Akt normatywny i jego budowa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 483
Wyświetleń: 1540
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Akt normatywny i jego budowa - strona 1 Akt normatywny i jego budowa - strona 2

Fragment notatki:

Akt normatywny i jego budowa Akt normatywny Jest to zbiór przepisów prawnych odpowiednio uporządkowanych, wydanych przez upoważniony podmiot (parlament), wyrażający normy generalne i abstrakcyjne. Akt normatywny musi zawierać przynajmniej jeden przepis merytoryczny. Budowa aktu normatywnego Akt normatywny składa się z:
Tytuł
Każdy akt normatywny opatrzony jest tytułem. Przekazuje on odbiorcy informacje o rodzaju aktu (ustawa, rozporządzenie, zarządzenie), dacie wydania aktu, treści tego aktu np.:
Rozporządzenie Rady Ministrów
Z dnia 28 sierpnia 2000 r.
W sprawie wykonywania niektórych przepisów Ustawy o umowach międzynarodowych. W przypadku rozporządzenia w tytule pojawia się informacja o prawodawcy. Rozporządzenie może wydać Rada Ministrów, Prezes Rady Ministrów, minister, KRRiT, prezydent i przewodniczący komitetów. Rozporządzenie powołuje się na ustawę, przywołuje postawę prawną. Ustawa jest o, rozporządzenie w sprawie. W niektórych aktach normatywnych np.: w konstytucji lub w ustawach zamieszcza się po tytule aktu uroczysty wstęp nazywany preambułą. Znajduje się w niej uzasadnienie, czyli uargumentowanie dlaczego ktoś chce wprowadzić dane przepisy. W aktach normatywy, które mają charakter wykonawczy umieszcza się podstawę prawną jego wykonania, czyli przepis upoważniający do unormowania określonej dziedziny spraw aktem wykonawczym. Przepis merytoryczny Jest to norma wyrażona w przepisie, wyznaczająca czyjeś postępowanie.
Wśród przepisów merytorycznych wyróżnia się przepisy ogólne, szczegółowe.
Przepisy ogólne - wskazuje się jakie sprawy są regulowane w danym akcie, a jakie są spod jego regulacji wyjęte, do jakich podmiotów odnoszą się a do jakich nie. Przepisy szczegółowe - regulowane są w nich poszczególne sprawy. Wprowadzają zakazy i nakazy.
Innymi przepisami umieszczanymi w akcie normatywnym są przepis przejściowy, przepis dostosowujący, przepis zmieniający.
Przepis przejściowy - określa, co się dzieje ze stosunkami prawnymi, które rozpoczęły się pod rządami starego aktu, a które nowy akt reguluje inaczej.
Przepis dostosowujący - przepis podobny do przejściowego. Mówi o trybie powołania nowych organów, o trybie likwidowania starych organów i trybie przekształcania starych organów w nowe. Przepis zmieniający (nowelizujący) - jest poleceniem, aby jakiś obowiązujący przepis zastapić przepisem o innej treści.
Przepis końcowy Jest to ostatni rodzaj przepisów prawnych zamieszczanych w akcie normatywnym. Wyróżnia się przepisy uchylające, przepisy o wejściu w życie, przepisy o wygaśnięciu mocy obowiązujące.


(…)

… w akcie normatywnym. Wyróżnia się przepisy uchylające, przepisy o wejściu w życie, przepisy o wygaśnięciu mocy obowiązujące.
Przepis końcowy - ustanawia, że stara ustawa traci moc.
Przepis o wejściu w życie - jest w nim zawarta informacja od kiedy należy realizować normy zawarte w danym akcie. Rodzaje aktów normatywnych
Powszechnie obowiązujące źródła prawa
Do źródeł prawa powszechnie obowiązującego…
… dla wszystkich obowiązujących aktów normatywnych jest konstytucja. Treściowy
derogacyjny
Konstytucja - podstawowy akt normatywny, akt normatywny o najwyższej mocy prawnej i szczególnym zakresie regulacji, uchwalany i zmieniany (2/3 w sejmie i większość bezwzględna w senacie) w specjalnej procedurze. Wszystkie akty muszą być z nią zgodne. Konstytucja określa kompetencje władz, podstawowy ekonomiczne państwa (społeczna polityka…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz