Dr inż. Barbara Stefańska

note /search

Publiczne prawa podmiotowe

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 980

publiczne prawa podmiotowe Publiczne prawo podmiotowe : sytuacja prawna obywatela ukształtowana przez normę prawa publicznego, w związku z którą obywatel może się domagać od państwa spełnienia jego korzyści, dokonania pewnych obowiązków albo może coś w sposób niekwestionowany przez państwo uczynić,...

Relacje wojewody z adm. niezespolona i Prezesem RM

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1225

Relacje wojewody z adm. niezespoloną i Prezesem RM Organizacyjne wi ę zi prawne powiązania z RM: RM może ustalić inne zadania, nie przewidziane w ustawie, w szczególności może ustanowić go pełnomocnikiem rządu w zakresie zadań o zasięgu i w warunkach „szczególnie uzasadnionych wypadków”; wojewoda m...

Relacje wojewody z administracją niezespoloną

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1211

relacje wojewody z administracją niezespoloną w szczególnie uzasadnionych przypadkach może kontrolować sposób wykonywania przez organy administracji rządowej niezespolonej w województwie zadań z ustawy organy niezespolonej są ob...

Relacje wojewody z Prezesem RM

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 889

relacje wojewody z Prezesem RM powołuje i odwołuje wojewodę na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej wojewoda jest bezpośrednio podporządkowany mu kieruje działalnością wojewody, wydając w tym zakresie polecenia i wytyczne, żądając przekazania sprawozdań z działalności wojew...

Reprezentacja i Pełnomocnicy Rządu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 854

Reprezentacja i Pełnomocnicy Rządu Reprezentowanie Rady Ministr ó w oraz ustanawianie pe ł nomocnik ó w rz ą du art. 9 ustawy o RM ust 1 i 2 - przez członka rządu upoważnionego przez RM dla spraw rozpatrywanych przed Sejmem z inicjatywy RM , a w przypadku wszystkic h innych spraw , premier w wyjątk...

Reprezentacja RM

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 896

reprezentacja RM wg Konstytucji RM reprezentuje Prezes RM członek RM upoważniony przez RM reprezentuje ją przed Sejmem w sprawach rozpatrywanych z inicjatywy RM minister składa po porozumieniu z premierem wszelkie oświadczenia w imieniu RM reprezentowanie w innych sprawach RM przed Sejmem jw. , al...

Różnica między organami naczelnymi a centralnymi

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 924
Wyświetleń: 4347

Różnica między organami naczelnymi a centralnymi Podział oparty na kryterium stopnia organu, dotyczący administracji rządowej organy centralne - zasięg obejmuje z reguły całe państwo (wyjątek - zarządzanie tylko jakąś częścią państwa - Minister

Minister działowy i minister bez teki

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 756
Wyświetleń: 5208

różnice między ministrem działowym i ministrem bez teki Art. 149. 1. Ministrowie kierują określonymi działami administracji rządowej lub wypełniają zadania wyznaczone im przez Prezesa Rady Ministrów. Zakres działania ministra kierującego działem administracji rządowej określają ustawy. Art. 149.1. ...

stara a nowa ustawa o wojewodzie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1120

różnice między starą a nową ustawą o wojewodzie nazwa - o wojewodzie i administracji rządowej w województwie a nie o administracji rządowej w województwie wymogi wobec wojewody : obywatel polski, tytuł zawodowy mgr/ równorzędny, 3 letni st...

Rzeczy publiczne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 483
Wyświetleń: 2975

Rzeczy publiczne Znaczenie przemian po 1989 r. - poddanie działalności administracyjnej w dużo większym stopniu prawu cywilnemu, co powoduje niebezpieczeństwo nieracjonalnego wykorzystania środków (ważne cele, a nie opłacalność) → dlatego kategoria rzeczy publicznych staje się potrzebna → SN - „SP ...