Prawo administracyjne - Terenowa administracja rz_dowa zespolona (2)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1337
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo administracyjne - Terenowa administracja rz_dowa zespolona (2) - strona 1

Fragment notatki:

Terenowa administracja rządowa zespolona
Uwagi wstępne
Administracja terenowa - część administracji publicznej, której cele, funkcje i zadania realizowane są w ramach określonych jednostek podziału terytorialnego państwa przez organy, urzędy i inne podmioty, których zakres właściwości nie jest ogólnopaństwowy, lecz zamyka się w poszczególnych jednostkach terytorialnych.
Traktowanie administracji w sensie podmiotowym (organizacyjnym) - stanowi kompleks złożony z wielu ogniw, które tworzą podmioty o różnym ch. prawnym (urzędy, jednostki organ.) powiązanych ze sobą więzami pr.
Na zakres systemu admin terenowej składa się administracja rządowa i samorządowa
Administracja rządowa - województwo- wojewoda (art. 152K); ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie: zakres działania, zasady funkcjonowania, tryb powoływania/odwoływania
Admin. rządowa w znaczeniu przedmiotowym: wojewoda, organy niezespolonej administracji rządowej, organy administracji rządowej zespolonej (kierownik służb); JST (zadania zlecone i porozumienia); starosta (zadania admin rządowej); inne podmioty (zadania wynikają z odrębnych ustaw)
Administracja zespolona- wojewoda u kierownicy zespolonych służb, inspekcji i straży Wojewoda i jego pozycja prawna
Organizacyjno- prawne usytuowanie wojewody
Monokratyczny, samodzielny organ, powołuje i odwołuje premier na wniosek ministra (obligatoryjnie); ogniwo scentralizowanej struktury admin.
Wymogi - obywatelstwo, tytuł magistra lub równorzędnego, 3-lata stażu w kierowaniu zespołem, niekaralność, pełnia praw publicznych, nieposzlakowana opinia
Pełnomocnik rządu w regionie, Premier kieruje działalnością wojewody - instrumenty: zarządzenia, polecenia, żądanie sprawozdań (zarządzenia też ministrów)
Premier sprawuje nadzór nad wojewodą; kryterium: zgodność z polityką rządu.; Premier rozstrzyga spory między wojewodami, wojewodą a ministrem, lub centralnym organem admin. Rządowej
Premier może przekazać te kompetencje ministrowi właściwemu do spraw administracji, - mimo, że w porządku prawno -ustrojowym ten minister takiej roli nie ma.
Funkcje wojewody
Wojewoda jest/pełni funkcje (str197): przedstawiciela RM; zwierzchnik rząd. admin. zespolonej w woj.; organem admin. rządowej zespolonej w woj.,; organem admin. rządowej z domniemaniem kompetencji; organem nadzoru nad JST pod względem legalności; reprezentantem Skarbu Państwa(mienie województwa); organem wyższego stopnia (KPA- i przepisy materialno-prawne;); funkcja kontrolna - wobec organów admin. rządowej, jak i JST; funkcja prawotwórcza - stanowienie aktów prawa miejscowego; Jako reprezentant RM: dostosowuje cele rządu do miejscowych warunków; zapewnia działanie wszystkich organów oraz kieruje nimi w sytuacjach nadzwyczajnych i kryzysowych; opracowuje plan operacyjny przed powodzią; przedstawia RM za pośrednictwem ministra projekty dokumentów rządowych w spr dot. W.


(…)

… organów administracji zespolonej.
Dekoncentracja wewnętrzna- dekoncentracja wykonywania kompetencji wojewody na rzecz pracowników urzędu; upoważnienie pisemne Dekoncentracja zewnętrzna - wykonanie zadań i kompetencji wojewody przez podmioty spoza aparatu pomocniczego wojewody; np. do JST
Dyrektor generalny urzędu - stanowisko zapewniające prawidłowe funkcjonowanie urzędu.
Wojewódzka administracja zespolona
Zespolenie administracyjne- konstrukcja aparatu administracyjnego w terenie, wyrażająca dążenie do skoncentrowania tego aparatu w możliwym zakresie w danej jednostce terytorialnej w ramach jednego urzędu lub pod jednym zwierzchnikiem, a tym samym skupienie maksymalnie możliwej sfery zdań i kompetencji w jednym ośrodku władzy publicznej.
Zespolenie administracyjne w odniesieniu do admin. rządowej…
… należą m.in.: Państwowa Straż pożarna, służba ochrony zabytków, policja, inspekcja handlowa. Inspekcja weterynaryjna, nadzór budowlany, inspekcja transportu drogowego
Zespolenie organizacyjne- wykonują zadania przy pomocy urzędu wojewódzkiego; niekiedy ustawy dopuszczają oddzielenie - Wg ustaw gałęziowych poza urzędem m wojewódzkim (komendy policji); przez to, to zespolenie jest praktycznie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz