Dr J. Stasiak - strona 5

Produkt narodowy, popyt globalny - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr J. Stasiak
 • Ekonomia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 637

Produkt narodowy, popyt globalny Globalny popyt to suma indywidualnego popytu konsumpcyjnego, popytu inwestycyjnego prywatnych przedsiębiorstw oraz konsumpcyjnego i inwestyc...

Przedsiębiorstwo - wykład - alternatywne teorie firmy

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr J. Stasiak
 • Ekonomia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 945

PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEDSIĘBIORSTWO - podmiot gospodarczy prowadzący na własny rachunek działalność produkcyjną lub usługową w celu osiągnięcia określonych korzyści. Korzyści te mogą być różnie rozumiane, ale w gospodarce rynkowej jest to maksymalizacja zysku. 1.a. Tradycyjna mikroekonomia zakłada, ...

Przejmowanie poszczególnych części produktu narodowego - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr J. Stasiak
 • Ekonomia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 301

Przejmowanie poszczególnych części produktu narodowego oraz cele na jakie są wykorzystywane. Przedsiębiorstwa przejmują : równowartość amortyzacji: maszyny , urządzenia i budowle (ponieważ się zużywają część ich wartości początkowej stopniowo jest odprowadzana na specjalny fundusz amortyzacyjny pr...

Przyczyny bezrobocia - różne ujęcia - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr J. Stasiak
 • Ekonomia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 665

Przyczyny bezrobocia: - ujęcie neoklasyczne; zdaniem neoklasyków, zwolenników liberalizmu, główną przyczyną bezrobocia jest nadmierny wzrost płac, spowodowany działaniami związków zawodowych i przy braku oporu państwa. Związki zawodowe są więc ...

Przyczyny bezrobocia - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr J. Stasiak
 • Ekonomia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 658

Przyczyny bezrobocia Ujęcie neoklasyczne = w warunkach wolnorynkowej gospodarki występuje tendencja do ustalania się na rynku pracy stany równowagi, głównym mechanizmem który zapewnia taką tendencję jest mechanizm zmian płac realnych. Zjawisko bezrobocia występujące w rzeczywistości tłumaczy się w ...

Rachunek dochodu społecznego - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr J. Stasiak
 • Ekonomia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 875

Rachunek dochodu społecznego. Dochód społeczny - to suma pieniężnych wartości dóbr i usług wytworzonych w każdym społeczeństwie przy pomocy pracy, ziemi i zasobów kapitałowych. Rachunek dochodu społecznego dotyczy dokonujących się w gospodarce danego państwa przepływów pieniężnych, które mogą być ...

Rola państwa w gospodarce - wykład - Alokacja

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr J. Stasiak
 • Ekonomia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 434

Rola państwa w gospodarce Państwo to złożona, zróżnicowana wewnętrznie, wieloszczeblowa struktura administracyjna społeczeństwa zamieszkującego określone terytorium, dysponująca władzą ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Znaczenie samorządu na szczeblu wojewódzkim wzrasta, a administracyjne ter...

Rynek i jego funkcje - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr J. Stasiak
 • Ekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 469

Rynek i klasyfikacja rynków. RYNEK - to proces przy pomocy którego kupujący i sprzedający określają co chcą sprzedać lub kupić i na jakich warunkach. Jest to więc całokształt transakcji kupna i sprzedaży oraz warunki w jakich transakcje te przebiegają. Rynek doskonały charakteryzuje się spełnieniem ...

Równowaga bilansu płatniczego, kurs walutowy, kapitał - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr J. Stasiak
 • Ekonomia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 371

Równowaga bilansu płatniczego Istota bilansu płatniczego dotyczy pojęcia nadwyżki, deficytu. Nie ma jednak jednoznacznych interpretacji ekonomicznej tych pojęć. Najczęściej wyjaśnienie tych pojęć odwołuje się do wyróżnienia dwóch rodzajów transakcji ekonomicznych, autonomicznych transakcji przez kt...