Odpowiedzialność pracowników-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1085
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Odpowiedzialność pracowników-opracowanie - strona 1 Odpowiedzialność pracowników-opracowanie - strona 2 Odpowiedzialność pracowników-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Odpowiedzialność pracowników ( przede wszystkim materialna) Odpowiedzialność stron stosunku pracy Za niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie obowiązków ze stosunku pracy pracownik może ponosić różnego rodzaju odpowiedzialność:
Porządkową lub dyscyplinarną.
Majątkową.
Zawodową - przed organami samorządu zawodowego np. lekarzy. Poza odpowiedzialnością szczegółowo regulowaną w kodeksie pracy pracownik odpowiada majątkowo wobec pracodawcy także za: Nieuzasadnione rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia - niezależnie od wysokości szkody pracownik odpowiada w wysokości swego wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. Wyrządzenie szkody poprzez naruszenie umownego zakazu konkurencji - na zasadach prawa cywilnego. Zarówno pracodawca jak i pracownik mogą ponosić odpowiedzialność publiczno-prawną:
Pracownik - za naruszenie obowiązków pracowniczych będących przestępstwami lub wykroczeniami - np. kierowca w stanie nietrzeźwości, urzędnik nadużywający władzy.
Pracodawca - wykroczenia przeciwko prawom osób wykonującym pracę, przestępstwo uporczywego lub złośliwego naruszania praw pracowniczych. Odpowiedzialność porządkowa pracownika Odpowiedzialność porządkowa polega na stosowaniu przez pracodawcę wobec pracowników sankcji typu represyjnego jako kar za naruszenie porządku pracy . Charakter prawny kar porządkowych był sporny w doktrynie, należy jednak przychylić się do stanowiska, że jest to jeden z atrybutów uprawnień kierowniczych powstałych na gruncie stosunku pracy. Przesłanki odpowiedzialności porządkowej pracownika : Bezprawne naruszenie obowiązków pracowniczych (element obiektywny) - określona lista powodów:
Nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji pracy - np. obowiązki określone w regulaminie lub układzie zbiorowym, skonkretyzowane polecenia pracodawcy.
Naruszenie przepisów BHP i przeciwpożarowych.
Nieprzestrzeganie przyjętego sposobu potwierdzania obecności na stanowisku pracy.
Opuszczanie pracy bez usprawiedliwienia.
Pojawianie się w pracy w stanie nietrzeźwości.
Spożywanie alkoholu w czasie pracy. Wina pracownika (element subiektywny) - zarzut połączony z ujemną oceną zachowania pracownika - przy czym może to być zarówno wina umyślna jak i nieumyślna. Kary porządkowe Katalog kar porządkowych opisany w kodeksie jest katalogiem zamkniętym, a zatem zastosowanie kary spoza kodeku jest naruszeniem ze strony pracodawcy - katalog kar obejmuje:
Niemajątkowe - mogą być nałożone w wypadku każdego naruszenia obowiązków pracownika.

(…)

… kolegialne organy:
Ustawa o służbie cywilnej:
I instancja - komisja dyscyplinarna.
II instancja - wyższa komisja dyscyplinarna. Karta Nauczyciela:
I instancja - komisja dyscyplinarna.
II instancja - odwoławcza komisja dyscyplinarna. Co do katalogu kar to w poszczególnych pragmatykach różnie się to kształtuje dla różnych pracowników, trzeba jednak uznać, że katalogi te są szersze i bardziej surowsze…
…. Przesłanki odpowiedzialności majątkowej:
Bezprawne działanie pracownika - polegające na niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu obowiązku ze stosunku pracy bez względu na wagę obowiązku. Wina - zarówno umyślna(zamiar bezpośredni i ewentualny) jak i nieumyślna(lekkomyślność i niedbalstwo). Pracownik odpowiada jedynie za szkody zawinione, nie może przyjąć nawet dobrowolnie odpowiedzialności na zasadzie ryzyka…
… - obecnie ma znaczenie marginalne bo wchodzi w grę ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. W sytuacjach wyrządzenia szkody pracownikowi przez pracodawcę niewymienionych w kodeksie pracy stosuje się poprzez art. 300 k.p. zasady cywilnoprawne, a zatem pracodawca ponosi także odpowiedzialność:
Kontraktową:
Pracownik może dochodzić odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz