Dr Roman Siuda - strona 3

note /search

Współwłasność - definicja i rodzaje

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1176

WSPÓŁWŁASNOŚĆ Współwłasność jest szczególną odmianą własności, charakteryzującą się wielością podmiotów prawa własności O współwłasności mówimy wówczas, gdy rzecz stanowi jednocześnie własność kilku osób. Prawo cywilne odróżnia dwie formy współwłasności: współwłasność łączną, współwłasność w cz...

Zobowiązanie i prawo zobowiązaniowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1057

ZOBOWIĄZANIE I PRAWO ZOBOWIĄZANIOWE Zobowiązanie, a mówiąc dokładniej - stosunek zobowiązaniowy, jest jednym z rodzajów stosunków cywilnoprawnych, różniących się od innych swą treścią i charakterem. Zobowiązaniem nazywamy stosunek prawny, w którym jedna ze stron (wierzyciel) może domagać się od d...

Źródła prawa cywilnego w Polsce

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1267

źródła prawa cywilnego w Polsce Podstawowym źródłem prawa cywilnego w Polsce jest kodeks cywilny z 23 kwietnia 1964 r., obowiązujący od 1 stycznia 1965 r. Kodeks cywilny dzieli się na cztery księgi, poświęcone kolejno: zagad- nieniom ogólnym, własności i innym prawom rzeczowym, zobowiązaniom oraz ...

Źródła prawa karnego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 35
Wyświetleń: 826

ŹRÓDŁA PRAWA KARNEGO Podstawowym źródłem prawa karnego jest kodeks karny (k.k.) z 19 kwietnia 1969 r., Kodeks karny składa się z trzech części: ogólnej, szczególnej i wojskowej. W części ogólnej zostały uregulowane podstawowe zagadnienia prawa karnego. Należą do nich na przykład: zasady odpowied...

Środki dowodowe w postępowaniu cywilnym

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1708

ŚRODKI DOWODOWE W POSTĘPOWANIU CYWILNYM Dowodem nazywamy każdy środek, który pozwala na przekonanie się o istnieniu lub nieistnieniu oznaczonych faktów. W procesie cywilnym strony są zobowiązane wskazać dowody potrzebne do rozstrzygnięcia sprawy. Ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która...

Amnestia i abolicja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 49
Wyświetleń: 847

AMNESTIA I ABOLICJA Amnestia jest generalnym aktem łaski państwa. Akt ten nie odnosi się - jak przy prawie łaski (ułaskawieniu) - do ko...

Czynności prawne - omówienie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 49
Wyświetleń: 630

CZYNNOŚCI PRAWNE Do zdarzeń prawnych, które odgrywają w prawie cywilnym szczególną rolę, należą czynności prawne 17 Czynność prawna to taka czynność osoby fizycznej lub praw- nej, która zmierza do ustanowienia, zmiany lub zniesienia sto- sunku cywilnoprawnego przez złożenie odpowiedniego oświad- c...

Czyny niedozwolone - definicja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 42
Wyświetleń: 539

CZYNY NIEDOZWOLONE Następne tematy niniejszego rozdziału omawiają różne przypadki od- powiedzialności z tytułu czynów niedozwolonych, inaczej zwanej odpowiedzial- nością deliktową (odpowiedzialność ex delicto, delictus - czyn niedozwolony

Dziedziczenie testamentowe - istota testamentu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 14
Wyświetleń: 819

DZIEDZICZENIE TESTAMENTOWE 1. Istota testamentu Testament z prawnego punktu widzenia jest jednostronną czynnością prawną osoby fizycznej, zawierającą rozporządzenie majątkiem na wypadek śmierci (mortis causa). Testament jest jednak czynnością prawną o szczególnym charakterze i od innych czynności ...

Dziedziczenie ustawowe - opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 35
Wyświetleń: 749

DZIEDZICZENIE USTAWOWE Powołanie do dziedziczenia po zmarłym może się opierać na testamencie lub na ustawie. W związku z tym odróżniamy dziedziczenie testamentowe i dziedziczenie ustawowe. Jeżeli