Dr inż. Barbara Stefańska - strona 5

Inspekcje specjalne - omówienie zagadnienia 2

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Barbara Stefańska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1190

Inspekcje specjalne to grupa w miarę jednorodnych, o określonym stopniu samodzielności (i odrębności organizacyjnej) instytucji, będących istotnym skład­ nikiem całego systemu kontroli w państwie , a także elementem składowym aparatu administracyjnego , np. I nspek­ cja Handlowa,

Inspekcje specjalne - omówienie zagadnienia 3

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Barbara Stefańska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 2359

inspekcje specjalne inspekcje specjalne : grupa instytucji o określonym stopniu samodzielności i odrębności organizacyjnej, będących składnikiem systemu kontroli w państwie ale też składnikiem aparatu administracyjnego ( podobne fun...

Kompetencje prezesa RM - omówienie zagadnienia

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Barbara Stefańska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 532

kompetencje prezesa RM Prezes RM przewodniczy i reprezentuje RM, jest jej członkiem, ale jednocześnie jest jednoosobowym organem administracji rządowej, organem naczelnym proces tworzenia rządu i dokonywania w nim zmian udzielanie kontrasygnaty prezydent owi może zwrócić się do Sejmu o udzielenie ...

Kompetencje RM i Prezesa RM

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Barbara Stefańska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 644

Kompetencje RM i Prezesa RM RZĄD - to nie tylko zebrani na Radzie Ministrów ministrowie i Prezes RM, ale i nieobecni ministrowie, oraz inne podmioty, powiązane strukturalnie i funkcjonalnie z RM i premierem, tworząc mechanizm, którego głównym zadaniem jest rządzenie w szerokim, politycznym sensie; ...

Kompetencje prezesa RM - omówienie zagadnienia 2

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Barbara Stefańska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 539

kompetencje RM Art. 146. 1. Rada Ministrów prowadzi politykę wewnętrzną i zagraniczną Rzeczypospolitej Polskiej. Art. 146.2. Do Rady Ministrów należą sprawy polityki państwa nie zastrzeżone dla innych organów państwowych i samorządu terytorialnego. - domniemanie kompetencji na rzecz RM w zakresie ...

Kompetencje wojewody - omówienie zagadnienia

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Barbara Stefańska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 168
Wyświetleń: 756

administracja rządowa Dzieli się na centralną i terenową. Są to wszystkie podmioty, wykonujące administrację, które w sposób bezpośredni lub pośredni za pomocą systemu wzajemnych powiązań podlegają kierownictwu i kontroli RM ( i Prezesa RM). Te które nawet pośrednio jej nie podlegają , a wykonują a...

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Barbara Stefańska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 679

KRRiT Organizacja Organ centralny,naczelny, konstytucyjny, kolegialny, organ administracji państwowej, ale nie rządowej, pozycja prawna zbliżona do pozycji naczelnego organu Członkowie powoływani na 6 lat bez możliwości reelekcji ( 2 sejm, 2 prezydent, 1 senat - odwołani też przez nich i to wyjąt...

Ministrowie - omówienie zagadnienia

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Barbara Stefańska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 609

Różnica między ministrami działowymi a „bez teki” Pozycja prawna ministra Art. 149 ust. 1 Konstytucji - minister powołany jest do kierowania określonym działem administracji rządowej albo do wypełniania zadań wyznaczonych prze...

Nadzór wojewody nad samorządem terytorialnym 3

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Barbara Stefańska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 630

Nadzór wojewody nad samorządem terytorialnym Kontrola. poza NIK i inspekcjami specjalistycznymi, kontrola uregulowana w ustawach samorządowych oraz ustawach o regionalnych izbach obrachunkowych: premier, wojewoda, regionalna izba ...

Nadzór wojewody nad samorządem terytorialnym 4

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Barbara Stefańska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 448

nadzór wojewody nad samorządem terytorialnym Wojewoda jest organem nadzoru nad działalnością JST pod względem legalności( ale kontroluje pod względem legalności, rzetelności, gospodarności w zakresie zadań administracji rządowej realizowanej przez nie na podstawie ustawy lub porozumienia z organami...