Terenowe jednostki organizacyjne administracji specjalnej - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1155
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Terenowe jednostki organizacyjne administracji specjalnej - wykład - strona 1 Terenowe jednostki organizacyjne administracji specjalnej - wykład - strona 2 Terenowe jednostki organizacyjne administracji specjalnej - wykład - strona 3

Fragment notatki:

- TERENOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE ADMINISTRACJI SPECJALNEJ
Admin. specjalna - organy administracji podporządkowane bezpośrednio centralnym organom administracji; Zwierzchnikiem zespolonej admin. WOJEWODA; organem - Starosta powiatowy lub wojewoda
W skład zespolonej administracji rządowej wchodzą obecnie np. organy Inspekcji Handlowej, Inspekcji Skup i Przetwórstwa Artykułów Rolnych, Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, organy Policji i Państwowej Straży Pożarnej oraz organy Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (i inne) + kurator oświaty, wojewódzki konserwator zabytku jaki pracownicy urzędu wojewódzkiego
Wojewoda powołuje i odwołuje kierowników ( za wyjątkiem Policji, Straży Pożarnej)
Zadania w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego; Zasada podwójnego podporządkowania - kierownicy służb inspekcji powiatowych są podporządkowani w pionie i poziomie kilku wyższym podmiotom, z czego wynikają spory (brak procedur)
Niezespolona amin. Rządowa - terenowe organy admin. rządowej podporządkowane właściwemu ministrowi lub centralnemu organowi admin rz. Oraz kierownicy państwowych osób prawych i innych państwowych jednostek organizacyjnych wykonujących zadania z zakresu admin. rządowej w województwie. Tylko w drodze ustawy! Oraz uzasadnienie ogólnopaństwowym charakterem działań (lub więcej niż 1 woj.)
Np. dyrektorzy urzędów morskich, statystycznych, izb celnych, izb skarbowych, dowódcy okręgów wojskowych, komendanci straży granicznej
Administracja skarbowa podlega ministrowi ds. finansów publ; działa poprzez izby (wyższy stopień)/urzędy skarbowe; zadania: ustalanie i pobór podatków, kontrola podatkowa.
Administracja wojskowa - podlega min. Obrony narodowej, działa poprzez dowódców okręgów wojskowych i szefów woj. Sztabów wojskowych, woj. Komitety obrony (przewodniczy wojewoda); Powoływanie i odwoływanie organów admin rządowej Admin niezespolona - w gestii właściwego centralnego organu admin lub tylko zgoda/wniosek wojewody
Zespolona - w gestii wojewody czasem zgoda/opinia innego organu
Organy admin niezespolonej stanowią akty prawa miejscowego (w tym rozporządzenia porządkowe)
Muszą zaciągać opinie z wojewodą
Ogłasza się je w wojewódzkim dzienniku urzędowym
Uchyla premier w trybie nadzoru
Nielegalne - obligatoryjne, niecelowe -fakultatywne
Zaskarżenie w trybie skargi powszechnej do sądu admin.
Działanie organów admin. niezespolonej muszą być zgodne z poleceniami wojewody
Spór rozstrzyga premier
Admin niezespolona składa roczne informacje o swojej działalności
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz