Nabycie i utrata prawa własności - Zasiedzenie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1197
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Nabycie i utrata prawa własności - Zasiedzenie - strona 1 Nabycie i utrata prawa własności - Zasiedzenie - strona 2 Nabycie i utrata prawa własności - Zasiedzenie - strona 3

Fragment notatki:

NABYCIE I UTRATA PRAWA WŁASNOŚCI 1. Informacje ogólne Prawo zna liczne sposoby nabycia i utraty prawa własności 39 . Większość z nich uregulowana jest w kodeksie cywilnym. Poza prawem cywilnym spotykamy takie sposoby przejścia własności jak nacjonalizacja, wywłasz- czenie, przepadek rzeczy.
Nabycie prawa własności przez osobę fizyczną lub prawną połączone jest zazwyczaj z utratą tegoż prawa przez poprzedniego właściciela. Wyjątek stanowi nabycie rzeczy niczyjej (art. 181 k.c).
Sposoby nabycia prawa własności dzielą się na:
pierwotne,
pochodne.
Pierwotne sposoby nabycia własności odznaczają się tym, że nabycie prawa własności następuje w sposób niezależny od prawa poprzedniego właściciela i czyichkolwiek uprawnień. Nie ma tutaj następstwa prawne- go. Prawo poprzedniego właściciela wygasa i powstaje nowe, niezależne. Osobie nabywającej własność przysługuje prawo własności w pełnym rozmia- rze, chociażby prawo poprzedniego właściciela było obciążone lub ograniczone.
Do pierwotnych sposobów nabycia własności należą między innymi: a) nacjonalizacja, b) wywłaszczenie, c) zasiedzenie, d) znalezienie, e) zawłaszczenie rzeczy niczyjej, f) połączenie, pomieszanie i przeistoczenie.
Pochodne sposoby charakteryzują się tym, że nowy właściciel wywodzi swe prawo z prawa poprzedniego właściciela. Mamy tu do czynienia z następ- stwem prawnym (sukcesją). Prawo własności nie ustaje, jak przy sposobach pierwotnych, lecz trwa nadal, a zmienia się tylko właściciel.
W wyniku tej cechy pochodnych sposobów nabycia prawa własności nowy właściciel uzyskuje prawo własności w takim rozmiarze, w jakim posiadał je właściciel poprzedni, a więc jeśli na przykład rzecz była obciążona ograniczo- nym prawem rzeczowym, to obciążenie takie przechodzi na nabywcę. W szcze- gólności nabywca nie może uzyskać więcej praw aniżeli miał poprzednik. Znajduje to wyraz w łacińskiej paremii nemo plus iuris in alium transferre potest, quam ipse habet. Pochodnymi sposobami nabycia prawa własności są między innymi: a) umowa (sprzedaż, darowizna, zamiana i in.), b) dziedziczenie, c) nabycie majątku przy łączeniu się osób prawnych.
W dalszym ciągu zostaną omówione niektóre ważniejsze sposoby nabycia i utraty własności.
2. Nabycie i utrata własności w drodze umowy Nabycie własności na podstawie umowy w terminologii prawa cywilnego nosi nazwę przeniesienia własności Jak wspomniano wyżej, należy ono do pochodnych sposobów nabycia własności Wśród umów przenoszących własność należy zwrócić przede wszystkim uwagę na sprzedaż, a poza tym na takie umowy jak darowizna, zamiana, umowa o dzieło, kontraktacja, pożyczka.
Przeniesienie własności rzeczy indywidualnie oznaczonych nastę-

(…)

… umowy jest rzecz skradziona, zgubiona lub w inny sposób utracona. Prawny właściciel takiej rzeczy może domagać się jej zwrotu w ciągu trzech lat od chwili utracenia. Dopiero po upływie trzyletniego okresu nabywca, działający w dobrej wierze, staje się właścicielem rzeczy (art. 169 k.c). Ograniczenie to nie dotyczy pieniędzy i dokumentów na okaziciela, ani rzeczy nabytych na urzędowej licytacji publicznej lub w toku postępowania egzekucyjnego.
4. Zasiedzenie
Zasiedzenie jest sposobem nabycia własności rzeczy w drodze długo- trwałego posiadania42. Terminy zasiedzenia określają przepisy kodeksu
cywilnego (art. 172 -176 k.c). Przez zasiedzenie może nabyć prawo własności tylko posiadacz samoistny, czyli taka osoba, która włada rzeczą w charakterze właściciela. Nie może nabyć własności posiadacz
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz