Odpowiedzialność cywilna - opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1722
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Odpowiedzialność cywilna - opracowanie - strona 1 Odpowiedzialność cywilna - opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA
Przez odpowiedzialność prawną należy rozumieć obowiązek ponoszenia przewidzianych przez prawo niekorzystnych skutków zachowania własnego lub innych osób.
W zależności od tego, jaka gałąź prawa przewiduje owe konsekwencje, odróżniamy odpowiedzialność karną, odpowiedzialność dyscyplinarną, od- powiedzialność cywilną i inne.
Wymienione rodzaje odpowiedzialności różnią się formą konsekwencji związanych z naruszeniem prawa. Odpowiedzialność karna przybiera postać kary pozbawienia wolności, kary grzywny, pozbawienia praw publicznych. Odpowiedzialność dyscyplinarna ma formę nagany, potrącenia z zarobku, wydalenia ze służby itp. Natomiast odpowiedzialność cywilna charakteryzuje się tym, że ma postać wyłącznie majątkową i owe konsekwencje mogą dotknąć tylko mienia osoby odpowiedzialnej.
Odpowiedzialność cywilna charakteryzuje się także tym, że zachodzi w zasadzie tylko wówczas, gdy powstała szkoda. Odpowiedzialność cywilna przybiera postać obowiązku naprawienia szkody.
Istnieje szereg rodzajów odpowiedzialności cywilnej, w zależności od branego pod uwagę kryterium podziału.
W zależności od źródła odpowiedzialności cywilnej występować może: 1) odpowiedzialność umowna (kontraktowa), która jest konsekwencją niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Odpowiedzialność kon- traktowa powstaje wówczas, gdy przez niewykonanie lub nienależyte wykona- nie umowy kontrahent poniósł szkodę. Powstanie odpowiedzialności kontrak- towej zachodzić może również przy zastrzeżeniu w umowie kar umownych oraz w wyniku zawarcia umowy ubezpieczeniowej; 2) odpowiedzialność pozaumowna (deliktowa) powstająca we wszystkich innych przypadkach wyrządzenia szkody, gdy strony nie były do momentu powstania szkody
związane stosunkiem prawnym. Różne przypadki odpowiedzialności delik- towej omówione zostaną dalej.
Odpowiedzialność cywilna jest z reguły odpowiedzialnością osobistą, co oznacza, że wierzyciel może dochodzić swej należności na całym istniejącym i przyszłym majątku dłużnika.
Odpowiedzialności osobistej przeciwstawia się odpowiedzialność rzeczową, która występuje jako wyjątek od ogólnej reguły. Odpowiedzialność rzeczowa polega na tym, że wierzyciel może dochodzić swojej należności na określonej rzeczy - bez względu na to czyją ona jest własnością.
Odpowiedzialność cywilna jest z reguły nieograniczona i ciąży na całym majątku osoby odpowiedzialnej bez ograniczenia, do pełnej kwoty zasądzone- go odszkodowania.
Odpowiedzialność cywilna może być oparta na jednej z następujących zasad:
zasadzie winy,
zasadzie ryzyka,
zasadzie słuszności,
zasadach współżycia społecznego.
Podstawowe znaczenie ma odpowiedzialność na zasadzie winy, nieco ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz