Administracja zespolona - powiat(I sem)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 637
Wyświetleń: 3143
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Administracja zespolona -  powiat(I sem) - strona 1

Fragment notatki:

Powiatowa administracja zespolona:
Jej status i struktura są odmienne od statusu i struktury zespolonej administracji rządowej w województwie, ponieważ zespolona administracja rządowa w województwie obejmuje tylko administrację rządową, a samorząd województwa działa jako struktura organizacyjna oddzielna od struktury administracji rządowej. W powiecie administrację zespoloną tworzą podmioty administracji rządowej (jednostki organizacyjne stanowiące aparat pomocniczy kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży) i samorządowej (starostwo powiatowe i powiatowy urząd pracy, będący jednostką organizacyjną powiatu). Nie wprowadzono na tym szczeblu zasady obowiązującej w administracji zespolonej w województwie, gdzie wszystkie służby, inspekcje i straże są zespolone w jednym organie, istotą bowiem zespolenia jest zwierzchnictwo organu administracji publicznej sprawowane wobec wszystkich jednostek zespolonych według tych samych kryteriów. Zwierzchnikiem administracji rządowej w powiecie jest starosta, który ma względem niej uprawnienia koordynacyjno-kontrolne. Jednostką, która ma pomagać staroście w zwierzchnictwu nad powiatowymi służbami, strażami i inspekcjami jest Komisja Bezpieczeństwa i Porządku. Chcąc wskazać kilka najważniejszych cech zespolonej administracji powiatowej należy zwrócić uwagę na następujące: - W województwie jednostki zespolone działają w imieniu Wojewody, zaś w powiecie działają we własnym imieniu, czyli nie ma zespolenia kompetencyjnego służb, inspekcji i straży, a ich kompetencje nie mogą być przejęte przez starostę, nawet w drodze porozumienia
-pełniejsze niż w województwie zespolenie finansowe - zespolone jednostki organizacyjne stanowiące aparat pomocniczy kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży są powiatowymi jednostkami budżetowymi - Kolejną cechą zespolenia powiatowego jest duży udział Wojewody w zwierzchnictwie należącym do Starosty, bowiem do niego należy tworzenie, przekształcenie, likwidowanie jednostek organizacyjnych powiatowych służb, straży i inspekcji (starosta może składać wnioski w tej sprawie). Starosta musi także uzgodnić z Wojewodą akty powołania i odwołania kierowników tych jednostek. - Komisja Bezpieczeństwa i Porządku przygotowuje projekt powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego. Koszty działania KBiP pokrywane są z budżetu powiatu, a obsługę KBiP zapewnia starostwo powiatowe.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz