Budowa i cechy aktu normatywnego

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1365
Wyświetleń: 6195
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Budowa i cechy aktu normatywnego - strona 1 Budowa i cechy aktu normatywnego - strona 2 Budowa i cechy aktu normatywnego - strona 3

Fragment notatki:


PRAWNE FORMY DZIAŁANIA ADMINISTRACJI AKT NORMATYWNY Cechy charakterystyczne aktu normatywnego: stanowi rozstrzygnięcie organu o charakterze władczym, oparte na przepisach prawa,
Wyróżnia się następujące rodzaje aktów normatywnych:
rozporządzenie;
zarządzenie;
uchwała;
akty prawa wewnętrznego;
akty prawa miejscowego. Klasyfikacja aktów normatywnych Według kryterium zakresu obowiązywania: - akty powszechnie obowiązujące - akty wewnętrznie obowiązujące Według kryterium pozycji organu stanowiącego :
- akty stanowione przez centralne organy państwa - akty stanowione przez organy terenowe Tworzenie aktów normatywnych Do tworzenia aktów normatywnych uprawnione są ściśle określone podmioty. W społeczeństwach demokratycznych są to najczęściej organy wymienione w Konstytucji. Konstytucja określa też w jakim trybie odbywa się tworzenie aktów normatywnych oraz jakie formy one przyjmują (np. ustawa, rozporządzenie czy dekret).
Oprócz aktów normatywnych prawa wewnętrznego, wyróżnia się również akty normatywne prawa międzynarodowego oraz prawa europejskiego. Budowa i zawartość aktu normatywnego Typowy akt normatywny zawiera tytuł, przepisy merytoryczne, przepisy nowelizujące, przepisy przejściowe i dostosowujące oraz przepisy końcowe. [1] Oprócz przepisów prawnych, akty prawne zawierają również części nie posiadające charakteru normatywnego. Są to najczęściej tytuł, numeracja przepisów, oznaczenia struktury wewnętrznej aktu normatywnego (tytuły, rozdziały), wskazanie normy kompetencyjnej na podstawie której akt wydano czy załączniki graficzne. Generalny i abstrakcyjny charakter aktów normatywnych Generalny i abstrakcyjny charakter jest uznawany za cechę konstytutywną aktów prawnych.
Charakter generalny oznacza, iż akty normatywne kierowane są do grupy adresatów określanych przez ich cechy (czyli adresaci nie są określani indywidualnie, imiennie). Adresatami mogą być wszystkie osoby podlegające jurysdykcji państwa, a więc zarówno obywatele, jak i cudzoziemcy, grupa osób określona cechami, np. przedsiębiorcy, podatnicy, itp. lub zamieszkująca określony obszar, np. mieszkańcy konkretnej gminy.
Z kolei charakter abstrakcyjny aktów normatywnych oznacza, iż zawierają one ogólne sposoby postępowania, a konkretniej reguły wielokrotnego (powtarzalnego) powinnego zachowania.
Wątpliwości budzą akty, przypominające formą akty normatywne, jednak nie formułujące norm generalnych i abstrakcyjnych, a wywołujące skutki doniosłe dla systemu prawa, np. ustawa budżetowa. Promulgacja aktów normatywnych

(…)

… skutki doniosłe dla systemu prawa, np. ustawa budżetowa.
Promulgacja aktów normatywnych
Z zasad państwa prawa wynika, że dla ważności aktu normatywnego powszechnie obowiązującego wymagane jest, obok wydania go przez umocowany do tego organ w przepisanym trybie, także ogłoszenia w dzienniku urzędowym. W polskim prawie regulowane jest to ustawą z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.Ogłoszenie aktu normatywnego w dzienniku urzędowym jest obowiązkowe. Natomiast odrębne przepisy mogą wyłączyć obowiązek ogłoszenia aktu normatywnego niezawierającego przepisów powszechnie obowiązujących. Co do zasady akty normatywne ogłasza się niezwłocznie.
Wejście w życie
Wejście w życie aktu normatywnego poprzedza zazwyczaj tzw. vacatio legis. Przepisy powołanej ustawy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz