Administracja rządowa niezespolona - omówienie (II sem)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 448
Wyświetleń: 1869
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Administracja rządowa niezespolona - omówienie (II sem) - strona 1 Administracja rządowa niezespolona - omówienie (II sem) - strona 2

Fragment notatki:

ADMINISTRACJA RZĄDOWA NIEZESPOLONA
ZESPOLENIE W POWIECIE:
gdy chodzi o kształt powiatowej administracji zespolonej, odbiega ona swoim kształtem od administracji zespolonej w województwie, Tutaj dochodzi do pewnego pomieszania. Administrację rządową w powiecie Sprawują ją organy administracji rządowej i samorządowej.
-do zespolenia w powiecie nie dochodzi w jednym urzędzie, nie funkcjonuje w oparciu oi jeden aparat pomocniczy i urzędniczy
-inne kompetencje starosty w stosunku do powiatowych służb inspekcji służb i straży
-kompetencje kontrolno, koordynacyjne
-kompetencje starosty w stosunku do inspekcji są w ustawie enumeratywnie wyliczone
-starosta powołuje i odwołuje kierowników tych jednostek [zachodzi pełniejsze zespolenie o charakterze organizacyjnym, charakterystyczny jest też wpływ jaki na ten kształt osobowy wywiera wojewoda, dlatego mówi się o zespoleniu mieszanym, zwierzchnictwie mieszanym, trzeba dokonać aktu uzgodnienie powołania z wojewodą, w stosunku do tych kierowników inspekcji starosta wykonuje czynności z zakresu prawa pracy, chyba że z przepisów wynika co innego]
-brak zespolenia kompetencyjnego w powiecie, które by się przejawiało w tym że kierownicy inspekcji działaliby w imieniu starosty, DZIAŁAJĄ W IMIENIU WŁASNYM [nic nie stoi na przeszkodzie żeby starosta upoważnił kierowników inspekcji do wydawania decyzji administracyjnych w ich imieniu]
-zespolenie finansowe jest pełniejsze
-brak zespolenia organizacyjnego
ADMINISTRACJA RZĄDOWA NIEZESPOLONA: organy administracji rządowej niezespolonej - ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, terenowe organy administracji rządowej, które są podporządkowane właściwym ministrom lub centralnym organom administracji rządowej. Dlatego mówi się o nich terenowe delegatury ministrów organów centralnych.
W świetle art,. 56 organami administracji niezespolonej są także kierownicy państwowych osób prawnych i kierownicy innych państwowych jednostek organizacyjnych,
Organy są tworzone na podstawie ustawy gdy są spełnione 2 warunki:
-uzasadnione terytorialnym zasięgiem działania
-gdy jest to uzasadnione ogólnopaństwowym charakterem wykonywanych zadań Katalog organów niezespolonych wprowadzony do ustawy o wojewodzie... natomiast zasady powoływania określają ustawy szczególne.
Wpływ wojewody na kształtowanie administracji niezespolonej i jej funkcjonowanie:
-sposób powoływania tych organów wynika z ustaw szczególnych, istotną rolę odgrywa tu wojewoda
-z przepisów może wynikać co innego
-wojewoda tym organem administracji niezespolonej może powierzyć w drodze porozumienia wykonywania w jego imieniu niektórych spraw z zakresu administracji rządowej w województwie, to powierzenie podlega kontroli sprawowania przez wojewodę. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz