Zobowiązania solidarne - definicja

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1106
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zobowiązania solidarne - definicja - strona 1 Zobowiązania solidarne - definicja - strona 2 Zobowiązania solidarne - definicja - strona 3

Fragment notatki:

Zobowiązania solidarne I. Pojęcie solidarności Przymiot solidarności nadaje zobowiązaniu szczególne właściwości, które są niezależne od podzielnego lub niepodzielnego charakteru świadczenia. Istotny sens czysto praktyczny solidarności polega bowiem na tym, że wprowadza ona mimo wielości wierzycieli lub dłużników takie powiązanie, przy którym musi nastąpić wyjątek od podstawowej zasady, że wielość podmiotów w zobowiązaniu wprowadza podział tego zobowiązania na części.
Wyróżniamy solidarność bierną i czynną .
II. Solidarność bierna i czynna Solidarność dłużników (bierna) - art. 366 - kilku dłużników może być zobowiązanych w ten sposób, że wierzyciel może żądać całości lub części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna, a zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z dłużników zwalnia pozostałych. Wszyscy dłużnicy są zobowiązani aż do zupełnego zaspokojenia wierzyciela. Sytuacja wierzyciela jest tu wyraźnie korzystna. Zamiast odpowiedzialności za dług pro prate każdy dłużnik odpowiada za całość długu, przy czym wierzyciel decyduje, od kogo, w jakim rozmiarze i w jaki sposób chce dochodzić zaspokojenia.
Solidarność wierzycieli (czynna ) -art. 367 - kilku wierzycieli może być uprawnionych w ten sposób, że dłużnik może spełnić całe świadczenie do rąk jednego z nich, a przez zaspokojenie któregokolwiek z wierzycieli dług wygasa względem wszystkich. Można spełnić to świadczenie według wyboru dłużnika, do rąk któregokolwiek z wierzycieli solidarnych do czasu wytoczenia przez jednego z nich powództwa, wtedy należy spełnić świadczenie do jego rąk.
Szczególny tytuł jest wymagany do przyjęcia solidarności. Zobowiązanie jest solidarne jedynie wówczas, gdy to wynika: ustawy, ilekroć solidarność wprowadzają przepisy ustawy, czynią to w dwojaki sposób: przewidują wprost , że jakieś zobowiązanie jest solidarne:
wyrządzenie szkody czynem niedozwolonym, za którą odpowiada kilka osób (art. 441 § 1);
zbycie przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego (art. 455[4]);
odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki (art. 864);
osobista odpowiedzialność nabywców nieruchomości obciążonej prawem dożywocia za świadczenia prawem tym objęte (art. 910 § 2 kc);
odpowiedzialność współspadkobierców za długi spadkowe ciążące na nich - do chwili działu spadku (art. 1034);
odpowiedzialność nabywcy i zbywcy spadku za długi spadkowe wobec wierzycieli spadkowych (art. 1056)
zastrzegają, że dorozumiewa się solidarność w braku odmiennych postanowień umowy:
gdy kilka osób zaciągnęło zobowiązanie dot. ich wspólnego mienia (art. 370);


(…)

…, że dorozumiewa się solidarność w braku odmiennych postanowień umowy:
gdy kilka osób zaciągnęło zobowiązanie dot. ich wspólnego mienia (art. 370);
gdy kilka osób podjęło się w umowie kontraktacji wytworzenia produktów rolnych lub hodowlanych wspólnym gospodarstwie (art. 614);
gdy kilka osób wspólnie wzięło rzecz do używania w ramach umowy użyczenia (art. 717);
gdy kilka osób dało lub przyjęło zlecenie (art. 745…
… wypadku, to jest:
ze sprawcą wypadku, który odpowiada za wyrządzoną szkodę na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego o czynach niedozwolonych, oraz z zakładem ubezpieczeń (w którym sprawca wypadku ma wykupioną polisę ubezpieczeniową OC lub AC), który odpowiada na podstawie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej sprawcy wypadku lub autocasco. Z innym klasycznym przypadkiem odpowiedzialności in…
… między wierzycielami wobec dłużnika na ich korzyść, a więc nie tylko co do samego zaspokojenia, ale i co do tego wszystkiego, co to zaspokojenie zapewnia, np. zwłoka dłużnika wobec jednego z wierzycieli solidarnych ma skutek wobec pozostałych.
IV. Regresy
Podstawę do roszczeń regresowych (zwrotnych) wynikających z zobowiązań solidarnych stanowi wg kc fakt spełnienia świadczenia.
Regresy [spełnienie świadczenia…
… na rzecz tego samego wierzyciela
- ich zobowiązanie wynika z różnych podstaw prawnych
Do zobowiązania in solidum stosujemy:
- przepisy dotyczące solidarności (wprost lub na zasadzie analogii - rozbieżność poglądów)
- zasady dotyczące roszczeń regresowych
Odpowiedzialność in solidum, określana też jako solidarność nieprawidłowa, niewłaściwa, pozorna albo przypadkowa zachodzi wówczas, gdy wierzyciel…
…” (art. 369 K.c.).
Sytuacja odpowiedzialności in solidum najczęściej ma miejsce, gdy jeden z dłużników ponosi odpowiedzialność z umowy (art. 471 i nast. K.c.), a drugi - odpowiedzialność deliktową (z tytułu czynu niedozwolonego - art. 415 i nast. K.c.). Typowym przykładem jest wypadek komunikacyjny. Mamy tutaj do czynienia z dwoma dłużnikami odpowiedzialnymi za szkodę wyrządzoną (wierzycielowi) wskutek…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz