
odpowiedzialność kontraktowa
zachodzi wówczas, gdy szkoda została wyrządzona nie wykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez jedną ze stron łączącego ją z partnerem zobowiązania, zarówno powstałego z umowy, jak i z innego zdarzenia prawnego (art. 471 i nast. k.c.).


(…)

… ZOBOWIĄZAŃ
Przez wykonanie zobowiązania należy rozumieć spełnienie świadczenia lub świadczeń, jakie na strony nakłada treść stosunku zobowiązaniowego.
Zasada pacta sunt servanda → klauzula rebus sic stantibus Jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków (wychodzących poza zakres zwykłego ryzyka kontraktowego) spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami, albo groziłoby jednej…
… poszkodowany doznaje wbrew swojej woli. Szkoda majątkowa obejmuje dwa elementy:
strata (damnum emergens), czyli efektywny (rzeczywisty) uszczerbek pomniejszający majątek poszkodowanego
utracony zysk (lucrum cessans), czyli korzyści, jakie poszkodowany byłby osiągnął, gdyby mu szkody nie wyrządzono
Wśród szkód majątkowych rozróżnia się:
szkody na mieniu - należą szkody wyrządzone na majątku, bez związku…
… (cedent) przenosi swoją wierzytelność na nowego wierzyciela (cesjonariusza), na mocy której cesjonariusz nabywa od cedenta przysługującą mu wierzytelność, zazwyczaj załatwiając w ten sposób swoje rozliczenia.
P r z e j ę c i e d ł u g u jest umową, na mocy której nowy dłużnik przejmuje istniejący dług i wstępuje w miejsce dawnego dłużnika, który zostaje zwolniony z długu.

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz