Prawo cywilne - Przedawnienie roszczeń

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1253
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo cywilne - Przedawnienie roszczeń - strona 1 Prawo cywilne - Przedawnienie roszczeń - strona 2 Prawo cywilne - Przedawnienie roszczeń - strona 3

Fragment notatki:

Prawo cywilne Prawo cywilne jest przede wszystkim prawem regulującym stosunki majątkowe między podmiotami prawa: osobami fizycznymi i prawnymi. Chroni ono także dobra osobiste podmiotów prawa. W ramach prawa cywilnego wyróżnia się:
Prawo handlowe
Prawo pracy
Podstawowym aktem prawnym prawa cywilnego jest kodeks cywilny z 1964 r. Część ogólna - reguluje sprawy związane z osobami fizycznymi i prawnymi. Reguluje on czynności prawne, ich formy, przedsiębiorstwa, oświadczenia woli, wady oświadczeń woli, terminy i przedawnienia.
Własność i inne prawa rzeczowe
Zobowiązania
Spadki
W Niemczech do tych czterech elementów dodaje się prawo rodzinne. Dobra osobiste - pewne wartości związane bezpośrednio z osobą człowieka np.: zdrowie, godność, dobre imię, nazwisko.
W razie ich bezprawnego naruszenia:
- usunięcie skutków
- zadośćuczynienie pieniężne. Gdy w wyniku naruszenia dobra osobistego osoba jest poszkodowana finansowego może żądać odszkodowania za szkodę majątkową. Czynności prawne Czynność prawna - czynność konwencjonalna podjęta w celu wywołania określonych skutków prawnych, takich jak powstanie, zmiana albo usunięcie stosunku cywilnoprawnego. Musi to być działanie świadome i zamierzone. Niezbędnym elementem każdej czynności prawnej jest oświadczenie woli. Oświadczenie woli - wyrażenie woli, zewnętrzny przejaw podjęcia decyzji. Może być wyrażony w każdy sposób np.: poprzez gest, słowo, czyn, milczenie itp. Jest wiążące dla osoby, która je złożyło. Nie może się ona z tego wycofać, chyba, że zostanie czynność ta odwołana. Czynność prawna wyraża skutki wynikające z ustalonych zwyczajów i ustawy życia społecznego. Nie musimy o wszystkim informować w oświadczeniu woli, bo część rzeczy wynika ze zwyczajów. Oświadczenia woli niezgodne z prawem są nieważne.
Umowa - czynność prawna dwustronna. Kodeks cywilny reguluje tylko typowe sposoby zawierania umów np.:
Oferta - oświadczenie 2 stronie chęci zawarcia umowy, pod warunkiem, że oświadczenie te zawiera istotne postanowienia. Aukcja - oferta złożona w aukcji przestaje zobowiązywać, gdy ktoś, kto uczestniczy w akcji złoży korzystniejszą ofertę. Przetarg - oferta złożona w przetargu przestaje zobowiązywać, gdy zostanie wybrana korzystniejsza oferta.
Szczególne formy czynności prawnych:
Forma pisemna z datą pełną
Czasami ustawa wyznacza ważność dokumentu od podpisania urzędowo daty by przed osoby mogły powołać się na termin zawarcia tej umowy np.: zastaw. Pewność dacie daje potwierdzenie urzędowe.

(…)

…. - Posiadacz samoistny - ten kto faktycznie włada własnością jako właściciel
- posiadacz zależny - ten kto włada jako użytkownik, najemca, dzierżawca
Zobowiązania: umowy, czyny niedozwolone, bezpodstawne wzbogacenie się
Zobowiązania - stosunek prawny, którego treścią jest upoważnienie jednej osoby (wierzyciela) do żądania (roszczenia) od innej osoby (dłużnika) określonego świadczenia oraz obowiązek dłużnika…
… niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową.
Umowa o dzieło, pracę
Umowa o dzieło - umowa cywilnoprawna. Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Umowa o dzieło jest umową: zobowiązującą, odpłatną, wzajemną oraz konsensualną. Warunkiem zaistnienia umowy o dzieło jest określenie w umowie dzieła jakie ma wykonać przyjmujący zamówienie. Dziełem może być dowolna rzecz, utwór, program komputerowy itp.
Umowa zlecenia - umowa cywilnoprawna. Przedmiotem umowy zlecenia jest wykonanie określonej czynności prawnej. Umowę zlecenia określa się jako umowę starannego działania i przeciwstawia umowa o dzieło określanej umową rezultatu. Oznacza to, iż w umowie zlecenia ważna jest wykonywana praca (wykonywanie czynności) na rzecz…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz