Dr inż. Barbara Stefańska - strona 2

note /search

Rzeczy publiczne 2

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 637

rzeczy publiczne Rzeczy , którymi państwo posługuje się dla wykonywania swoich zadań : majątek skarbowy: służy pośrednio celom administracji przez dostarczenie potrzebnych do tego środków finansowych; podlegają prawa prywatnemu : pieniądze, papiery wartościowe,

Samorząd - omówienie zagadnienia 2

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 861

Samorząd Samorząd w ujęciu tradycyjnym - jest formą decen tralizacji administracji albo administracją sprawowaną przez korporacje. przepisy prawa powierzają wykonywanie administracji społecznościom lokalnym wyposażonym w osobowość prawną (określane jako korporacje albo związki publicznoprawne), a c...

Samorząd - omówienie zagadnienia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 826

samorząd Jedna z form decentralizacji administracji; administracja sprawowana przez odrębne od państwa osoby prawne. Samorząd jako instytucja prawna istnieje wtedy, gdy prawo powołuje określoną korporację do realizowania zadań i funkcji administracji publicznej a nie spełniania innych celów i zadań...

Samorządowe Kolegia Odwoławcze 3

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 952

samorządowe kolegia odwoławcze Organ wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego. II instancja - rozpatrywanie zażaleń na postanowienia, żądanie wznowienia postępowania lub stwierdzenia nieważności decyzj...

Ugoda - omówienie zagadnienia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 147
Wyświetleń: 896

UGODA to pisemne porozumienie zawarte między stronami postępowa­ nia administracyjnego przed organem I lub II instancji, przed którym toczy się postępowanie administracyjne i zatwierdzonym przez ten organ po skontrolowa­ niu jego prawidłowości ; przesłanka dopuszczalności - charakter sporny sprawy...

Władztwo administracyjne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 2058
Wyświetleń: 7434

Władztwo administracyjne Władztwo - możność przeprowadzenia zarządzenia w drodze przymusu państwowego przez organ państwa. Władztwo administracyjne ( imperium ) - uprawnienie organu administracji publicznej do jedno­stronnego kszt...

Władztwo administracyjne 2

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 287
Wyświetleń: 2093

władztwo administracyjne Władztwo administracyjne : szczególna postać władztwa państwowego, polega na uprawnieniu organu administracji publicznej do jednostronnego kształtowania sytuacji prawnej podmiotu administrowanego przez wydawanie aktów prawnych i stosowanie środków przymusu w celu ich zreali...

Wojewoda a administracja rządowa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 490
Wyświetleń: 1344

wojewoda i administracja  rządowa w  województwie  prawo ustrojowe – terenowa  administracja rządowa ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i  administracji rządowej w województwie  (Dz. U. Nr 31, poz. 206) •  zadania administracji rządowej  w województwie  wykonują: (art. 2) - wojewoda - o...

Wojewoda - omówienie zagadnienia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1022

WOJEWODA Struktura systemu organ ó w System organów administracji rządowej w terenie stanowią: wojewoda; kierow­nicy zespolonych służb, inspekcji i straży wykonują zadania w imieniu wojewody z ustawowego upoważnienia; wykonują zdania w imieniu własnym, jeśli ustawy tak stanowią; szczególny charak...

Zadania gminy, powiatu, województwa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1491

Zadania gminy, powiatu, województwa Gmina domniemanie kompetencyjne na rzecz gminy wzmocnione domniemaniem prawa gminy do decydowania o swoich sprawach (art. 6 USG - ustawa o samorządzie gminnym), dodatkowo zaznaczone i wzmocnione w ustawie o samorządzie powiatu (art. 4 - zakaz naruszania kompetenc...