Dr Marek Jarentowski

note /search

Akt normatywny i jego budowa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 1232
Wyświetleń: 3241

Akt normatywny i jego budowa Akt normatywny Jest to zbiór przepisów prawnych odpowiednio uporządkowanych, wydanych przez upoważniony podmiot (parlament), wyrażający normy generalne i abstrakcyjne. Akt normatywny musi zawierać przynajmniej jeden przepis merytoryczny. Budowa aktu normatywnego Akt nor...

Normy postępowania - Hipoteza i dyspozycja

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1687

Normy postępowania Rodzaje i funkcje wypowiedzi Wypowiedz ze względu na funkcje dzielimy na: Wypowiedzi dyrektywalne Wypowiedzi dyrektywalne -wypowiedzi które mają wpływać na zachowanie osób, do których są skierowane. Wypowiedzi tego typu pełnią funkcję sugestywną (nadają się do tego, by być swois...

Obowiązywanie prawa - Desuetudo

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1946

Obowiązywanie prawa Obowiązywanie prawa Norma obowiązuje w sensie: obowiązuje w jakimś systemie prawnym, jest elementem tego systemu, jeżeli została wprowadzona do systemu zgodnie z przyjętymi w nim regułami i nie została zgodnie z tymi regułami z tego systemu wyeliminowana. W przypadku gdy norma k...

Podmioty prawa w różnych gałęziach prawa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1099

Podmioty prawa Podmioty prawa w różnych gałęziach prawa Jest nim osoba lub odpowiednio zorganizowana grupa osób, która może być nosicielem różnego rodzaju praw i obowiązków. W prawie cywilnym podmiotem prawa jest każda osoba, w prawie karnym podmiotem prawa jest sprawca czynów, oskarżony, podejrzan...

Pojęcie prawa - Sofiści

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1015

Pojęcie prawa Sofiści - ustroje społeczne są wytworami ludzi. Porządek prawny jest autonomiczny wobec prawa naturalnego. Szkoła Pitagorejska - porządek spraw ludzkich ma charakter naturalny. Kierunek pozytywistyczny Prawo stanowione jest przez upoważniony do tego organ państwa (suwerena). Prawo ...

Powstawanie prawa, źródła prawa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 385
Wyświetleń: 1561

Powstawanie prawa Źródła prawa, sposoby powstawania prawa Za źródła prawa uważa się fakty prawotwórcze oraz rezultaty tych faktów. Fakty prawotwórcze - fakty tworzące prawo. W toku roju historycznego wykształciły i utrwaliły się następujące rodzaje faktów prawotwórczych: Stanowienie Stanowienie p...

Prawo cywilne - Przedawnienie roszczeń

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1239

Prawo cywilne Prawo cywilne jest przede wszystkim prawem regulującym stosunki majątkowe między podmiotami prawa: osobami fizycznymi i prawnymi. Chroni ono także dobra osobiste podmiotów prawa. W ramach prawa cywilnego wyróżnia się: Prawo handlowe Prawo pracy Podstawowym aktem prawnym prawa cywil...

Prawo karne - Odpowiedzialność karna

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1505

Prawo karne Przepisy karne - wprowadzają nakazy i zakazy oraz kary za ich łamanie. Podstawowym aktem prawnym prawa karnego jest Kodeks Karny z 5 VII 1997 r. (najważniejsze ustawy nazywa się kodeksami). Część ogólna - określa zasady odpowiedzialności karnej, rodzaje kar i

Przepisy prawne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1750

Przepisy prawne Przepis prawny Jednostka redakcyjna tekstu prawnego, będąca zdaniem w sensie gramatycznym, zazwyczaj wyróżniona graficznie przez opatrzenie jej nazwą indywidualną. Przepisy prawne są grupowane w większe całości, które zamieszcza się w tekście prawnym w odpowiedniej kolejności. Cały ...

Stosunek prawny

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 532
Wyświetleń: 1505

Stosunek prawny Stosunek społeczny Jest to relacja zachodząca pomiędzy co najmniej dwiema osobami albo odpowiednio zorganizowanymi zespołami osób, która jest dostatecznie trwała lub doniosła. Stosunek faktyczny i stosunek tetyczny Stosunek społeczny może mieć charakter: Stosunku faktycznego - jes...