Kompetencje wojewody - omówienie zagadnienia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1085
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kompetencje wojewody - omówienie zagadnienia  - strona 1 Kompetencje wojewody - omówienie zagadnienia  - strona 2 Kompetencje wojewody - omówienie zagadnienia  - strona 3

Fragment notatki:

administracja rządowa Dzieli się na centralną i terenową. Są to wszystkie podmioty, wykonujące administrację, które w sposób bezpośredni lub pośredni za pomocą systemu wzajemnych powiązań podlegają kierownictwu i kontroli RM ( i Prezesa RM). Te które nawet pośrednio jej nie podlegają , a wykonują administrację to albo administracja samorządowa albo podmioty administracji państwowej nierządowej np. Państwowa Inspekcja Pracy , która podlega Sejmowi.
kompetencje wojewody Wojewoda jest
monokratycznym samodzielnym organem terenowej administracji rządowej, którego właściwość rozciąga się na obszar województwa
przedstawicielem RM w województwie
zwierzchnikiem rządowej administracji zespolonej w województwie
organem nadzoru nad działalnością JST pod względem legalności
organem administracji rządowej w województwie, domniemanie kompetencji w tym zakresie
reprezentant Skarbu Państwa
Kompetencje w zakresie organizacyjnym może tworzyć delegatury urzędu wojewódzkiego/ zespoły doradcze
nadaje urzędowi wojewódzkiemu status podlegający zatwierdzeniu przez Prezesa RM
w celu realizacji powierzonych mu zadań wydaje zarządzenia
może na czas oznaczony ustanowić swojego pełnomocnika może upoważnić na piśmie pracowników urzędu do załatwienia określonych spraw w jego imieniu i na jego odpowiedzialność
na podstawie porozumienia z organem wykonawczym JST, właściwym organem innego samorządu, kierownikiem państwowej i samorządowej osoby prawnej może powierzyć prowadzenie w jego imieniu niektóre sprawy ze swojej właściwości
Kompetencje wynikające z przedstawicielstwa RM Wojewoda odpowiada za wykonywanie polityki RM w województwie
dostosowuje do miejscowych warunków cele polityki RM
zapewnia współdziałanie wszystkich organów administracji rządowej i samorządowej w województwie i kieruje ich działalnością w czasie sytuacji nadzwyczajnych i w celu ich zwalczania/ zapobieżenia
wykonuje i koordynuje zadania w zakresie obronności, bezpieczeństwa państwa, zarządzania kryzysowego
opracowuje plan ochrony przed powodzią/ ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy
przedstawia RM projekty dokumentów rządowych w sprawach dotyczących województwa
reprezentuje RM na uroczystościach państwowych i w czasie składania oficjalnych wizyt w województwie przez obcych
współdziała z organami innych państw/ organizacji międzynarodowych w zakresie określonym przez ministra właściwego ds. zagranicznych
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz